22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 12.5 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ކުރި ހަރަދު 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 14
އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޖަމާކޮށްދީފި ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 39
"ރައީސް ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، ވައުދު ފުއްދާ ރައީސެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، އެ ވައުދު ފުއްދަވާ ރައީސެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 1
ޕާޓީތަކުގެ ފައިސާ ފިނޭންސުން އީސީ އަށް ދޫކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ބަޖެޓުގެ ފޮތާއި ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތަކާއި ވެބްސައިޓެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 14
އަދިވެސް ފައިސާ ޖަމާ ނުކޮށްދޭ: އެމްޑީޕީ

މި އަހަރު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފައިސާ ދޫކުރިތާ ހަފުތާއެއްވިއިރު ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ޖަމާކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
ޑްރެޖަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ޑްރެޖަރު ގަންނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ފައިސާ، ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް...

November 07, 2016 9
ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން މާދަމާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅަން އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓް ދިނުމަށް އާންމު ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ފޮނުވައިފި، 26 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. މި ފަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި އަހަރަށް ވުރެ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް، 26 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 53
ފިނޭންސްގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ނިންމައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހުންނަ ކޮށީގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް އަޅަން ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ފަހު ޕްލޭން ބަދަލުކޮށް، އާ އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 4
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިއްޖެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 29
ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސުން ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދާއި އޮފީސް ހިންގުމާއި ބޭސްފަރުވާ އަށް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ބަޖެޓުގެ އިގްތިސާދީ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި، މުޅި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 7
މިފްކޯއާ ހަވާލުވުމުގެ ކަންތައް މި ހަފުތާގައި ފަށަނީ

މާލީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ހިންގަން ދަތިވެފައިވާ، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ)އާ ހަވާލުވުމުގެ ކަންތައްތައް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 10
ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް އައިމަން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް އަހުމަދު އައިމަން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 3
އެމްކިއުއޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)ގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 38
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އަންގައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 7
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި ހުރި އޭޓީއެމްތައް ނަގަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ ބިލްޑިންގް އެޅުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ހުރި ކުރީގެ އިމާރާތްތައް ތަޅާލަން ނިންމާފައިވާތީ، އެތަނުގެ ކައިރީގައި ހުރި، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޭޓީއެމްތައް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.