22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ޗެމްޕިއަން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔޫކްރޭނުގެ ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 4-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 8
ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 23) – ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 6
ޕީއެސްޖީ އަށް ވަކި ހާއްސަ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ބަޔާން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕީއެސްޖީ ވެގެން ވަކި ހާއްސަ ގޮތަކަށް ބަޔާން މިއުނިކް ތައްޔާރުނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ބަޔާން މިއުނިކަށް

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 20) – ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 31
ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ބަޔާން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 8-2 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
"މެސީ އާއި ލެވަންޑޯސްކީ އަޅާކިޔުމަކީ ގޯހެއް"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 14) - މި ސީޒަނުގެ ކުޅުމަށް ބަލާފައި ވިޔަސް މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީއާ އަޅާކިޔުމަކީ ހެދޭނެ ގޯހެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 5
ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކް ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 9) – ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އަދި ޗެލްސީ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 2
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ބަޔާން ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
މޮޅަކާ އެކު ޕީއެސްޖީ، ރެއާލް އަދި ބަޔާން ބުރު ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން މޮޅަކާ އެކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 5
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އަށް އެއް ވަނަ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި ޔުވެންޓަސް ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އިން ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 4
ބަޔާނުން ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަަހައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ސާޖް ގްނަބްރީގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 7-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 30
ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މިއުނިކް (މާޗް 14) – ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން އަދި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 7
"ފޯރިގެންނަން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ"

މިއުނިކް، ޖާމަނީ (މާޗް 13) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ބަޔާން މިއުނިކާއި ލިވަޕޫލް ކުޅޭ މެޗު ފޯރިގަދަކުރަން ކުޅިވަރު އެނަލިސްޓުންނާއި ނޫސްވެރިން ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 26
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 8
ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، މިއީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 8
ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ސިޓީ އާއި ބަޔާން ރަށުން ބޭރުގައި މޮޅުވެއްޖެ

އެތެންސް (އޮކްޓޯބަރު 24) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފަސޭހަކަމާ އެކު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ސިލްވާގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ ސިޓީ އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ހޮފެންހައިމް (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޑޭވިޑް ސިލްވާ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން ހޮފެންހައިމް އަތުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 3
ރެއާލަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، ސިޓީ މާޔޫސްކޮށްލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުން ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަނުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޯމާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިޔޯން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މާޔޫސްކަމާ...