01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގު ކަޕު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 1) - ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 އިން ލިޔޯންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޕީއެސްޖީން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާގައި އެމްބާޕޭ ނުފެންނާނެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 28) - ފްރެންޗް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ސެއިން އެޓިއެން އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 1-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން، އަންނަ މަހު ކުޅޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޕެރިސް (ޖުލައި 25) - ސެއިން އެޓިއެންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕީއެސްޖީން 13 ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް އަނިޔާވެ ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
ބްލޮންކް އަކީ ބާސެލޯނާގެ ޓާގެޓެއް: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 23) - ބާސެލޯނާ އިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމަށް ކޯޗެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު އެ ޓީމުން ފާރަލާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލައުރެންޓް ބްލޮންކް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރަން އެމްބާޕޭ ބޭނުންވޭ

ޕެރިސް (ޖުލައި 22) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 7
ބާސާގެ ޑީލު ކުރިއަށްގެންދަން ނޭމާ ޕީއެސްޖީގައި އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ޖުލައި 17) – ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ނޭމާ އެ ކްލަބަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ބާސެލޯނާ އަށް ނޭމާ 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 20) - ނޭމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނިމި ބާސެލޯނާ އަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކަވާނީ އާއި ސިލްވާ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަނީ

ޕެރިސް (ޖޫން 15) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނިމުމާ އެކު ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އާއި ބްރެޒިލް ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
ޕީއެސްޖީން އިކާޑީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދާއިމީކޮށްފި

ޕެރިސް (މޭ 31) – އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އައި ފޯވާޑް މައުކޯ އިކާޑީގެ ލޯން ޑީލް ދާއިމީ ކުރަން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ޕީއެސްޖީން އޭނާ ލައްވާ ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުވައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
ޕީއެސްޖީ އަށް ތަށި ދީފި، ލިޔޯނުން ކޯޓަށް ދަނީ

ޕެރިސް (މެއި 1) - ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލްކޮށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އަށް ދިނުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި ލިޔޯނުން ކޯޓުގައި މައްސަލަ ޖައްސަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ޕީއެސްޖީގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗުތައް އެހެން ގައުމަކަށް

ދޯހާ (އޭޕްރީލް 29) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސް ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވޭނެކަން އިއުލާނުކުރުމާ...

April 29, 2020
ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލް، މަގާމުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 29) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސް ސަރުކާރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ފްރާންސް ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
ފްރާންސް ކްލަބްތަކުން ޕީއެސްޖީ ރައީސްގެ އެހީ ހޯދަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 10) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ފްރާންސް ލީގުގެ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވުމާ އެކު ކްލަބްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބްރޮޑްކާސްޓިން ފައިސާ (ޓީވީ ފައިސާ) ނުލިބޭތީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަންނަން ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ އެހީ އަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
ނޭމާގެ އެހީ މި ފަހަރު ހާއްސަކުރީ ކުޑަކުދިންނަށް

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (އޭޕްރީލް 5) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރުމާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާގެ ފަރާތުން ދޭ އެހީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ބާސާ އިން ގްރީޒްމަން އާއި ނޭމާ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 2) - ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އާއި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 9
ނޭމާ ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާ އަމާޒު ހިފައިފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) – ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަނބުރާ ގެނައުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 21) - ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޒަލެންޑްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބޮޑު ތުހުމަތެއްކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
ހާލަންޑުގެ ގޯލްތަކާ އެކު ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑް (ފެބްރުއަރީ 19) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް އާލިން ހާލަންޑް ހަތް މެޗުން ޖަހައިދިން 11 ވަނަ ގޯލާ އެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 9
ޕީއެސްޖީ އަށް ވެސް އަދަބުދޭންޖެހޭ: ލަލީގާ ރައީސް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 15) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)ގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޔުއެފާ އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އަދަބުދިން ގޮތަށް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ މެދު ވެސް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ހިންގާ އެލްއެފްޕީގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 1
ނޭމާ އާއި އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗާ މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 2) - ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޭމާ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްއާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
ނޭމާ ވިއްކާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ފީފާ އިން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 3) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާ ވިއްކާލާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.