31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 9
އަލިފާން ނިވުުމުގެ ހިދުމަތް 5 އަހަރުން ހުރިހާ ރަށަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފަޔަ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކޮށް، އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހިދުމަތް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގާއިމް ކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 6
ހިތަދޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ސ. ހިތަދޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 5
ވިލިނގިލިޕޮލިސް އެކޮމަޑޭޝަންގައި ރޯވެ ފުލުހަކު ފިހިއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެ، އެެއް ފުލުހަކު ފިހި، އެހެން ފުލުހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
މެރީޑިއަމް ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިގަ ރޯވެ ފިހިއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ މިއަދު ފިހިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 1
ފަޔަ އެލާމްގެ އަޑަށް ދިޔައިރު އެއީ ގުރައެއްގެ އަޑު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ގެޔަކުން ގުރައެއް ގޮވާ އަޑު އިވޭތީ، އެއީ އަލިފާން ރޯވެގެން އަޅާ އެލާމްގެ އަޑު ކަމަށް ހީކޮށް، އަލިފާން ނިވާ މީހުން އެ ގެޔަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ކެލިފޯނިއާގެ އަލިފާނުގައި ހާހެއްހާ މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަމުންދާ ގަދަ އަލިފާނުގައި ހާހެއްހާ މީހުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 2
ސެމީޑީލް ގޭގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

މއ. ސެމީޑީލް ގޭގެ ތިން ވަނަ ފްލޯގައި މިއަދު ހަވީރު ރޯވި އަލިފާން ނިންވާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ކެލިފޯނިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި 31 މަރު

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަމުންދާ އަލިފާނުގައި މިހާތަނަށް 31 މީހުން މަރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ފައިދިގު މަކުނެއް މަރަން ހަދައިގެން ގޭގައި ރޯވެއްޖެ

ފައިދިގު މަކުނުތަކެއް މަރާލަން އޭގައި އަލިފާން ޖައްސަން އުޅެން ހަދައިގެން އެމެރިކާގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 4
ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ އަށް މީހަކު ފިހިއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ "މާގާ" ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް ބަދިގޭގައި ގޭސް ލީކްވެ މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަށް ބިދޭސީއަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 37
އެމްސެވަން ރޯކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތަކެއް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރި، އެމް ސެވަން ޕްރިންޓާސްގެ ފިހާރަތަކާއި ޗާޕްހާނާ ރޯކޮށްލާނެ ކަމަށް ބަޔަކު އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ތަނުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 4
ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ކޫލް ޕްލެނެޓްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ރީޓެއިލް ޗެއިން ކޫލް ޕްލެނެޓުން ބައްޓަރަމުއްލާގައި ހިންގާ ފިހާރާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 19
ހުދުރަންފުށީގެ އަގު ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

މާލެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއްގައި 8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މޫދު ރެސްޓޯރެންޓާއި ވޯޓާ ވިލާއެއް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން 74 އަހަރުގެ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 16
ހައުސިންގެ ލޭބަކުއާޓާގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް

ޕޮލިސް ޓޯޔާޑާ އިންވެގެން ހުންނަ، ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަ ކުއާޓާގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 2
ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ޗާނދަނީ މަގުގައި ހުންނަ "ކޮމްޝޮޕް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ރޯވެ، އަނދައިލި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 2
ކުޑަބަނޑޮހުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ އެކަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 5
ހިންނަވަރުގައި ބޭރު ބައެއްގެ މުދާތަކެއް އަނދައިފި

ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ޅ. ހިންނަވަރަށް ބޭރު ބަޔަކު ގެނެސްފައި ހުރި އަގު ބޮޑު މުދާތަކެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެއްޖެ އެވެ.