07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓް މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލާގައި ވަގުތީ ހައްލަކާ އެކު މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2016 13
ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްްބަތް މަދުކުރުން:ފެނަކަ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް ނެޓްވާކް ކޭބަލަކަށް ދިމާވި މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން...

06 ޖޫން

June 06, 2016 4
ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އާބާދީގައި 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ފުވައްމުލަކުން މިދިޔަ ދެ ދުވަހު ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާތީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
ފެނަކައިން ތިން ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭ ތިން ސްކީމެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިރޭ ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 7
"ކަރަންޓްގެ އަގު މުރާޖައާކޮށް ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ"

ކަރަންޓް އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މުރާޖައާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 2
ފެނަކަ އަށް "ފަންސަހައްޓި"

ރޯދަ މަހާ އެކު ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާ މީހުންގެ އެންމެ މަގުބޫލު ޕްރޮގްރާމަކީ އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތެވެ.