17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
އެމެރިކާ ވިއްސާރައިގައި ބައި މިލިއަން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތައް އަނދަމުން ދާ އިރު، އަނެއް ބައި ހިސާބުތަކަށް ބޮޑެތި ތޫފާންތަކާ ކުރިމަތިވެ، އާދަޔާ ހިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017
ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށާއި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއްވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
ވައްކަމާއި ފޭރުން ހުއްޓުވުމަށް ހިއުސްޓަންގައި ކާފިއު

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 30) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވި ހިއުސްޓަންގައި ވަައްކަމާއި ފޭރުން ހުއްޓުވުމަށް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
ޓެކްސަސްގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 30000 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާގައި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 29) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި އެ ސްޓޭޓުގެ ބައެއް ސިޓީތަކުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 3
ތޫފާނުގެ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ޓެކްސަސް އަޑީގައި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ތޫފާނުގެ ބާރު މިހާރު ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް ވިއްސާރައިގައި ހިއުސްޓަން ސިޓީ އެކުގައިހެން ފެނު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.