23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 21
ފައިސާ ނުދެއްކުމުން މަޝްރޫއުތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ

ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާތީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖެހި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި މަޝްރޫއުތައް...

January 23, 2018 6
200 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑަށް އިންޓެނޭޝަނަލް އެވޯޑެއް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، ސިންގަޕޫރުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްގެން ވިއްކި 200 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑަށް އިންޓަނޭޝަނަލް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 4
ކޭބަލް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދަން އޭސީސީން ހުއްދަދީފި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އެންގުމަށް ފަހު އެ މަސައްކަތް އަލުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 19
ކޭބަލް އެޅުން ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
ކަޅު ފައިސާގެ ދައުރު: މާލީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލުން

ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި، އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބެނީ ކަންބޮޑުވާ ފަދަ މައުލޫމާތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ފާހަގަވަމުން އަންނަނީ ކަޅު ފައިސާ ދައުރުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމްގެ އިތުބާރު ގެއްލި، ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ބިކަ ހާލުގައި ޖެހުމަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 2
ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މުއާމަލާތަށް ޕޯޓަލެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް "ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް"ގެ ނަމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހެދި ޕޯޓަލެއް މިއަދު...

January 07, 2018 44
ސިވިލް ސާވިސްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 24
ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ވުރެ އާމްދަނީ ކުޑަކޮށް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި ޚަރަދާއި ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ ހަރަދަށްވުރެ އާމްދަނީ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 25
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް 100 މިލިއަން ދައްކައިފި

ބިޑަށް ނުލައި ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ހަދާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާތަނަށް 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ސަރުކާރުން ހަރަދުކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 33
"އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 24
އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާޒާރަށް ވިއްކައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 5
ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ބޭނުމެއް ނުވޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުސްވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 4
އެންމެ އިސްލާހަކާ އެކު ކޮމެޓީން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 7
ދަތިއަޅުވައި ވައްޓާލައިގެން މަޝްރޫއުތައް ނުހިނގާނެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި "ދަތިއަޅުވައި ވައްޓާލައިގެން" މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް...

November 18, 2017 112
ވޯޓު ނުދޭ ބަޔަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ދަތިވާނެ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 16
4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދައްކައިފިން: މުނައްވަރު

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ރިކޯޑެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2017 29
ދެ މިސްކިތެއް ތަޅާލައި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ބިހުރޯޒް މިސްކިތާއި މަސްޖިދުލް އިމާމް އާދިލް ތަޅާލައި އެ ދެ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި 12 ބުރީގެ މަލްޓިޕާޕަސް ދެ އިމާރާތް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި...

November 16, 2017 4
މިއީ އުންމީދީ، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޖެޓެއް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އުންމީދީ، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 47
މަޖިލިހަށް ފޮނުވީ ބަޖެޓްގެ އަދަދު، ތަފްސީލެއް ނެތް!

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ފޮނުވީ ހަމައެކަނި ޖުމްލަ އަދަދު ޖަހާފައި ކަމަށާއި އޭގައި އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނެތް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް މާދަމާ ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 1
ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތީގައި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 6
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 17
މިފްކޯ އަށް ސަރުކާރުން 46 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

މާލީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ހިންގަން ދަތިވެފައިވާ މިފްކޯ ހަމައަކަށް އަޅުވަން ސަރުކާރުން 46.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 14
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.