27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 5
ތިލަފުށީގަ ކުނި އަންދާ ޕްލާންޓެއް ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކ. ތިލަފުށީގައި ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި އެންދޭނެ އިންސިނިރޭޓަރެއް ބަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވާ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 10
މިިމަހު އެކަނި ވެސް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 3
އާކައިވް ކުރުމުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއްޖެ: އަރްޝީފް

ލިޔެކިޔުންތައް އާކައިވް ކުރުމުގައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އަރުޝީފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 19, 2017 10
ސޮވަރިން ބޮންޑް ވިއްކަން ޑޮއިޗޭ ބޭންކަށް ދެނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކަން އެހީތެރިވެދޭނެ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި...

January 19, 2017 2
ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓީ ފުލުހުން

ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ފުލުހުން ގައުމީ އަރުޝީފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 6
އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ސަރުކާރުން ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެޝަރީ ބިލް (ޓީ ބިލް) ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީ ބިލްގެ ގޮތުގައި ވިއްކަން ހުޅުވާލި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ފިނޭންސުން ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ އޮފީސްތައް ބެލުމަށް އެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު މިއަދު އިންޓަވިއު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 51
ކަދުރު ބެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ބެހުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން 50 ޓަނުގެ ކަދުރުގެ ތެރެއިން، 500 ކަދުރު ފޮށި މުލީއާގެ މެދުވެރިކޮށް ބެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 9
ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޫކުރާއިރު ފީއެއް ނަގަނީ

ސަރުކާރަށް ފީ ނަގައިގެން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު އިއްޔެ ގެޒެޓުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 15
ބޮންޑް ވިއްކުމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިދާ ވާނެ: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭން ސޮވެރިން ބޮންޑް ބޭރުގައި ވިއްކަން ފެށުމުން ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 39
200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑް ވިއްކުން ގޯސް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކުމަކީ ފަހުން އޭގެ ގެއްލުން...

December 27, 2016 12
ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކުމަށް އެހީތެރިވާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކަން އެހީތެރިވެދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 14
ފިނޭންސްގެ 45 މަގާމް އުވާލައި މީހުން އެހެން އޮފީހަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް އާ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 12.5 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ކުރި ހަރަދު 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 14
އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޖަމާކޮށްދީފި ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 39
"ރައީސް ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، ވައުދު ފުއްދާ ރައީސެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވައުދުވެ، އެ ވައުދު ފުއްދަވާ ރައީސެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 1
ޕާޓީތަކުގެ ފައިސާ ފިނޭންސުން އީސީ އަށް ދޫކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ބަޖެޓުގެ ފޮތާއި ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތަކާއި ވެބްސައިޓެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 14
އަދިވެސް ފައިސާ ޖަމާ ނުކޮށްދޭ: އެމްޑީޕީ

މި އަހަރު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފައިސާ ދޫކުރިތާ ހަފުތާއެއްވިއިރު ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ޖަމާކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
ޑްރެޖަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ޑްރެޖަރު ގަންނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ފައިސާ، ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް...

November 07, 2016 9
ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން މާދަމާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅަން އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓް ދިނުމަށް އާންމު ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.