08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 2
ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާން ލީގު ނަގައިފި

އޮގްސްބާގް (އޭޕްރިލް 8) – ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން އޮގްސްބާގް އަތުން މޮޅުވެ ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ބަޔާންގެ ސަޕޯޓަރަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ނޭނގުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ބަޔަކަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ނޭނގުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 2
19 މެޗަށް ފަހު ބަޔާން ބަލިވެއްޖެ

މިއުނިކް (މާޗް 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން 2-1 އިން ވި ބައްޔާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކް 19 މެޗަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 1
ޓުޗެލް އަށް ބަޔާނަށް ކޯޗުކޮށްދެވޭނެ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (މާޗް 9) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކޯޗުކޮށްދެވޭ ފެންވަރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ލެވޮންޑޮސްކީ ބަޔާން ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ވުލްފްސްބާގް (ފެބްރުއަރީ 18) – ފަހު ވަގުތު ރޮބަޓް ލެވަންޑޮސްކީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ވުލްފްސްބާގް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިޖެހިގެން 13 ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 21 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލެވަންޑޯސްކީ އޭނާގެ ކޯޗުގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 11) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ކުޅުނު 11 މެޗުން ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ، އޭނާގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކޭ މީގެ 46 އަހަރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހެދުނީ ބޮޑު ގޯހެއް: ބަޔާން ކޯޗު

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމަށް ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއްގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017
ޖިރޫ ނުލިބުމުން ބަޔާނުން ވެގްނާ ގަނެފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 22) - އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫ ނުލިބުމުން ބަޔާން މިއުނިކުން ހޮފެންހައިމް އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ސަންޑްރޯ ވެގްނާ ގަނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 11
ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަޔާން ބަދަލުހިފައިފި

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-1 އިން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް މީގެ ދެ މަސް ކުރިން އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު ބަޔާން މިއުނިކުން ހިފައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ބަދަލުހިފުމަކަށް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 5) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
"މުލާ އެނބުރި އައުމަކީ ބަޔާނަށް ލިބޭ އުފަލެއް"

ބާލިން، ޖާމަނީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ އެނބުރި ޓީމާ ގުޅުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ކަމަށް ބަޔާނުގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ލިޕްޒިގަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 26) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫސިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކް އަތުން 2-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ދެ ވަނައިގައި އޮތް އާރްބީ ލިޕްޒިގުން ނަގައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017
ބަޔާނުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޑޯޓްމަންޑް (ނޮވެމްބަރު 5) – ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބަޔާން މިއުނިކުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ބަޔާނުން ނަގައިފި

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 29) - ހެނޯވާ އަތުން 4-2 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި އާރްބީ ލިޕްޒިގު 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކް ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ހެއިންކެސްގެ ބަޔާނަށް

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑް ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން އާރްބީ ލިޕްޒިގު އަތުން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް 5-0 އިން ފްރެއިބާގް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
ބަޔާނާ ހަވާލުވާން ހެއިންކެސް އެނބުރި އަންނަނީ؟

ބާލިން (އޮކްޓޯބަރު 5) – ހުސްވެފައިވާ ބަޔާން މިއުނިކުގެ ކޯޗުގެ މަގާމް ފުރަން، މިހާރު ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް އަންނާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ބިލްޑް ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 4
ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ރަނގަޅުވާނީ އެންރީކޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 3
އަންޗެލޮޓީ ވަކިކުރީ ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒުން: ރިޕޯޓް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުން އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ރޭ ވަކިކުރީ އެ ޓީމުގެ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 1
ގަދަބާރުތައް ކާމިޔާބު ހޯދި ރޭ ބަޔާނަށް ހިތްދަތިކަން

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން މޮޅުތަކެއް ހޯދިއިރު ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017
ނޯޔާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ޖަރުމަން ގޯލްކީޕަރު މެނުއަލް ނޯޔާގެ ފައިތިލަ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަންކޮށްފައިވާ އިރު އޭނާ އަށް ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.