13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ނުވަ މީހުން މަރު

ޓައިޕެއި (އޮގަސްޓް 13) - ޓައިވާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ނުވަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 4
ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގައި އަލިފާންރޯވެ ގެއްލުންވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅު ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ސްޕާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018
ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓަ ވިލާގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓުވެގެން

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓު ޝޯޓު ވެގެން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2018 1
ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާވިލާގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ނިޔާމަ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 3
ބިދޭސީ މީހާގެ 60 ޕަސެންޓް ވަނީ ފިހިފައި

ރ. އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 60 ޕަސެންޓް ފިހިފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް ރޭ މާލެ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 3
ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި މިރޭ އެއްޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 20
ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އަޑި ޕާކް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ، ޝެލްބީންސްގެ ބަދިގެއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ

20 މެއި

May 20, 2018 2
ގަލޮޅު ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ރޯވެ އަނދައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ރޯވެ މިރޭ އަނދައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވި މީހާ އަށް ތައުރީފް

ސައޮ ޕޯލޯ (މެއި 4) - ބްރެޒިލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ސައޮ ޕޯލޯގައި އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވި ރިކާޑޯ އޮލިވެއިރާ ގަލްވާއޯ ޕިންހެއިރޯ އަކީ ބަތަލެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
ގަމުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި މިއަދު ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 6
ކާނިގަސް އަންދައިލި މައްސަލައިގަ މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

ހއ. ތަކަންދޫގައި މީގެ 400 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އުތީމު އަލީ ތަކުރުފާނު އިންދެވި ކަމަށް ބުނާ އާސާރީ ކާނި ގަހުގައި ރޯކޮށް އަންދާލި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 6
ހުޅުމާލޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި އޮތް ހުސް ބިމެއްގައި ހުރި އެެއްޗެހިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ފަސް ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ނިއްވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 3
ކުނި ސައިޓްގައި ރޯވިޔަސް ހިދުމަތަކަށް ބުރުލެއް ނާރާ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނަސް އެ ކުންފުނިން އެ ރަށުގައި ދެމުން އަންނަ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ވެމްކޯ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި ރޯވެއްޖެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 8) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މީހަކު މަރުވެ އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އުޅުނު ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 5
ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގައި ރޯކުރުމުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
އަލިފާނުގައި ޔަމަނުން 50 ޓަނުގެ ކާނާ އަނދައިފި

ސަންއާ (އެޕްރީލް 1) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ ޔަމަނުގައި އދ.ގެ ކާނާއާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާ ކުރާ ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 50 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ސާމާނު އަނދައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
ވެނެޒުއެލާގެ ޖަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 68 މީހުން މަރު

ކަރަބޯބޯ (މާޗް 29) - ވެނެޒުއެލާގެ ކަރަބޯބޯ ސްޓޭޓުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ހުރި ޖަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 68 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2018 20
އެނދީ މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ފޯމުތަކެއް ނޫން: މުއިއްޒު

ވިލިމާލޭގެ ގުދަނެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، އެނދީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން ފްލެޓަށް އެދިި ހުށަހެޅި ފޯމުތަކެއް ނޫން...

26 މާޗް

March 26, 2018 1
ރަޝިޔާާގެ ޝޮޕިން މޯލުގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި 48 މަރު

މޮސްކޯ (މާޗް 26) - ރަޝިޔާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ސައިބީރިއާގެ ބޯޓުދެލި ނަގާ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކެމެރޮވޯގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގައި ރޯވި އަލިފާނުގައި މިހާތަނަށް 48 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 9
ޖަގައިގައި ރޯކޮށްލުން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ

"ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ޕީޕީއެމުން އަމިއްލަ އަށް ވެސް ރޯކޮށްލައިފާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފި އެވެ.

March 25, 2018 56
"ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގެ ސްޓޭޖުގައި ރޯކޮށްލައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފުރަގަހުން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޕީޕީއެމުން ހަދާފައިވާ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގެ ސްޓޭޖުގައި ރޭ ރޯކޮށްލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 6
ޕާސްތާ އަށް ފެން އަޅަންޖެހޭކަން ނޭނގުމުން ރޯވެއްޖެ

އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމެއްގައި އިޓަލީ އަށް ދިޔަ އެމެރިކާގެ އަންހެން ތިން ދަރިވަރަކު، އިޓަލީގެ ހާއްސަ ކޮއްތު ހަދަން އުޅެނިކޮށް ބަދިދޭގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.