23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 25
"ރޯވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއިއްޒުގެ ތުހުމަތު ބަލަން ޖެހޭ"

މާލޭގެ ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް...

September 23, 2019 14
"އެއީ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްކަމަށް މިހާތަނަށް ނުބެލެވޭ"

ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ކަމަަކަށް މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 21
ބިދޭސީންތަކެއް އެންޑީއެމްއޭގެ އެހީ ހޯދީ އޮޅުވާލައިގެން

މާލޭގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ އެހީ ހޯދި ބައެއް ބިދޭސީންނަކީ އެ...

September 22, 2019 19
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަންތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 16
ކެމިކަލް ގެންގުޅުމުގެ ގަވާއިދު ހޯމަ ދުވަހު ގެޒެޓްކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްތައް ގުދަންކޮށް، ގެންގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އަންނަ ހަފުތާގައި ގެޒެޓް ކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 21, 2019 61
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަދަލުކުރަން ރައީސް އަންގަވައިފި

މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފެށުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ކަމާބެހޭ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 154
އެކަކު މަރުވެ، އެތައް ގެއެއް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ!

ހެންވޭރުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ ކައިރީގައި ހުރި ތަންތަނަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 1
ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލުން ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ލުބުނާނުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ވައިގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
އެމެޒަންގެ އަލިފާން ނިއްވަން ބްރެޒިލް ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ސައޮޕޯލޯ (އޮގަސްޓް 24) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަންގަލި، އެމެޒަންގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ބްރެޒިލް ސިފައިން ނެރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނަރޯ އަމުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 1
އެމެޒަންގެ އަލިފާންގަނޑު: ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަމަކަށް

ސައޮޕޯ (އޮގަސްޓް 23) - ބްރެޒިލްގެ އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލައަކަށްވެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15،000 ގެ އަނދައިފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 18) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ ފަގީރު ހިސާބުގަނޑެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15،000 ގެ އެނދުމުން ބައި ލައްކައެއްހާ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 3
ދަނބިދޫގެ އިންޖީނު ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ލ. ދަނބިދޫގެ އިންޖީނު ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދޭން ބޭނުންކުރާ ތިން އިންޖީނުގެ ތެރޭން ދެ އިންޖީނު އަނދައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 5
ރޯވި ގޭގައި އުޅޭ މީހުން ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 16 މީހަކު ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
ފަރިވާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތެއް ނުވި

ފަރިވާ ފިހާރާގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުން ކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 2
ޖަޕާނުގެ ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި ރޯކޮށްލުމުން 23 މަރު

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 18) - ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ހުރި އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން 23 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 12
އެމްއޭސީއެލް އިން އަންހެން ފަޔަފައިޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

އެމްއޭސީއެލް އިން އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަޔަ ފައިޓަރުންގެ ޓީމް ތަމްރީން ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 31
ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން އައިޖީއެމްއެޗުން ޓްރީޓޮޕަށް ފޮނުވަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން ހެދުން މެދުކެނޑިފައިވާތީ، އިމަޖެންސީކޮށް ސީޓީ ހަދަން ޖެހޭ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 14, 2019 8
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)...

June 14, 2019 2
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލަން ގެންގުޅޭ ވެހިކަލެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުންނަށް ފެނި، އަލިފާން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 37
އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފުލުހުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގައި މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފުލުހުން ނަމޫނާ ދައްކައި އެ ތަން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 20
ދިއްފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ކ. ދިއްފުށީގައި މިރޭ ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ދެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި، މަސްރަހު ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 1
މޫކައި ސުއިޓްސް ހުޅުވަން މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާ ނަގާނެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ފަހު ބަންދު ކުރި މޫކައި ސުއިޓްސް ހުޅުވަން މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާ ނަގާނެ ކަމަށް އެތަނުގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 1
އެންސްޕާ އާއި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތަށް ދަތިތަކެއް

މޫކައި ސުއިޓްސްގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެ އިމާރާތުގައި ހިންގާ ދައުލަތުގެ ދެ އޮފީސް ކަމަށްވާ އެންސްޕާ އާއި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައެއް ހިދުމަތް ތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 2
އުލިގަމުގެ ރުއް ވަލެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ހއ. އުލިގަމުގެ ވަލުތެރޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.