05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 6
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 17
މިފްކޯ އަށް ސަރުކާރުން 46 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

މާލީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ހިންގަން ދަތިވެފައިވާ މިފްކޯ ހަމައަކަށް އަޅުވަން ސަރުކާރުން 46.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 14
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 17
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު 39 ވޯޓާ އެކު މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 14
"ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ދިނުން މަޖުބޫރު"

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ނުދީފިނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެތީ އެ ފާސްކޮށްދިނުން މެމްބަރުންނަށް މަޖުބޫރު ކަމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 3
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރުން މާދަމާ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން މާދަމާ އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

October 24, 2017 9
ބަޖެޓު 27 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ: މުނައްވަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއެކު، މި އަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓު 27 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު...

October 24, 2017 13
ބަޖެޓުން 268 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަމާޒު ހިފައިފި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 268 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 13
ފޮނުވީ 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް މިއަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް...

October 23, 2017 31
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ތަކެތި ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ތިން ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ބީލަމަށް

ކޮންޓްރެކްޓަ ފައިނޭންސް އުސޫލްގެ ދަށުން ތިން ރަށެއްގައި 300 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 13
ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެމްޑީޕީން ފައިސާ ހޯދަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 39
ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ފައިސާ ބަޖެޓަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ހަ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައި އިލެކްޝަން ލަސްވަނީ ފައިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 46
އާމްދަނީ ހޯދަން ހިމެނި ގިނަ ކަންކަން ބިލާހަކަށް!

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިރު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) އާއި އެ ނޫން ކަންތައްތަކުން ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހިމަނާފައި އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ އަހަރު ވެސް ނިމިދިޔައީ އެއިން ކަމެއް ހާސިލްނުވެ ހުސް އަތާ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 9
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅު: މޫޑީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެެވޭ ކުރިއެރުމާއެކު އިގްތިސާދީ ދުވެލީގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސް އިން ތައްޔާރުކުރި ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް އެނަލިސިސްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 5
މަޖިލީހު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި ޗިޓު ބާތިލު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިންކަން އަންގައި އެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލު ކުރި ޗިޓު ބާތިލު ކޮށްފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 35
މަޖިލީހުގެ ބޮޑުކުރި މުސާރަ ފިނޭންސުން ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު ކުރި މުސާރައިގެ ބަދަލުގައި ކުރިން ދެމުން އައި މުސާރަ ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 6
މުސާރަ ޝީޓް ހަދައި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރަން ދެ ސިސްޓަމެއް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މުސާރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އޮޓޯމެޓިކުން ނަގައިދޭ ސިސްޓަމަކާއި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރާ ސިސްޓަމެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 12
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

September 20, 2017 6
ކުރާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ:މުނައްވަރު

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 3
ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް!

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 12.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު ކުރި ހަރަދު 10.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.