27 ޖުލައި

July 27, 2016
90 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ހިގުއައިން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 27) - ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ކްލަބް ބަދަލުކުރި ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 6
ރެކޯޑް އަގަކަށް ހިގައިން ޔުވެންޓަސްއާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 24) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ލަނޑު ޖެހި ނަޕޯލީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 7
ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ އޮފާ ގަބޫލެއް ނުކުރި!

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 20) - ޔުވެންޓަސްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަތުމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހުށަހެޅި 101 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ހިގުއައިން ވެސް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެނީ

ޓިއުރިން (ޖުލައި 16) - ނަޕޯލީ އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
ގޮތެއް ނިންމަން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނޫޅެން: އޭޖެންޓް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖުލައި 12) - ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާގެ މުސްތަގުބަލާ ގޮތެއް ނިންމަން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނޫޅޭ ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓް މިނޯ ރިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ހޯދަން ޔުވެންޓަސްއާ މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 7) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދަން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޔުވެންޓަސްއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016
ޔުވެންޓަސްގެ އަމާޒު ކާންޓޭ އާއި ސަންޗޭޒަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖޫން 30) - ލެސްޓާ ސިޓީގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ގަތުމަށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 2
ލޯ އަށް އިޓަލީގެ މައުލޫމާތު ދޭނީ ކެދީރާ

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖޫން 29) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެމީ ކެދީރާގެ އެހީ ހޯދާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ޔަކިމް ލޯ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016
ޔޫރޯގެ މެދުތެރެއިން މޮރާޓާ އެނބުރި ރެއާލަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016
ރޯމާ ދޫކޮށް ޔަނިޗް ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖޫން 14) - އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ރޯމާ އަށް ކުޅޭ ބޮސްނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިރަލެމް ޔަނިޗް 32 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ގަނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ލިވަޕޫލާއި ޔުވެންޓަސް: ޔޫރޯގެ ވިދުންގަދަ ދެ ކްލަބް

މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެއް ކްލަބަކުން އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފެންނާނީ ލިވަޕޫލާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިންނެވެ. ލިވަޕޫލާއި ޔުވެންޓަސް، ކޮންމެ ކްލަބަކުން 12 ކުޅުންތެރިން މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ފެންނާނެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އަލްވެސް ޔުވެންޓަސްއާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 3) - ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް ޑިފެންޑަރު ޑެނިއަލް އަލްވެސް އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމައި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 1
ޔުނައިޓެޑުގެ ހުށަހެޅުމަށް ޑީބަލާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (މޭ 30) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހުށަހެޅުމުން އޭނާ އެ ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
19 އަހަރުގެ ކޯމަން، މިހާރު ވެސް ޗެމްޕިއަނެއް

ބައެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ސީނިއާ ޓީމުން ގަވައިދުން ޖާގަ ލިބެނީ އުމުރުން 20 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ އުއްމިީދީ މިޑްފީލްޑަރު ކިންގްސްލީ ކޯމަން މިވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައި ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ތިން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް

ރޯމް (މޭ 22) - އިޓާލިއަން ކަޕް ފައިނަލްގައި 1-0 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ވިދިވިދިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިޓަލީ ލީގާއި ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
ޔުވެންޓަސް އަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ތަށި، ހިގުއައިން އަށް ރެކޯޑެއް

ޓިއުރިން (މޭ 15) - އިޓަލީ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ ސަމްޑޯރިއާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2016
އަބަދަށްފެހި ބުފޮން ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

ޓިއުރިން (މޭ 12) - އުމުރުން 38 އަހަރު ވިޔަސް ގޯލްކީޕަރުގެ އަންގި ބާލަކަށް ޔުވެންޓަސްގެ އިޓަލީ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އަންނަ މަހު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އިޓަލީގެ ގޯލް ބަލަހައްޓަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބުފޮން މިއަދު ވަނީ ޔުވެންޓަސްގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރަން...