22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 12
ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ ލިބޭ އަގު ވެސް ބޮޑުވާތީ:އެސްޓީއޯ

ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކުރަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓްގައި ތެލުގެ އަގު ވެސް ބޮޑުވާތީ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 22, 2016 14
ފެނަކަ އިން ވެސް ތެލުގެ ސާޗާޖަށް 27ލ. ނަގަނީ

ކަރަންޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ލީޓަރެއް 8.91 ލާރި އަށް ބޮޑުކުރުމުން ފެނަކަ އިން ވެސް ތެލުގެ ސާޗާޖްގެ ގޮތުގައި ޔުނިޓަކަށް ނަގާ މިންވަރު 27 ލާރި އަށް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 6
މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން ކަނޑާލި ބަޔަކަށް ބަދަލުދީފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 1 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ތިން މީހަކާއި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެެހެން މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ޖުމްލަ 286،112.39 ރުފިޔާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 4
ދާންދޫ އާއި މާމެންދޫއަށް ޖެނެރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ލ.މާމެންދު އާއި ގއ. ދާންދު އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެންނަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 30
ފެނަކައިގެ 17 މިލިއަނާ ގުޅިގެން ނިމާލް ދައުވާކުރަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ 1.15 މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ނުލިބުނު މައްސަލައިގައި އެ ލޯންޗު ކުންފުންޏާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު (އެމްސީބީ)ގެ މައްޗައް ދައުވާކުރައްވަން ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 18
ފެނަކައިން ވެސް ފިއުލް ސާޗާޖަށް ހަތަރު ލާރި

ކަރަންޓު ޔުނިޓަކުން ހަތަރު ލާރި ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގަން ނިންމައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވެސް ކަރަންޓު ދޭ ރަށްރަށުގެ ގޭގެ އަށް ބިލު ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ. މި ބަދަލާއެކު، ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ވެސް މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 13
ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ނިމާލް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބަކަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު ނިމާލް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ފެނަކައިގެ ޗެއާމަަނަކަށް އިގުބާލް އައްޔަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ހަމަޖެއްސި އިގްބާލް އާދަމް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 6
ދެ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތަށް ހަ މިލިއަން

ނ. މާޅެންދޫގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރުމަށާއި ހއ. އުލިގަމުގައި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ހަަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 20
"ޓެރިފް ރޭޓަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު"

ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެއީ އިގުތިސާދަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 12, 2016 28
ތެޔޮ ގަތުމުގައި ނުގަވައިދުން ކަމެއް ނުހިންގަން: ނިމާލް

ފެނަކަ އަށް ޑީސަލް ގަތުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލްކުރަން ރައީސް އޮފީހުން އެންގި ނަމަވެސް، ނުގަވައިދުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން...

October 12, 2016 25
ފެނަކައިގެ ޗެއާމަން ނަދީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފެނަކައިގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ނަދީމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 8
ފެނަކަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް ނުވި މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 58
"ގަންނަން ދިން ޑޮލަރު ވެސް އެ ފައިސާ ވެސް ނުލިބޭ"

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ޑޮލަރު ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
އައްޑު އަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެންގޮސް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑު އަށް އާ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އިންޖީނަކަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދާތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 27
ނިމާލް ފެނަކައިން ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް ޝަރީފް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން މުހައްމަދު ނިމާލް ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 19
ޑޮލަރުގެ ވަގު މުއާމަލާތާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނަކަ ހިމޭނުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން ވެގެން ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތް ނޭނގުމާއި ޑޮލަރު ވެސް ލިބޭ ގޮތް ނުވި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ދޭން ފުލުހުންނާއި ފެނަކައިން ވެސް ދެކޮޅުހަދައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 9
ކޮމިޓީއަށް ތޯރިގާއި ކުންފުނިތަކުން ހާޒިރެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް އާއި ސްޓެލްކޯ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ހާޒިރެއްނުވި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 14
ފެނަކަ އިން ދެ އަހަރު ތެރޭގައި 850 ވަޒީފާ ދީފި

ފެނާއި ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން 2012 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި "ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން" އިން މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 850 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 6
ތިނަދޫ އާ އިންޖީނުގެ ހެދުން ލަންކާ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ގދ. ތިނަދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 6
ކިނބިދޫ ކޭބަލްގެ މައްސަލަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ތ. ކިނބިދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅާއިރު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ގޭގޭގެ މީޓަރާ ގުޅާ ކޭބަލަށް އެގެއެއްގެ ވެރިޔަކު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، އެކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 2
ކަރަންޓު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ވައުދު ދަނީ ފުލުން: އެމްޑީޕީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރިޔަސް އެ ވައުދު ދަނީ ފުލުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.