16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
ކިނބިދުއަށް އުދަ އެރިލެއް ބޮޑުކަމުން ބިރުވެރިކަމެއް!

ތ. ކިނބިދުއަށް ކުރިން ވެސް އުދަ އަރަ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެގެ އުދައިގެ ލޮނުގަނޑު ބޮޑުކަމާއި، ރަށުތެރެއަށް ފެތުރުނުލެއް ވަރުގަދަކަމުން، ރަށު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދުނީ މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ބިރުވެރިިކަމެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019
ވިއްސާރާގައި 43 ގެޔަކަށް ފެން ވަދެފައިވޭ: ޑީއެމްއޭ

އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރާގައި ތ. އަތޮޅު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ 43 ގެޔަކަށް ފެން ވަދެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
ތިމަރަފުށީގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ، އެ ރަށުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ހާލުގައި ޖެހުނު ތިމަރަފުށީ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތ. ތިމަރަފުށީގެ ގެތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.