01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 62
ފެނަކައިގެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު

ލޯންޗްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ސައްހަ ނޫން ޗެކްތަކެއްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 9
ކޮމިޓީއަށް ތޯރިގާއި ކުންފުނިތަކުން ހާޒިރެއް ނުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް އާއި ސްޓެލްކޯ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ހާޒިރެއްނުވި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 14
ފެނަކަ އިން ދެ އަހަރު ތެރޭގައި 850 ވަޒީފާ ދީފި

ފެނާއި ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން 2012 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި "ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން" އިން މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 850 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 6
ތިނަދޫ އާ އިންޖީނުގެ ހެދުން ލަންކާ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ގދ. ތިނަދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 6
ކިނބިދޫ ކޭބަލްގެ މައްސަލަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ތ. ކިނބިދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅާއިރު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ގޭގޭގެ މީޓަރާ ގުޅާ ކޭބަލަށް އެގެއެއްގެ ވެރިޔަކު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، އެކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 2
ކަރަންޓު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ވައުދު ދަނީ ފުލުން: އެމްޑީޕީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއިވެގެން ދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރިޔަސް އެ ވައުދު ދަނީ ފުލުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓް މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލާގައި ވަގުތީ ހައްލަކާ އެކު މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2016 13
ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްްބަތް މަދުކުރުން:ފެނަކަ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވާކް ކޭބަލަކަށް ދިމާވި މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން...

06 ޖޫން

June 06, 2016 4
ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އާބާދީގައި 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ފުވައްމުލަކުން މިދިޔަ ދެ ދުވަހު ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާތީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
ފެނަކައިން ތިން ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭ ތިން ސްކީމެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިރޭ ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 7
"ކަރަންޓްގެ އަގު މުރާޖައާކޮށް ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ"

ކަރަންޓް އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މުރާޖައާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 2
ފެނަކަ އަށް "ފަންސަހައްޓި"

ރޯދަ މަހާ އެކު ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާ މީހުންގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޕްރޮގްރާމަކީ އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތެވެ.