18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 6
މިލަންދުއަށް ވާރޭވެހި 35 ގެއަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ށ. މިލަންދު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގިނަ ގެތަކަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ނޭޕާލުގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ޓޫރިސްޓުން ސަލާމަތްކުރަން އެތް

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 14) - ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެތް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 1
ނޭޕާލުގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 40 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 13) - ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފި އެވެ.

August 13, 2017
ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ހާލު މި ވަގުތު ރަނގަޅު ކަމަށް ނޭޕާލަށް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 13
ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ، އެ މީހުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 1
ފެންބޮޑުވުމުގައި އިންޑިއާގެ އެއް އާއިލާއަކުން 17 މަރު

ގުޖުރާތު (ޖުލައި 27) - އިންޑިއާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުން ގުޖުރާތުން އެއް އާއިލާއަކުން 17 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017
އިންޑިއާގައި ފެންބޮޑުވެ 83 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އާސާމް (ޖުލައި 15) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 83 މީހުން މަރުވެ ދެ މިލިއަން މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ޖަޕާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވެ 18 މީހުން މަރު

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 9) - ޖަޕާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އެ ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި 18 މީހުން މަރުވެ 27 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 3
ވިލިނގިލީގައި ފެން ބޮޑުވެ ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ، ގެއްލުންތަކެއް މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 31
އުލިގަމުގެ އާއިލާތަކަށް މެމްބަރު ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވައިފި

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މި މަހު ކުރީކޮޅު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހއ. އުލިގަމަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުގެ އާއިލާތަކަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ފައިސާގެ އެހީ ރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 15
ރާއްޖޭން ލަންކާ އަށް ދިނީ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިނީ 25،000 ޑޮލަރު (385،000 ރުފިޔާ) ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 20
ދިވެހިން ދިން އެހީއަށް ލަންކާއިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިން އެހީ އަށް އެ ގައުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 9
ދަތުރު ނުކުރެވިދާނެތީ ކާޑު ރައްކާކުރަން އެދެފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑުތައް އިތުރަށް ގަދަވެ، ދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެތީ، ރަށްރަށުގައި ހުރި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

June 01, 2017 4
އުލިގަމަށް އާދަޔާހިލާފު ވިއްސާރައެއް

މާ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ މީގެ ކުރިން ވެސް ހއ. އުލިގަމުގައި ފެންބޮޑުވެ އެވެ. އެކަމަކު މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ވާރޭވެހުމުން، އެ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް މިހާރު...

June 01, 2017 9
މާލެއަށް ވަރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއް ލައްވާލައިފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި މާލެ އަށް އައި ކޮޅިގަނޑުގައި، އާންމުކޮށް ކުރިމަތިނުވާ ވަރުގެ ބާރު މިނުގައި މާލެ އަށް ވައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 6
ލަންކާގައި ހާލުގައިޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން އެހީ ދީފި

ސްރީ ލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރަވީ ކަރުނަޔަކައާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

May 31, 2017 8
ވިއްސާރައިގައި އުލިގަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހއ. އުލިގަމަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

May 31, 2017
16 ގައުމަކުން ލަންކާ އަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 31) - ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް 16 ގައުމަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 10
ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އާސިމް ލަންކާއަށް

ސްރީ ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ...

May 30, 2017 2
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 30) - ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 2
ލަންކާ ފެންބޮޑުވުމުގައި 169 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 169 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން ލަންކާ އަށް އެހީދޭން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ހިސާބުތައް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

May 28, 2017
އެހީވާން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ސްރީ ލަންކާގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017
ލަންކާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ބައި މިލިއަން މީހުން ހާލުގައި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 103 މީހުން މަރުވެ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 10
ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އައްޑޫ ހިތަދު އަށް ރޭ އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވާން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 18, 2017 17
މެޓުގެ އިންޒާރު: ކަނޑު ވަރަށް ގަދަވާނެ!

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑު ވަރަށް ގަދަވެ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ. އަދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް...

May 18, 2017 8
ނަޑެއްލާގައި ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން ހާލުގައި

ގދ. ނަޑެއްލާ އަށް އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރި ގަދަ ވިއްސާރާގައި އެ ރަށުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 39
ބޯ ވާރެޔާއެކު އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މާލެއަށް މޫސުން ރީތިކޮށް އޮތުމަށް ފަހު މިއަދު އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު ވެހެން ފެށި ބޯ ވާރެޔާ އެކު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ވާރޭ ވެހުމުން އާންމުކޮށް ފެން ބޮޑުވާ މަގުތަކުގެ އިތުރުން، މަޖީދީ މަގުގައި އަލަށް ހެދި ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 5
ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްތަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.