23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 46
ކަރަންޓުގެ އަގު މައްޗަށް، އަދިވެސް ދާނީ މަތިވަމުން

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދާ ވަރަކަށް އެންމެންގެ ޖީބަށް ވެސް ބާރު ބޮޑުވެ އެވެ. މިފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ އަގުތައް ބޮޑުވަމުންދާ ނަމަ އެކަމާ އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 8
ފެނަކައަށް ޑޮލަރު ގަތުމާ ގުޅޭ އާ އުސޫލެއް ހަދައިފި

ރަށްރަށަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި ފެނަކަ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމާ ގުޅޭ އާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް...

January 22, 2017 33
ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ގަވައިދާ ޚިލާފު، ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ!

ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ބަޔަކަށް ދިން ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި، ޝަރީއަތާ ހަމައަށް މައްސަލަ ދިޔަ އިރު އެ...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ލޯންޗް ކުންފުނީގެ ދެ ވެރިއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކުތައް ބައުންސްވި މައްސަލައިގައި އެ ލޯންޗް ކުންފުނީގެ ދެ ހިއްސާދާރެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 11
މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކްތަކުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ދޫކުރި ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފެނަކަ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

January 15, 2017 83
ސްޓެލްކޯއިން ޑޮލަރު ގަންނަންދިން ފައިސާ ވެސް ގެއްލިއްޖެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ޗެކްތަކެއް ދޫކުރި ލޯންޗް ކުންފުނިން ސްޓެލްކޯ އަށް ވެސް ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ތިން...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 22
ފެނަކައިގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ދިނުމުން ދޫކުރި ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 12
ތެލަށް ހިނގާ ހަރަދު އަންނަ އަހަރު ކުޑަކުރާނަން: ޝަރީފް

ފެނަކައިގެ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހޭދަކުރަނީ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ގަތުމަށް ކަމަށާއި އެ ހަރަދު އަންނަ އަހަރު ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކަށް ކުޑަކުރަން ގޮތްތަކެއް...

December 25, 2016 28
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 100 މީހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 12
ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ ލިބޭ އަގު ވެސް ބޮޑުވާތީ:އެސްޓީއޯ

ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކުރަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓްގައި ތެލުގެ އަގު ވެސް ބޮޑުވާތީ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 22, 2016 14
ފެނަކަ އިން ވެސް ތެލުގެ ސާޗާޖަށް 27ލ. ނަގަނީ

ކަރަންޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ލީޓަރެއް 8.91 ލާރި އަށް ބޮޑުކުރުމުން ފެނަކަ އިން ވެސް ތެލުގެ ސާޗާޖްގެ ގޮތުގައި ޔުނިޓަކަށް ނަގާ މިންވަރު 27 ލާރި އަށް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 6
މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން ކަނޑާލި ބަޔަކަށް ބަދަލުދީފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 1 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ތިން މީހަކާއި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެެހެން މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ޖުމްލަ 286،112.39 ރުފިޔާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 4
ދާންދޫ އާއި މާމެންދޫއަށް ޖެނެރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ލ.މާމެންދު އާއި ގއ. ދާންދު އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެންނަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 30
ފެނަކައިގެ 17 މިލިއަނާ ގުޅިގެން ނިމާލް ދައުވާކުރަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ 1.15 މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ނުލިބުނު މައްސަލައިގައި އެ ލޯންޗު ކުންފުންޏާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު (އެމްސީބީ)ގެ މައްޗައް ދައުވާކުރައްވަން ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 18
ފެނަކައިން ވެސް ފިއުލް ސާޗާޖަށް ހަތަރު ލާރި

ކަރަންޓު ޔުނިޓަކުން ހަތަރު ލާރި ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގަން ނިންމައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވެސް ކަރަންޓު ދޭ ރަށްރަށުގެ ގޭގެ އަށް ބިލު ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ. މި ބަދަލާއެކު، ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ވެސް މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 13
ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ނިމާލް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބަކަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ނިމާލް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ފެނަކައިގެ ޗެއާމަަނަކަށް އިގުބާލް އައްޔަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ހަމަޖެއްސި އިގްބާލް އާދަމް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 6
ދެ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތަށް ހަ މިލިއަން

ނ. މާޅެންދޫގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުމަށާއި ހއ. އުލިގަމުގައި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ހަަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 20
"ޓެރިފް ރޭޓަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު"

ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެއީ އިގުތިސާދަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 12, 2016 28
ތެޔޮ ގަތުމުގައި ނުގަވައިދުން ކަމެއް ނުހިންގަން: ނިމާލް

ފެނަކަ އަށް ޑީސަލް ގަތުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލްކުރަން ރައީސް އޮފީހުން އެންގި ނަމަވެސް، ނުގަވައިދުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން...

October 12, 2016 25
ފެނަކައިގެ ޗެއާމަން ނަދީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފެނަކައިގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ނަދީމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 8
ފެނަކަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް ނުވި މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 58
"ގަންނަން ދިން ޑޮލަރު ވެސް އެ ފައިސާ ވެސް ނުލިބޭ"

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ޑޮލަރު ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
އައްޑު އަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެންގޮސް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑު އަށް އާ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އިންޖީނަކަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދާތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 27
ނިމާލް ފެނަކައިން ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް ޝަރީފް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން މުހައްމަދު ނިމާލް ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 19
ޑޮލަރުގެ ވަގު މުއާމަލާތާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނަކަ ހިމޭނުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް ނުވި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ދޭން ފުލުހުންނާއި ފެނަކައިން ވެސް ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.