25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން 74 އަހަރުގެ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 16
ހައުސިންގެ ލޭބަކުއާޓާގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް

ޕޮލިސް ޓޯޔާޑާ އިންވެގެން ހުންނަ، ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައިވާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަ ކުއާޓާގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 2
ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ޗާނދަނީ މަގުގައި ހުންނަ "ކޮމްޝޮޕް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ރޯވެ، އަނދައިލި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 2
ކުޑަބަނޑޮހުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ އެކަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 5
ހިންނަވަރުގައި ބޭރު ބައެއްގެ މުދާތަކެއް އަނދައިފި

ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ޅ. ހިންނަވަރަށް ބޭރު ބަޔަކު ގެނެސްފައި ހުރި އަގު ބޮޑު މުދާތަކެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 21
މީދޫ އެމްޑީޕީގެ ޖަހައެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސ. މީދޫގައި ހުޅުވާފައިވާ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއްގައި ބަޔަކު ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
މަރިޔާދުގޭގައި ރޯކުރި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދު އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުކުރި މަރިޔާދުގޭގައި ރޭ ހުޅުޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 17
ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހެދި މަރިޔާދު ގޭގައި މިރޭ ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ނުވަ މީހުން މަރު

ޓައިޕެއި (އޮގަސްޓް 13) - ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ނުވަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 4
ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގައި އަލިފާންރޯވެ ގެއްލުންވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅު ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ސްޕާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018
ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓަ ވިލާގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓުވެގެން

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު ޝޯޓު ވެގެން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2018 1
ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާވިލާގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 3
ބިދޭސީ މީހާގެ 60 ޕަސެންޓް ވަނީ ފިހިފައި

ރ. އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 60 ޕަސެންޓް ފިހިފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް ރޭ މާލެ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 3
ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 20
ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އަޑި ޕާކް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ، ޝެލްބީންސްގެ ބަދިގެއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ

20 މެއި

May 20, 2018 2
ގަލޮޅު ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ރޯވެ އަނދައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ރޯވެ މިރޭ އަނދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވި މީހާ އަށް ތައުރީފް

ސައޮ ޕޯލޯ (މެއި 4) - ބްރެޒިލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ސައޮ ޕޯލޯގައި އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވި ރިކާޑޯ އޮލިވެއިރާ ގަލްވާއޯ ޕިންހެއިރޯ އަކީ ބަތަލެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ގަމުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 6
ކާނިގަސް އަންދައިލި މައްސަލައިގަ މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

ހއ. ތަކަންދޫގައި މީގެ 400 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އުތީމު އަލީ ތަކުރުފާނު އިންދެވި ކަމަށް ބުނާ އާސާރީ ކާނި ގަހުގައި ރޯކޮށް އަންދާލި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 6
ހުޅުމާލޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި އޮތް ހުސް ބިމެއްގައި ހުރި އެެއްޗެހިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ފަސް ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ނިއްވާލައިފި އެވެ.