28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
ހޮފެންހައިމް އިން ބަޔާންގެ ރެކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސްފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަޔާން މިއުނިކް މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތްދަށުވެ 23 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 6
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާން އަށް ގޯލު ޖަހައިފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 8-0 އިން ޝާލްކާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
މުލާގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ ލެވަންޑޯސްކީގެ އަމާޒެއް

މިއުނިކް (ޖޫން 21) - ޖަރުމަން ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ފޯވާޑް ގާޑް މުލާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 1
ލީގު ކަށަވަރުކޮށް ބަޔާނުން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ޖޫން 17) - ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ބަޔާން މިއުނިކުން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

މިއުނިކް (ޖޫން 14) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބަކް އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
ލީގުގެ ރޭހުގައި ބަޔާނަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މިއުނިކް (މެއި 24) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރަށުންބޭރުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ޔޫރަޕުން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ޖަރުމަނު ލީގު

ބާލިން (އޭޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
10 އަހަރުތެރޭ ލީގުގައި ބަޔާންގެ އެންމެ ބޮޑު ބަލި

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން 5-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް 10 އަހަރު ތެރޭ ލީގުގައި އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ އަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ޖަރުމަން ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބަޔާން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ޑޯޓްމަންޑަށް

މިއުނިކް (މާޗް 31) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުން ފްރެއިބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާނަަގަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފަހު ވަގުތު ވުލްފްސްބާގް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ ބަޔާނަށް ހާސްކަން

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވާދަވެރި ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ބޮޑު ލީޑެއް ނެގުމާ އެކު ބަޔާނަށް ހާސްކަމަ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 3
ބަޔާން ބަލިވެ ކޯޗަށް ޕްރެޝަރު

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 7) - ފޯމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބަޔާން މިއުނިކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހިފައިވާއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
ހަމޭސް އަށް އަހަރެންގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ: ކޮވަޗް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒަށް އަބަދުވެސް އޭނާގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
ބަޔާން މޮޅުވި މެޗުގައި ވީއޭއާރްއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 25) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ބަޔާން މިއުނިކުން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 3-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ ބޭނުން ހިފި ގޮތާ މެދު ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
ބަޔާނުން ކޯޗު ގެންދިއުމުން ފްރޭންކްފާޓް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 15) - އެއިންޓްރެކް ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެންދަން އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރީ ޕްރޮފެޝަނަލް އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފްރޭންކްފާޓުން ބަޔާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލެވަންޑޯސްކީ އޭނާގެ ކޯޗުގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ކުޅުނު 11 މެޗުން ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ، އޭނާގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކޭ މީގެ 46 އަހަރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
"މުލާ އެނބުރި އައުމަކީ ބަޔާނަށް ލިބޭ އުފަލެއް"

ބާލިން، ޖާމަނީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ އެނބުރި ޓީމާ ގުޅުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 14) - އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 5-4 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ފަހަތުން އަރައި ބަޔާން މިއުނިކް ރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.