04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 18
ފުރަތަމަ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން: ދަރަނި ބޮޑަސް ދެއްކޭނެ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއެއް ދީފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 20
ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީދު ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގި ގޮތަށް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކެވި ނަމަވެސް އެއީ ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 13
ފައިސާ ދެއްކީ ޑރ. ޝަހީދު އެކަނި: ފިނޭންސް

ދައުލަތަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގި ހަތް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް ފައިސާ ދެއްކީ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު އެކަނި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 6
2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 44
"ފައިސާ ދައްކަން އެންގީ ގާނޫނީ ޒިންމާއަކަށް ވާތީ"

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަން ލަފާ ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ދެއްކެވުމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުނައްވަރު އެންގެވީ އޭނާގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިކަން ސިފަކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 101
ނަޝީދާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅަކާއި އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ފައިސާ...

August 25, 2016 10
އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އެކަން ހުއްޓާލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 15
އާ ޓާމިނަލަށް ސައުދީން ދޭ ލޯނުގައި މި މަހު ސޮއިކުރަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ޓާމިނަލް އަޅަން ސައުދީ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެސްއެފްޑީ) އިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި މި މަހު ފަހުކޮޅު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ހާލުގައި ޖެހުނު ތިމަރަފުށީ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތ. ތިމަރަފުށީގެ ގެތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

August 22, 2016 4
ފިނޭންސްގެ ސެކިއުރިޓީއާ ފުލުހުން ހަވާލުވަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ފުލުހުން ހަވާލުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)ގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 2
އައްޑޫ ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ބީލަން ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 6
އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއް ހަދަން ބީލަމަށް

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
ވަގުފު އިމާރާތުން ފިނޭންސަށް ދޭން ބުނި ބައި ނުލިބުނު

ވަގުފު ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދަން މާފަންނުކޮޅުގައި އެޅި ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތުން ތިން ބުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެބުރިތަކުގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިންމި ފަހުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހިޔާލު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 7
ބަޔޯމެޓްރިކްސް އައިޑީކާޑު ހަދަން ތައްޔާރުވަނީ

ދިވެހިންނަށް ބަޔޯމެޓްރިކް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތައާރަފްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަކަށް ރަޒީނާ

ދައުލަތުގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަދީޖާ ހުސެއިން މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެ މަގާމަށް މ. ސްޓާ، ފާތިމަތު ރަޒީނާ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
ފިނޭންސްގެ އާ އިމާރާތަށް ބިން ހުސްކުރަން ފަށައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ބާ އިމާރާތްތައް ތަޅާލައި އެ ބިން ހުސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 6
ފިނޭންސްގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

June 13, 2016 11
ރަސްފަންނުގެ ޝޮޕިން މޯލާއި ހޮޓާ އަޅަން އިއުލާންކޮށްފި

މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު ރަސްފަންނު ކުރިމަތިން އޮންނަ ބިމުގައި ތަރައްގީކުރަން ނިިންމާފައި ވަނީ ޝޮޕިން މޯލަކާއި ހޮޓަލެއް ނުވަތަ މަތީ ފެންވަރުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އޭގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2016 11
ތިނަދޫ ތަރައްގީކޮށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެނީ

ތިނަދޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުން. އެ ރަށުގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަނީ ބިން ހިއްކުން. އަދި އެ ރަށުގެ ނުވަ މަގެއްގައި 8 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނަށް ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

17 މެއި

May 17, 2016
އެއާޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން ހުށަހެޅި އަގުތައް ބޮޑުވެގެން، އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ހުޅުދު އާއި މީދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ބީލަމަށް ލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުދު އާއި މީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2016
މި މަހުގެ މުސާރައާ އެކު ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން އަންގައިފި

މި މަހުގެ މުސާރައާ އެކު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.