17 ޖޫން

June 17, 2019
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 31
ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން އައިޖީއެމްއެޗުން ޓްރީޓޮޕަށް ފޮނުވަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން ހެދުން މެދުކެނޑިފައިވާތީ، އިމަޖެންސީކޮށް ސީޓީ ހަދަން ޖެހޭ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕަށް ފޮނުވަން...

June 14, 2019 8
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 4
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސީރިއަސްވި މީހާ އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ގުދަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އެކަކުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 2
ޒަހަމްވި ސިފައިން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެމްއެންޑީއެފް

މއ. ކަފިދޫގޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ ތެރޭގައި ޒަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 5
އަނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދަނީ

މއ. ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވައިލުމުގެ ތެރޭގައި ޒަަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މިރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.