26 މާޗް

March 26, 2018 1
ރަޝިޔާާގެ ޝޮޕިން މޯލުގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި 48 މަރު

މޮސްކޯ (މާޗް 26) - ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ސައިބީރިއާގެ ބޯޓުދެލި ނަގާ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކެމެރޮވޯގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި މިހާތަނަށް 48 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 9
ޖަގައިގައި ރޯކޮށްލުން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ

"ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ޕީޕީއެމުން އަމިއްލަ އަށް ވެސް ރޯކޮށްލައިފާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފި އެވެ.

March 25, 2018 56
"ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގެ ސްޓޭޖުގައި ރޯކޮށްލައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފުރަގަހުން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޕީޕީއެމުން ހަދާފައިވާ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގެ ސްޓޭޖުގައި ރޭ ރޯކޮށްލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 6
ޕާސްތާ އަށް ފެން އަޅަންޖެހޭކަން ނޭނގުމުން ރޯވެއްޖެ

އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއްގައި އިޓަލީ އަށް ދިޔަ އެމެރިކާގެ އަންހެން ތިން ދަރިވަރަކު، އިޓަލީގެ ހާއްސަ ކޮއްތު ހަދަން އުޅެނިކޮށް ބަދިދޭގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 5
ހިތަދޫގައި ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯކޮށް އަންދާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

މ. ސިތާރާ ގޭގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ބިދޭސީމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 2
ކަރަންޓު ފޮށީގައި ރޯކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު...

February 18, 2018 4
އައްޑޫގެ އަލިފާނުގެ މައްސަލާގައި 6މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ ދެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި މިއަދު ރޯވެ، ބޮޑުބައެއް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 24
ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް މިއަދު އަނދައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ސައުތު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 39 މަރު

ސޯލް (ޖެނުއަރީ 26) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރުވެ 39 މީހުން މަރުވެ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
ހިތަދޫގައި ގެއެއް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ވަރަށް ބޯޑަށް ރޯވެ، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެ ގެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
"ބޭޕަނާ" އާއި "ހާސިލް"ގެ ސެޓުތަކުގައި ރޯވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ކަންޖުރްމަރްގްގައި ހުންނަ ސިނެވިސްޓާ ސްޓޫޑިއޯގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރޯވެ، އެތަނުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ދެ ސިލްސިލާއެއްގެ ސެޓަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން ޖަނަރޭޓަރެއްގައި ރޯވެގެން ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 14
އަލީ ބުނަނީ އޭނާގެ ގޭގައި ގަސްތުގައި ރޯކޮށްލީ ކަމަށް

ރ. އަލިފުށީ ޓްވިންޕީކްސް ގޭގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޯވެ އެނދީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި އެ ގޭގައި ރޯކޮށްލުމުން ކަމަށް، އެ ގޭގެ ވެރި ފަރާތުން މިއަދު ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 12
އިހަވަންދޫގެ ދޯންޏެއްގައި "ރޯކޮށްލައިފި"

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބަންނަމުން ދިޔަ ފައިބަރު ދޯންޏެއްގައި "ރޯކޮށް"، ބޭނުންނުކުރޭ ވަރަށް މިއަދު އަންދާލައިފި އެވެ.

January 01, 2018 3
އަލިފުށީ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ރ. އަލިފުށީގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ރޭ ދަންވަރު އަނދައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 5
ބިދޭސީ މީހާގެ 44 ޕަސެންޓު ވަނީ ފިހިފައި: ހޮސްޕިޓަލް

ށ. ފުނަދޫގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 44 ޕަސެންޓް ފިހިފައިވާ ކަމަށް ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 3
ތިމަރަފުށީގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުށީގެ ގެއެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 10
"އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަނީ ބާ އިންޖީނުގެތަކުގައި"

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަމުން ދަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަައް ދަށް އަދި ކުރީގެ އިންޖީނުގެތަކުގައި ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 16
ވެލާނާގޭގައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ވެލާނާގޭގެ އަށް ވަނަ ބުރީގައި ހުންނަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރުދާސްތަކެއްގައި މިރޭ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
އުކުޅަހު އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އއ. އުކުޅަހު އިންޖީނު ގޭގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ، ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއް ގޮވި އިރު ސަލާމަތްވި ކުޑަކުއްޖާ

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިތުރިއްޔާ އަކީ އިންޑޮނީޝިއާގައި ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި އިރު ސަލާމަތްވި ހަމައެކަނި ކުޑަކުއްޖާ އެވެ.