14 ޖުލައި

July 14, 2019
ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެ 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (ޖުލައި 14) - ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ފެންބޮޑުވުމުގައި ސާކުގެ ތިން ގައުމުން 1200 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ނޭޕާލުގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ޓޫރިސްޓުން ސަލާމަތްކުރަން އެތް

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 14) - ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެތް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 1
ނޭޕާލުގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 40 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 13) - ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފި އެވެ.

August 13, 2017
ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ހާލު މި ވަގުތު ރަނގަޅު ކަމަށް ނޭޕާލަށް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 13
ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ، އެ މީހުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.