08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ހަރަދަކީ 26 ބިލިއަން

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 26.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

January 08, 2019 69
ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ހޭދަ އެންމެ 4000ރ

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހު ސަރުކާރުން ހޭދަކުރީ އެންމެ 4000ރ. ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 2
ފިނޭންސުން މި އަހަރަށް މުހިންމު އަމާޒުތަކެއް

މި އަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާމަކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 15
އާސަންދަގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ ދެ ގުނަ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު އާސަންދަޔަށް ބަޖެޓްކުރި ވަރަށް ވުރެ 118 ޕަސެންޓް އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހަފުތާ މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 57
ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭ ބޮޑު އަދަދަކުން ޓީބިލް ވިއްކައިފި

މިދިޔަ ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 475.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

December 25, 2018 6
ފިނޭންސް މިނިސްރީން 100 ދުވަހު ފުއްދަނީ ފަސް ވައުދު

ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފުއްދާނެ ފަސް ވައުދު ހާމަކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 15
ސޮވެރިން ބޮންޑު ވިއްކުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައިފި

ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑު ވިއްކުމުގެ ވިސްނުން މިހާރު ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 38
އިންޑިއާގެ އެހީ: 800 މިލިއަން ޑޮލަރު މަޝްރޫއުތަކަށް

އިންޑިއާ އިން ދިން އެހީގައި ހިމެނެނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ދިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ކަރެންސީ ސްވެޕްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިން...

December 17, 2018 156
ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ

ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 24
ހަރަދު 318 މިލިއަން، އާމްދަނީ 130 މިލިއަން!

ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވުރެ ރާއްޖޭގެ ހަރަދު ބޮޑުވުން މި އޮތީ އާންމު ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ. އެކަން މިދިއަ ހަފުތާގެ މާލީ ހިސާބަށް ބެއްޔަސް އެނގެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 30
މާލީ ރިޕޯޓުން މާލީ ހާލަތެއް ނޭނގޭ: މުނައްވަރު

އާ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހާމަކުރަން ފަށާފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުން އެ ހަފްތާއެއް މާލީ ހާލަތު ފުރިހަމަ އަށް ނުދެއްކޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 11, 2018 16
އާސަންދައަށް 610 މިލިއަން އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފި!

އާސަންދަ އަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް 610 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2018 13
އާ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އާންމުކޮށްފި

އާ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓް އާންމުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 8
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ 'އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް' ގެ ޒިންމާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ނިސްބަތުން، 'އަންފަންޑަޑް މޭންޑޭޓްސް' އަކީ އެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތެއް ކުރިޔަށް ކަނޑަނާޅައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ޒިންމާ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 2
"ގެރެންޓީގެ މައުލޫމާތު އެމްއެމްއޭއާ ހިއްސާ ނުކުރަން"

ސޮވެރިން ގެރެންޓީގެ މައުލޫމާތު ހަމައެކަނި ހިއްސާކުރަނީ މަޖިލީހަށް ކަމަށާއި އެމައުލޫމާތު އެމްއެމްއޭއާ ހިއްސާކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 23
ވަގުފް ބިނާ ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް

މިސްކިތްތަކަށް ހަރަދު ކުރަން އުފައްދާފައިވާ ވަގުުފް ފަންޑުންނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ބިނާކޮށްފައިވާ ވަގުފް ބިނާ "ދާރުލް އީމާން" ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 19
ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހާމަކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއިން ފެށިގެން، ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކ. ދިއްފުށީގައި، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 214
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ!

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ދެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށްފި ނަމަ، ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އިންޑިއާ ތައްޔާރުކަމަށް، މީޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 42
އިންޑިއާއިން 250-350 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެހީހޯދަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަން ފިލުވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ އިން 250 މިލިޔަން ޑޮލަރާއި 350 މިލިޔަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ހިއްސާ...

November 26, 2018 29
ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް އިންޑިއާ އިން ފައިސާ ލިބޭތޯ ބަލަނީ

ޕަބްލިސް ސާވިސް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް އިންޑިއާ އިން ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންްދަވާ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 20
އިތުރު 300 މިލިއަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖެހީ އެ ފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯއްދަވަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 63
ސިޔާމަށް 127 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީ

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް (ސަން ސިޔާމް)ގެ ކުންފުންޏެއްގެ 127 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ސަރުކާރުން ގެރެންޓީދީފައިވާ ކަން "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 1
ފައިދާ އިތުރު، ޑިވިޑެންޑް މަދުވަނީ މަޝްރޫއުތަކާ ހެދި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް 2013 އަހަރު ލިބެމުން އައި ވަރަށް ވުރެ މިހާރު ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 11
ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 29.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަގު ހެޔޮ ކުރަން ހިމަނައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 1
ބޮޑު ފައިދާ ކޮށްދޭނީ ބީއެެމްއެލް، ދިރާގު އަދި އެސްޓީއޯ

ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދައްކާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިރާގާއި އެސްޓީއޯ އިން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2018 5
އާ ސަރުކާރުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވި 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ އާ ސަރުކާރުން އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބަޖެޓެއް ނޫން...

November 13, 2018 37
މިހާރު ހުރި ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ

ރިޓަޔާމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބޭރުން ވަކިވަކި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ބައެއް ސްކީމްތައް އެގޮތުގައި ނުދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު...