05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގދ.ގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ދެކުނު ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގދ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 2
ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ދަނޑުބިންތަކަށް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނީ ދަނޑުބިންތަކަކަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 1
ވިއްސާރާގައި 57 ރަށަކަށް ގެއްލުންވި: ޑިޒާސްޓާ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 57 ރަށަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 7
ބައެއް ރަށްރަށަށް ކާޑާއި ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައާ ދިމާކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށުން ގޭހާއި ކާޑު ހުސްވަމުން އަންނާތީ އެ ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި...

December 01, 2017 20
ވިއްސާރަވުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ އަންގާފައިވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ މައުލޫމާތުތައް ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 27
ދ. މީދޫގައި އާދަޔާހިލާފަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ދ. މީދުއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އާދަޔާހިލާފަށް މިއަދު ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގޭގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް، ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 54
ކުޅި ހިއްކައިފިނަމަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު:ރިޕޯޓު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ކުޅި ހިއްކައިފި ނަމަ، ވާރޭ ވެހިގެން އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހެދި އީއައިއޭ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017
ޓެކްސަސް އަށް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށާއި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއްވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން...

September 02, 2017 2
ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް މިސްކިތް ހުޅުވާލާފައި

ހިއުސްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އެ ސްޓޭޓުގެ ހިއުސްޓަންގައި ފެންބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލުނު ބައެއް މީހުންނަށް އެ ސިޓީގެ އިސްލާމިކް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
ވައްކަމާއި ފޭރުން ހުއްޓުވުމަށް ހިއުސްޓަންގައި ކާފިއު

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 30) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވި ހިއުސްޓަންގައި ވަައްކަމާއި ފޭރުން ހުއްޓުވުމަށް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މީހުން...

August 30, 2017 3
ބޯ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ މުމްބާއީ ހުއްޓުމަކަށް

މުމްބާއީ (އޮގަސްޓް 30) - އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރީގެ މައި މަރުކަޒު ކަމަށްވާ މުމްބާއީ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި އެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވެ ދަތުރުފަތުރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
ޓެކްސަސްގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 30000 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާގައި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 29) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ތޫފާން ހާވޭގައި އެ ސްޓޭޓުގެ ބައެއް ސިޓީތަކުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 3
ތޫފާނުގެ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ޓެކްސަސް އަޑީގައި

ޓެކްސަސް (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ތޫފާނުގެ ބާރު މިހާރު ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް ވިއްސާރައިގައި ހިއުސްޓަން ސިޓީ އެކުގައިހެން ފެނު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ފެންބޮޑުވުމުގައި ސާކުގެ ތިން ގައުމުން 1200 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ގެއްލުން 16 މިލިއަން މީހުންނަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 19) - ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 16 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 6
މިލަންދުއަށް ވާރޭވެހި 35 ގެއަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ށ. މިލަންދު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގިނަ ގެތަކަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ނޭޕާލުގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ޓޫރިސްޓުން ސަލާމަތްކުރަން އެތް

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 14) - ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެތް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 1
ނޭޕާލުގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 40 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އޮގަސްޓް 13) - ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފި އެވެ.

August 13, 2017
ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ހާލު މި ވަގުތު ރަނގަޅު ކަމަށް ނޭޕާލަށް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 13
ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ، އެ މީހުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 1
ފެންބޮޑުވުމުގައި އިންޑިއާގެ އެއް އާއިލާއަކުން 17 މަރު

ގުޖުރާތު (ޖުލައި 27) - އިންޑިއާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުން ގުޖުރާތުން އެއް އާއިލާއަކުން 17 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017
އިންޑިއާގައި ފެންބޮޑުވެ 83 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އާސާމް (ޖުލައި 15) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 83 މީހުން މަރުވެ ދެ މިލިއަން މީހުން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ޖަޕާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވެ 18 މީހުން މަރު

ޓޯކިޔޯ (ޖުލައި 9) - ޖަޕާނަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އެ ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި 18 މީހުން މަރުވެ 27 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 3
ވިލިނގިލީގައި ފެން ބޮޑުވެ ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ، ގެއްލުންތަކެއް މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.