31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއް ގޮވި އިރު ސަލާމަތްވި ކުޑަކުއްޖާ

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިތުރިއްޔާ އަކީ އިންޑޮނީޝިއާގައި ބަޑިބޭސް ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި އިރު ސަލާމަތްވި ހަމައެކަނި ކުޑަކުއްޖާ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017
ރޯވި ބޯޓު އޮޔާ ދަނިކޮށް ހިފަހައްޓައިފި

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފެތިފައިވާ ތެޔޮ ބޯޓު ދެފެން ދޭތެރޭން އޮޔާ ދަނިކޮށް، ފަރަކަށް އެރިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 2
ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ 45 ޕަސަންޓު ވަނީ ފިހިފައި

ބ. ކެންދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު ބިދޭސީމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމުން، މާލެ ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭދަފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި...

October 20, 2017 1
ކެންދޫ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ތެޔޮ ހިފައިގެން ބ. ކެންދޫއަށް ދިޔަ ބޯޓެއް އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އޮއްވައި މިއަދު ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
މިއަންމާގައި ހުރި ތާރީޚީ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ ވެރިރަށް ޔަންގޮންގައި ހުރި ތާރީޚީ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 9
މެޝިނުގައި ރޯވެ ފިހުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

މއ. ފެސިނޭޝަންގައި ހުރި ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ، ފިހުނު ތ. ގުރައިދޫ ހައްވާ މަނިކެ އަށް އިންޑިއާގައި ފަރުވާދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 2
ކެލިފޯނިއާގެ އަލިފާނުގައި 100 އަހަރުގެ ދެމަފިރިން މަރު

ކެލިފޯނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ކައިވެނީގެ 75 އަހަރު ފުރުން ދާދި ފަހުން ފާހަގަކުރި އުމުރުން 100 އަހަރުގެ ދެމަފިރިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ކެލިފޯނިއާގެ އުތުރުން ސަރަހައްދެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ކެލިފޯނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ އުތުރުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 60
ޕީޖީ ބިޝާމްގެ ކާރުގައި ރޯކޮށްލައި އަންދާލައިފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތުގެ ބިޝާމްގެ ރަސްމީ ކާރުގައި ރޯކޮށްލައި ރޭ އަންދާލައފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 3
އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވި އިރު ގެއްލުން މިލިއަނުން!

ލ. މާބައިދޫގެ ތެޔޮ ގުދަނުގައި މިއަދު ރޯވެ، އެ ތަނާ ޖެހިގެން ހުރި ތިން އިމާރާތެއް އަނދައި ހުލިވެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

October 08, 2017 4
މާބައިދޫގެ ތެޔޮގުދަނެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ލ. މާބައިދޫގެ ތެޔޮ ގުދަނެއްގައި މިއަދު ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 15
ޕެރެޑައިސްގެ ދެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ދެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 11
ކާރުގައި ރޯވީ ނަރެއް ޝޯޓްވެގެން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އުސް ފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓެކްސީގައި ރޯވީ، އޭގެ ޑިކީއަށް ލާފައި އޮތް "ޝާފްޓް" ދަގަނޑެއްގައި ކާރުގެ ނަރެއް ގޭނިގެން ޝޯޓުވުމުން ކަމަށް އެކާރުގެ ޑްރައިވަރު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 19
ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި ރޯވެ ކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ދެކުއްޖަކަށް މަރުގެ ދައުވާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މި މަހު ކުރީކޮޅު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 5
މަޖިލީހުގައި ރޯވީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަނިކޮށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ، ކުރީގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް...

September 25, 2017
ބިލެތްފައްސަށް ވަގުތީގޮތުން ކަރަންޓު ދީފި

ށ. ބިލެތްފައްސަށް ވަގުތީގޮތުން ރޭ ކަރަންޓު ދީފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 2
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ބިލެތްފައްސަށް ކަރަންޓު ދެނީ

ށ. ބިލެތްފައްސަށް މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓު ދިނުމަށް ފެނަކަ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2017 51
މަޖިލީހުގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޭ ފަތިހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

September 24, 2017 14
ބިލެތްފަހީގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ށ. ބިލެތްފަހީގެ އިންޖީނުގޭގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 7
ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ރޯވެެއްޖެ

ހ. ފަހާގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 4
ސުޕަ ޑާންސާގެ ސެޓުގައި ރޯވެ އަޅިއަށް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ޗެމްބޫރޫގައި ހުންނަ ތާރީޚީ ފިލްމީ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށްވާ އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 7 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 2
ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ، ރޭ ފިހުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 18
ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ އަންހެނަކު ފިހިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި މިރޭ ރޯވެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.