20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017
ވީއޭއާރް ޕެނަލްޓީ ބުފޮން މަތަކުރިއިރު ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 20) – ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ޕެނަލްޓީ ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން މަތަކުރި މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކަލިއާރީ އަތުން 3-0 އިން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017
މަޓުއިޑީ 20 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 17) – ޕީއެސްޖީން 20 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ބްލައިސް މަޓުއިޑީ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
ޕްލެޓިނީ އާއި ޑެލް ޕިއޭރޯގެ ނަމްބަރު ޑީބަލާ އަށް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 10) – ރޮބާޓޯ ބާޖިއޯ އާއި އަލެސަންދްރޯ ޑެލް ޕިއޭރޯ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ މަޝްހޫރު 10 ނަމްބަރު ޖާޒީ އެ ޓީމުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ އަށް ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ބުފޮން

ޓިއުރިން (ޖުލައި 31) – ރޯމާ އާއި އިންޓަ އަދި އޭސީ މިލާން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާތީ ޔުވެންޓަސް އަށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
ކޯސްޓާ އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 11) – ބަޔާން މިއުނިކުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޯސްޓާ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ބޮނޫޗީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ކުރީގައި އޮތީ ބާސެލޯނާ؟

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 4) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ ކުރިހޯދާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017
އަލްވެސްގެ މަގާމަށް ކުޅުވަން ޑެނީލޯ ގެންނަނީ

ޓިއުރިން (ޖޫން 29) – ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލާފައިވާ ބްރެޒިލް ފުލްބެކް ޑެނީ އަލްވެސް ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ބްރެޒިލް ފުލްބެކް ޑެނީލޯ ގެނައުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 1
ބޮނޫޗީ އާއި ސެންޑްރޯ އަށް ޗެލްސީން ބޮޑު ބިޑެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖޫން 24) – ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އާއި ބްރެޒިލް ފުލްބެކް އެލެކްސް ސެންޑްރޯ ގަތުމަށް އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީން 114 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 6
ޕޮގްބާ މައްސަލައިގައި ޔުނައިޓެޑުން ގޯހެއް ނަހަދާ: ފީފާ

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 21) – ޔުވެންޓަސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަތުމުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ގޯހެއް ހަދާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޔުވެންޓަސްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފީފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 3
އަލްވެސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވަނީ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖޫން 18) – ޔުވެންޓަސްގެ ބްރެޒިލް ފުލްބެކް ޑެނިއަލް އަލްވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ފެންނާނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކަމަށާއި ދެ ކްލަބުން ޓްރާންސްފާ ފީއަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017
ބުފޮންގެ ޖާގަ ފުރާނީ ޝެޒްނީ؟

ރޯމް (ޖޫން 6) – އާސެނަލްގެ ޕޮލެންޑް ގޯލްކީޕަރު ވޮސިއެޗް ޝެޒްނީ އަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި 14 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ބިޑް އެ ކްލަބުން ގަބޫލުކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 23
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޖޫން 3) – އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 3
ކުރީގެ ހަނދާން ނައްތާލާ، ތަށި ހޯދޭނެކަން ގަބޫލުކުރޭ

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޖޫން 3) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސް އަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭނެކަން އަމިއްލަ...

June 03, 2017
ފައިނަލުގެ ކުރިން ޒިދާންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޖޫން 3) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އުފެދުމުގައި ވެސް ލީޑަރެއް ކަމަށް ބުނެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ އަށް ރެއާލް...

22 މެއި

May 22, 2017 1
ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަށް ރެކޯޑެއް

ޓިއުރިން (މެއި 22) – ކްރޮޓޯނޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދިވިދިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ޔުވެންޓަސް އިން ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 3
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕް ޔުވެންޓަސް އަށް

ރޯމް (މެއި 18) – ލާޒިއޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުވެންޓަސް އިން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 1
ރޯމާ އަތުން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

ރޯމް (މެއި 15) – އޭއެސް ރޯމާ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 1
ސަންޗޭޒް ހޯދަން ވަރުގަަދަ ތިން ޓީމު ގަދަހިފުމަކަށް

ލަންޑަން (މެއި 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ހޯދުމަށް ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އާއި ބަޔާން މިއުނިކް އަދި ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017
މޮނާކޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ފައިނަލަށް

ޓިއުރިން (މެއި 10) – ފްރާންސުގެ މޮނާކޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 3
"ޔުވެންޓަސް ބަލިކުރެވޭނެކަން ގަބޫލުކުރުން މުހިއްމު"

ޓިއުރިން (މެއި 9) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރަށުންބޭރުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ ބަލިކުރެވޭނެ ޓީމެއްކަން މޮނާކޯ އިން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއަނާޑޯ ޖާޑިމް ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
މޮނާކޯ އަށް ދިމާވީ ތަޖުރިބާގެ މައްސަލަ: އެމްބާޕޭ

ޕެރިސް (މެއި 4) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި މޮނާކޯ އަށް ދިމާވީ ތަޖުރިބާ މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އުއްމީދީ...

May 04, 2017
މޮނާކޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ފައިނަލާ ގާތަށް

މޮނާކޯ (މެއި 4) – ގޮންޒާލޯ ހިގައިންގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ފްރާންސުގެ މޮނާކޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ޖެހިލައިފި އެވެ.