08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 20
އީސީން ފައިސާ ނުދޭތީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، އެމްޑީޕީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނުދޭތީ، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 13
ކުނި މެނޭޖްކުރަން ވޯލްޑް ބޭންކުން 17 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ކުނި މެނޭޖްކުރަން ރާއްޖެ އަށް 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (269 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީ ވޯލްޑް ބޭންކުން ދީފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 22
އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލު ދައްކަން ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރި ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތުން އަސްލަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
މެއިގެ ނިޔަލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 8.7 ބިލިއަން

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 8.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު ކުރި ހަރަދު ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 4
އެމްޕީއެލްއިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 26
"ޒުވާނުންގެ ސިއްހަތަކީ ރައީސްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު"

ރައީސް ޔާމީން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ގައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަ އަހްމަދު މުނައްވަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 2
އާ މަޝްރޫއުތައް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ދީފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާނެ އާ މަޝްރޫއުތައް ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 45
ރާއްޖެއިން ސޮވަރިންބޮންޑް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮންޑެއް ވިއްކައިގެން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ފަހު، ސިންގަޕޫރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 11
އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އައިޑީބީން 117 މިލިއަން ޑޮލަރު

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ)ން 117 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ލޯން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 29
އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރުގެ ވޯޓު

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރަށް ވޯޓު ދެވޭ ގޮތަށް، ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 4
ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

ބިލް ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑާލި ކަައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އިއްޔެ އަލުން ކަރަންޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 19
ބިލު ނުދައްކާ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ބައެއް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމުން އެ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 4
ފިޗް އިން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭޓިންއެއް ދީފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ހޮންކޮންގުގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭޓިންއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ. ފިޗް އިން ރާއްޖެއަށް ދީފައި ވަނީ ބީ ޕްލަސް ރޭޓިންއެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު...

15 މެއި

May 15, 2017 7
ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން:ފިނޭންސް

ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު އޮފީހަށް ހިދުމަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ޕޭ ލީވްގައި އަދި ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސް ކުރިން ވެސް ނުދޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 81
ޕޭލީވްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭނެ

ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު އޮފީހަށް ހިދުމަތް ނުލިބޭގޮތަށް، ޕޭ ލީވްގައި އަދި ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސް ނުދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 9
ފިނޭންސްގެ 25 ބުރީގެ ބިލްޑިން އެޗްޑީސީން އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ ބިލްޑިން އެންމެ ފަހުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 30
ތަރައްގީގެ އިތުރު މަޝްރޫއުތަކަށް އޭޑީބީގެ އެހީ ހޯދަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) ގެ އެހީ ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
އެސްބީއައިގެ 319 އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރަނީ

ބޭނުންނުކުރާތާ ގިނަ ދުވަސް ވީ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކުރުމުގެ ނޯޓިސް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކް، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އިން ނެރެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އެމްއައިބީގެ އިތުރު 10 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ސަރުކާރަށް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އިތުރު 10 ޕަސެންޓް ސަރުކާރުން މިއަދު ގަނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 15
ފުލުހުންގެ އެލަވަންސާ ގުޅިގެން މުނައްވަރާ ސުވާލުކުރަނީ

ފުލުހުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރަން ނިންމުމަށް ފަހު ވެސް ކުރީގެ މުސާރަ ދެމުން އަންނަ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރާ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.