23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 7
ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ރޯވެެއްޖެ

ހ. ފަހާގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 4
ސުޕަ ޑާންސާގެ ސެޓުގައި ރޯވެ އަޅިއަށް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ޗެމްބޫރޫގައި ހުންނަ ތާރީޚީ ފިލްމީ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށްވާ އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017
ސްކޫލުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 7 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 2
ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ، ރޭ ފިހުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 18
ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ އަންހެނަކު ފިހިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި މިރޭ ރޯވެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 5
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 23 ކުދިން މަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަދުވެގެން 25 ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 3
ކްލަބްމެޑު ކަނިފިނޮޅުގެ މޫދު ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކްލަބްމެޑް ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓުގެ މޫދުކޮޓަރިއެއްގައި މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 1
މައްކާގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 390 މީހުން ހޮޓަލުން ނެރެފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 9) - މައްކާގެ އަލް އަޒީޒިއްޔާ ސަރަހައްދުގެ ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އިންޑިއާގެ 390 ހައްޖާޖީން ހޮޓަލުން ނެރެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބަކަށް...

August 09, 2017 4
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސީރިއަސްވި މީހާ އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ގުދަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އެކަކުގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 7
ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު އެކަކު އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ގުދަނުގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު 10 މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު،...

August 06, 2017 14
ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، 3 މީހަކު ފިހި،ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގެ ދަމާސްގެ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ފަސް މީހަކަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ދުބާއީގެ ޓޯޗު ޓަވަރުގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 4) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ދުބާއީގައި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ބޮޑު އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 28
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފާހާނާއެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 11
ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ނ. ހޮޅުދޫގައި ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯކޮށްލުމުން އަނދައި ހުލިވެ، ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށް ވެސް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 5
ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާއާ 18 އަހަރުފަހުން ދިމާވެއްޖެ

ޖޯސީ އަޕޮންޓޭ އަށް އީސްޓާން ކަނެކްޓިކަޓް ސްޓޭޓް ޔުނިވަސިޓީން ޑިޕްލޮމާ ލިބުނު ވަގުތު އޭނާ އަށް ތަރުހީބުދޭން އޯޑިއަންސްގައި ވަރަށް ޚާއްސަ މީހަކު އިނެވެ. އުމުރުން ފަސް އަހަރުގައި އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ޕޮލިސް އޮފިސަރެވެ. އަޕޮންޓޭ އާއި ޕީޓާ މިފަހަރު ބައްދަލުވީ އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމާތް ކޮށްދިންތާ ބަރާބަރު 18 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އާއިލާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

އޮޓާވާ (ޖުލައި 18) - ކެނެޑާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއަކުން އާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 1
ސައުދީގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އިންޑިއާގެ 10 މީހުން މަރު

ރިޔާޒް (ޖުލައި 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އިންޑިއާގެ 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 18
ލޯންޗުގައި ރޯވެ ހަތަރު މީހަކު ފިހުނު

މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ ވަރަށް ގަދައަށް މިއަދު އަނދައި އޭގައި ތިބި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 3
ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަ ކިޅީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ.

June 29, 2017 14
ފުލުހެއްގެ ކާރެއް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެއްގެ އަމިއްލަ ކާރެއްގައި ރޭ މެންމަދު ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައި ހުލިިވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 22
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައިގެން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 4
ލަންޑަންގެ އަލިފާނުގައި އެކަކު މަރުވީ މަންމަގެ ފޯނެއްގައި ހުއްޓާ

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - ލަންޑަންގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވީ އިޓަލީގައި ހުރި އޭނާގެ މަންމައާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ ކަމަށް އާއިލާގެ ވަކީލް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 1
އަލިފާނުން ސަލާމަތްވާން ކުޑަ ކުއްޖަކު ވައްޓާލަން ޖެހުނު

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ލަންޑަނުގެ ގްރިންފެލް ޓަވަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި ވަރުގަދަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އިން ސަލާމަތް ކުރަން އުމުރުން ވަރަށް ހަގު ކުއްޖަކު 10 ވަނަ ބުރީގެ ކުޑަ ދޮރަކުން ތިރިއަށް...

June 15, 2017 13
ލަންޑަން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ބަތަލުންނަކީ މުސްލިމުން

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ލަންޑަނުގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ރޯދަ މަހު ހާރު ކެއުމަށާއި އަޅުކަމަށް ހޭލާ އުޅުނު...