12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 50
ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ސެމީ އަށް ގެންގޮސްދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 12) – ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހައި އެގްރިގޭޓުން ނަތީޖާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް އިތުރު ވަގުތަށް ދިއުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ޕެނަލްޓީއާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން 4-3 އިން ކުރި ހޯދައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ޔުވެންޓަސްގެ މަރުގެ މެޗު ބުފޮންގެ ފަހު މެޗަށް؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 11) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވިޔަސް ފަހު މެޗު ކުޅެން މެޑްރިޑުގެ ދަނޑަށް ވުރެ ވަކި ހާއްސަ ތަނެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 3
ޑީބަލާ އަށް ހެޓްރިކެއް، ފިއޮރެންޓީނާ ތަފާތު ރޫހެއްގައި

ރޯމް (އޭޕްރިލް 8) - ޕައޮލޯ ޑީބަލާގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބެނެވެންޓޯ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު ކެޕްޓަން ޑެވިޑޭ އެސްޓޯރީ މަރުވުމުގެ ހިތާމައިގައި އޮތް ފިއޮރެންޓީނާ އިން ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ކްލަބުގެ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 33
ރެއާލަށް މޮޅެއް، އެންމެންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ގޯލަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 7
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ޑީބަލާ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް އިން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ހަތިޔާރަކީ އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ކަމަށް ކޯޗު މަސިމޯ އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 1) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޭސީ މިލާން 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 1
ޑީބަލާ ރެއާލަށް، މާޝިއަލް ޔުވެންޓަސް އަށް؟

ޓިއުރިން (މާޗް 21) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައޮޮލޯ ޑީބަލާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ ވިންގް އެންތަނީ މާޝިއަލް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 7
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ނަޕޯލީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ފެރާރާ، އިޓަލީ (މާޗް 18) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އާދައިގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ސްޕަލްއާ 0-0 އިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވުމުން ނަޕޯލީ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
ޔުވެންޓަސް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 15) – އެޓަލަންޓާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 1
އިންޓައާ އެއްވަރުވެ ނަޕޯލީ އަށް މައްސަލަތަކެއް

މިލާން (މާޗް 12) – ރޭ އިންޓަ މިލާނާ 0-0 އެއްވަރުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 28 އަހަރަށް ފަހު ހޯދުމަށް ނަޕޯލީން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 5
ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ، އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
"ސަޕޯޓަރުންނަށް ރަނގަޅު އެކަމަކު ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު"

ލަންޑަން (މާޗް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ބަލާލަން ރަނގަޅު މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއިީ ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު މެޗެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 3
ނަޕޯލީ ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ނޭޕްލްސް (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ނަޕޯލީ ރޭ ރޯމާ އަތުން 4-2 އިން ބަލިވުމާ އެކު ޔުވެންޓަސް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 1
ބެލެރިން އާސެނަލް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް؟

ލަންޑަން (މާޗް 3) – މި ސީޒަނަށް ފަހު އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން ސްޕެއިނުގެ ފުލްބެކް ހެކްޓާ ބެލެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާ ގެންދަން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 5
ފައިނަލުގައި ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާނުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ރޯމް (މާޗް 1) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ތިން އަހަރު ހޯދި ޔުވެންޓަސް އާއި އޭސީ މިލާން މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018
ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ފްލޮރެންސް (ފެބްރުއަރީ 10) – ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ޔުވެންޓަސް އަރައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ނަޕޯލީ މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ބެނެވެންޓޯ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ނަޕޯލީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު ސަސުއޮލޯ އަތުން 7-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
ޔުވެންޓަސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ބެރްގާމޯ (ޖެނުއަރީ 31) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެޓަލާންޓާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018
ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ސެމީ އަށް

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ވާދަވެރި ޓޮރިނޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017
ޑީބަލާގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވެރޯނާ (ޑިސެމްބަރު 31) – ޕައޮލޯ ޑީބަލާގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ހެލަސް ވެރޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީއާ އެއް ޕޮއިންޓަށް ގާތްކޮށްފި އެވެ.