21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 7
ޗެލްސީ އެއްވަރުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީން ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން ސެވިއްޔާއާ އެއްވަރުވިއިރު، މިިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން، ޕީއެސްޖީ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 2
ކުޅު ޖެހުމުން ޑި މާރިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މާސޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ގަޔަށް ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް ޑި މާރިއާ ކުޅު ޖަހާފައިވާތީ އޭނާ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދުނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ޖަލަށްލާން

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ޓީވީ ރައިޓްސް ނެގުމުގައި ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި އޭނާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަން ކޯޓުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ނޭމާ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާ އެކު އޭނާ ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 2
ނޭމާގެ ދިފާއުގައި ޕީއެސްޖީ ތެދުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މާސޭގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވާރޯ ގޮންޒާލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާއާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ޕީއެސްޖީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 7
ނޭމާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ މާސޭ އިން 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ހިނގައިދިޔަ ހަަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލެންސުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ލެންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ފްރެންޗް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި އެންމެ ފަހުން ތިން ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލެންސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ސިލްވާ އަށް ޗެލްސީގެ ކެޕްޓަންކަން ހުށަހަޅައިފި: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 27) - ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 8
ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 23) – ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ޕީއެސްޖީ އަށް މަދުވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި: ޓުޗެލް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޕީއެސްޖީ އަށް މިހާރު މަދުވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށްޓެއް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކޮށްދޭން ލިބިފައި މި އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 1
އެމްބާޕޭ ބޭނުންވަނީ ފައިނަލުގައި ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 19) - އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ލިޔޯނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން...

August 19, 2020 5
ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 19) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒިގް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 4
25 އަހަރަށް ފަހު ޕީއެސްޖީ ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 13) - ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 2-1 އިން، ހިތްދަތި ގޮތަކަށް އެޓަލަންޓާ ބަލިކޮށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން، 25 އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
"އެމްބާޕޭ ފެންނާނެ، ޕީއެސްޖީ އަކީ ފޭވަރިޓެއް ނޫން"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އެޓަލަންޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ފެންނާނެ ކަމަށާއި އަދި މި މެޗުގެ ފޭވަރިޓަކީ އެ ޓީމު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އޭނާ ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގު ކަޕު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 1) - ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 އިން ލިޔޯންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޕީއެސްޖީން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާގައި އެމްބާޕޭ ނުފެންނާނެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 28) - ފްރެންޗް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ސެއިން އެޓިއެން އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން، އަންނަ މަހު ކުޅޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޕެރިސް (ޖުލައި 25) - ސެއިން އެޓިއެންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕީއެސްޖީން 13 ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެ ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
ބްލޮންކް އަކީ ބާސެލޯނާގެ ޓާގެޓެއް: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 23) - ބާސެލޯނާ އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމަށް ކޯޗެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު އެ ޓީމުން ފާރަލާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލައުރެންޓް ބްލޮންކް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރަން އެމްބާޕޭ ބޭނުންވޭ

ޕެރިސް (ޖުލައި 22) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 7
ބާސާގެ ޑީލު ކުރިއަށްގެންދަން ނޭމާ ޕީއެސްޖީގައި އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 17) – ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ނޭމާ އެ ކްލަބަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ބާސެލޯނާ އަށް ނޭމާ 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 20) - ނޭމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނިމި ބާސެލޯނާ އަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.