15 ޖޫން

June 15, 2017 1
އަލިފާނުން ސަލާމަތްވާން ކުޑަ ކުއްޖަކު ވައްޓާލަން ޖެހުނު

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ލަންޑަނުގެ ގްރިންފެލް ޓަވަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި ވަރުގަދަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އިން ސަލާމަތް ކުރަން އުމުރުން ވަރަށް ހަގު ކުއްޖަކު 10 ވަނަ ބުރީގެ ކުޑަ ދޮރަކުން ތިރިއަށް...

June 15, 2017 13
ލަންޑަން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ބަތަލުންނަކީ މުސްލިމުން

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ލަންޑަނުގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ރޯދަ މަހު ހާރު ކެއުމަށާއި އަޅުކަމަށް ހޭލާ އުޅުނު...

14 ޖޫން

June 14, 2017 17
ލަންޑަން ޓަވާ ބްލޮކުގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 14) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގެ ހުޅަނގުގައި ހުންނަ ޓަވަ ބްލޮކުގައި އަލިފާން ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 8
ދުއްވަނިކޮށް ޑޭޝް ބޯޑް ވިރުނު ކާރު އަނދައިފި

މިއަދު މެންދުރެއްހާ އިރު އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް އިންޖީނު މާ ބޮޑަށް ހޫނުވެގެން ޑޭޝް ބޯޑް ވިރުނު ކާރުގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 6
ތިމަރަފުށީގެ ގެއެއްގެ ބަދިގެއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ތިމަރަފުށީގެ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި މިރޭ ރޯވެ، އަނދައިފި އެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 5
ލ. ގަމު ގެއެއްގައި ހުރި ތިން ސައިކަލެއް އަންދާލައިފި

ލ. ގަމު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ތިން ސައިކަލެއް ރޭ އަންދާލައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 10
އެނދި ގޭގެ މީހުންނަށް ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފި

ގދ. ނަޑެއްލާގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެނދި ގޭގައި ދިރިއުޅުނު މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ (50،000ރ.) ދީފި އެވެ.

April 28, 2017 1
ނަޑެއްލާ ގެއެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ގދ. ނަޑެއްލާ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ މިއަދު އަނދައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 43
ފިޔޯރީގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ފިޔޯރީގެ އިންޖީނުގޭގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 16
ފިހާރަ އެނދުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގައި ހުންނަ ޑެލްރިއޯ ފިހާރައިގައި އިއްޔެ އަލިފާން ރޯވެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
ފަރިވާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލަކުން ނޫން: ހުކުމް

މިދިޔަ އަހަރު ފަރިވާ ފިހާރާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
މާފަންނު ގެއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މ. ހިތްވަރު ގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ކޮންޓެއިނާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 5
އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ނަރުދުއަށް ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަނީ

ށ. ނަރުދު އަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 3
ވިލިމާލޭގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފި

ވިލިމާލޭގެ ގެއެއްގައި މިރޭ ދަންވަރު ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައި، އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 10
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
މަރަދޫ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

ރޭ ދަންވަރު މަރަދޫ ގެއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، އެ ގޭގެ ބަދިގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައި، ކައިރީގައި ހުރި ދެ ގެއަކަށް ވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 1
ކަނޑުއޮތްގިރި ފެކްޓަރީގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯ އިން ހިންގާ މަސް ފެކްޓަރީގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރޯކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅީގައި އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިމުގައި އަނެއްކާ ވެސް ރޯވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
ރަސްދޫގެ ތިން ތަނެއްގަ ރޯވެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރަސްދޫގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއި ސުވެނިއާ ފިހާރަ އަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯވެ، އަނދައި އިއްޔެ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.