29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016
ނައްޓާލަން އުޅެނިކޮށް ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޝިކާގޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - އެމެރިކަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޝިކާގޯގެ އޯ ހާރޭ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލަން ރަންވޭމަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
ރޯވި މަސްބޯޓުން އެކަކު މަދުވާތީ ހޯދަން ފަށައިފި

ތިލަފުށީ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވި މަސްބޯޓުން މީހަކު މަދުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 20 މަރު

އޮރިއްސާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 20 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
އެމްއެޗް370 ގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެއްލުމުގެ ކުރިން ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަށް ބުނާ ތިއަރީގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
ހުޅުމީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ކުޅި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސުނު އިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
މާލި ހެދެނިކޮށް ފިހުނު ޖިހާދުގެ ހާލު ރަނގަޅު

އިއްޔެ ހަވީރު އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މާލި ހެދެނިކޮށް ގައިގައި ރޯވެގެން ފިހުނު އައްޑޫ މީދޫ ހަސަން ޖިހާދުގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 12
މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ ފިހިއްޖެ

އައްޑޫ މީދޫގައި އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެން މިއަދު ހަވީރު މާލި ހަދަން އުޅުނު ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ރޯވެ، ފިހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 10
އަލިފާން ނިއްވާނެ ނިޒާމެއް މަގުތަކުގައި ގާއިމުކުރަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަގުތަކުގައި ހައިޑްރަންޓްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ރޯވި ގޭގެ 17 މީހުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރޭ ގަލޮޅު އެސްބަރިގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ، ބޮޑު ބައެއް އަނދާ ހުލިވުމުން އެ ގޭގެ މީހުން ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން ތަނަކަށް، ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ 12 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (އޮގަސްޓް 10) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓަލުގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ 12 ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
ވިލުފުށި ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައިގައި މިރޭ ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 3
ހެންވޭރު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރުކޮޅުގައި ހުންނަ ގެއެއްގައި މިއަދު ހަވީރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
މަޑުއްވަރީގެ ކައުންސިލަރެއްގެ ސައިކަލު އަންދާލައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ތަސްލީމުގެ ސައިކަލު ރޭ ބަޔަކު އަންދާލައި އޭނާގެ ގެ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 3
މިއަންމާގެ މިސްކިތެއް ބުޑިސްޓުންގެ ބަޔަކު އަންދާލައިފި

ޔަންގޫން (ޖުލައި 3) - ރުޅިގަދަވެފައި ތިބި ބުޑިސްޓުންގެ ބަޔަކު މިއަންމާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި އަލިފާން ޖަހާ އަންދާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 27) - އިޓަލީގެ މިލާނަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 7
ބަދަލު ހޯދަން ސްޓެލްކޯ ގޮވައިގެން ފަރިވާ އިން ކޯޓަށް

ފަރިވާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފިހާރާގައި މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރޯވެ، އެތަން އަނދާ ހުލިވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ބަދަލުގައި 33 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ސްޓެލްކޯއާ ދެކޮޅަށް ފަރިވާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016
ޝީ ބިލްޑިންގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޝީ ބިލްޑިންގެ ބައެއްގައި މިރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 11
ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކ. ބިޔާދޫ ކައިރިން ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

June 04, 2016 3
އެނދި ގެތައް އަލުން ހެދޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ކޯސްޓްލައިން ފިހާރައިގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނުވަ ގެއަކަށް ގެއްލުންވެ 136 މީހަކު ހާލުގައި ޖެހުނު. އޭގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުދިންނާއި މާބަނޑު ދެ މީހަކާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ...