27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 2
ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (ޖެނުއަރީ 27) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ، މިވަގުތު ފޯމުން ކަޓާފައިވާ ނަޕޯލީ އަތުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ކޫލިބަލީގެ ބައިގޯލުން ނަޕޯލީގެ މަސައްކަތް ފެނަށް!

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ ނަޕޯލީން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ އަތުން ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލާ އެކު، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާ ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން 4-3 އިން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީ އަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް

ފްލޮރެންސް (އޮގަސްޓް 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރަށުން ބޭރުގައި ޕާމާ އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީން ވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން އެހާމެ އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ނަޕޯލީން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޭޕްރިލް 30) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ރޭ 3-0 އިން ނަޕޯލީ ބަލިވުމާ އެކު 28 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 6
ބާކީ ހަތަރު މެޗު، ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސްއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ފަހު މިނެޓުގައި ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވާ އެ ޓީމާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ނަޕޯލީން ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ކްރޮޓޯނޭއާ 1-1 އިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ އަދި ނަޕޯލީން ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވުމާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ނަޕޯލީ މޮޅުނުވުމުން ޔުވެންޓަސް ފައިދާ ނަގައިފި

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނަޕޯލީ ރޭ އޭސީ މިލާނާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
ޔުވެންޓަސް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 15) – އެޓަލަންޓާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 1
އިންޓައާ އެއްވަރުވެ ނަޕޯލީ އަށް މައްސަލަތަކެއް

މިލާން (މާޗް 12) – ރޭ އިންޓަ މިލާނާ 0-0 އެއްވަރުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 28 އަހަރަށް ފަހު ހޯދުމަށް ނަޕޯލީން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 3
ނަޕޯލީ ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ނޭޕްލްސް (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ނަޕޯލީ ރޭ ރޯމާ އަތުން 4-2 އިން ބަލިވުމާ އެކު ޔުވެންޓަސް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ނަޕޯލީ މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ބެނެވެންޓޯ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ނަޕޯލީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު ސަސުއޮލޯ އަތުން 7-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 3
ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވެ ނަޕޯލީގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 2) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ، އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ އަލުން އެއް ވަަނަ އަށް

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޖޯޖީނިއޯގެ ހަމައެކަނި ގޯލުން 1-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ނަޕޯލީ އަލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 5
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވުމުން ނަޕޯލީ އަށް ފައިދާ

ނޭޕްލްސް (އޮކްޓޯބަރު 2) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކުރުމުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ނަޕޯލީ އަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017
އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ޔުވެންޓަސް

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 6) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017
ޑިބާލާގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 1) – ޕައޮލޯ ޑިބާލާގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 6
ރެކޯޑް އަގަކަށް ހިގައިން ޔުވެންޓަސްއާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 24) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ލަނޑު ޖެހި ނަޕޯލީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ހިގުއައިން ވެސް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެނީ

ޓިއުރިން (ޖުލައި 16) - ނަޕޯލީ އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
ޔުވެންޓަސް އަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ތަށި، ހިގުއައިން އަށް ރެކޯޑެއް

ޓިއުރިން (މޭ 15) - އިޓަލީ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ ސަމްޑޯރިއާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.