04 ޖޫން

June 04, 2018 14
ކުޅުންތެރިން ރޯދަވީއްލަން ކީޕަރު ފޭކް ޖައްސައިފި

ތޫނިސް (ޖޫން 4) - ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓިއުނީޝިއާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދެ މެޗުގައި ވެސް ކުޅުންތެރި ތިބީ ރޯދައަށެވެ. މެޗު ކުޅެމުން ދިޔަ ވަގުތު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކުޅުންތެރިން ވަނީ "ފޭކް" އުކުޅެއް ޖައްސައިފަ އެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރީ ގޯލް ކީޕަރު މުއީޒް ހަސަން އެވެ. ރޯދަ...

05 މެއި

May 05, 2018 9
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއި ރަން ބޫޓު ސެންޓޭ އަށް

ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން "މިހާރު" ނޫހުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ ފުރަތަމަ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް މަރުހަބާ.

03 މެއި

May 03, 2018
އުރީދޫއިން "ފުޓުބޯޅަ ފޯރި" ވައިބާ ސްޓިކާޕެކެއް ނެރެފި

އުރީދޫގެ "ފުޓުބޯޅަ ފޯރި" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ވައިބާ ސްޓި ޕެކެއް ނެރެފި އެވެ.

May 03, 2018 4
ދަނޑަށް ވަނުން މަނާކުރުމުން މެޗު ބެލީ ކްރޭނެއްގައި

ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރީގައި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. ތުރުކީގެ މި މީހާ އަކީ މީގެ ތެރެއިން ވެސް އަރާ ހުރި މީހެކެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 10
ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

"މިހާރު" ނޫހުން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 42
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ނުހިންގަން އެދިއްޖެ

މި އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މި ސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ކަމަށް ވިޔަސް ހުއްދަ ނެތި "2018 ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ރަޝިއާ" ގެ...

April 10, 2018 45
ފެންނަނީ ރީތި ދަނޑެއް، ނުފެންނަނީ ކުރި މަސައްކަތް!

"މި ދަނޑުގައި ކުޅެލާ ހިތްނުވާނީ ކާކު؟"

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ދެބެންގެ އެކަޑަމީން ތަމްރީނާއި އިރުޝާދުތަކެއް!

"ކީއްވެ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އޭޝިއާގެ ލީގު ތަކުގައި ނުކުޅެނީ؟ ތިން ދުވަހުން އަހަންނަށް ފެނިއްޖެ މިތަނުގައި ހުނަރު އޮތްވަރު. އެއީ އަދި އެންމެ ހިސާބަކުން،"

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 6
އަމިއްލަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަދިޔާ: ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް!

ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓް އަމިއްލަފުށީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، އެ ރިޒޯޓް ހިންގާ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޯ އިން މި ފަހަރު ނިންމީ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ކަމެއް ފެށުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރިޒޯޓާއި، އެ ރިޒޯޓް ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ފިނޮޅުގެ އިން-ހައުސް ގެސްޓުންގެ ކުދިންގެ އިތުރުން އޭދަފުށީގެ ކުދިންނަށް...

26 މާޗް

March 26, 2018 4
ލަންކާގައި ބޭއްވި ޖޫނިއާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހީނާ އެކަޑަމީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި މެންޗެސްޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިޕެންޑެންސް ޖޫނިއާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ އާލީ ޓަޗް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ (އީޓީއެފްއޭ) ގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 2
ފުރަތަމަ މެޗާ ބަލާއިރު ހިތްހަމަޖެހޭ: ކޯޗު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އިއްޔެ ސިންގަޕޫރު އަތުން 3-2 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މެޗާ ބަލާއިރު ހުރިހާ ކަމަކާ މެދު ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 6
އަމިއްލަފުށިން ކުޑަކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ހަދިޔާއެއް

ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓް އަމިއްލަފުށީގެ މަތިން ނަގާފައިވާ އެ ފޮޓޯ އިން ދިވެހިރާއްޖެ ސިފަކޮށްދޭ ހަތަރު ކަމެއް އެބަ ފެނެ އެވެ. ހިތްގައިމު މޫދަކާއި ހުދު ދޮންވެލީގެ އަތިރިމައްޗަކާއި ފެހިކަން ފަދަ ރުއްގަސްތަކެވެ. ދެން ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ދިވެހިންގެ ލޭކައްކުވާލާ ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ފުޓްބޯޅަ...

02 މާޗް

March 02, 2018 3
ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ 35 އަންހެނުން ހައްޔަރު

ތެހެރާން (މާޗް 2) - ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދާން އުޅުނު 35 އަންހެނުން އީރާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 8
ސައްޔިދު ހަސަން: ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ޗެމްޕިއަން!

ކުޅިވަރުގެ މައިދާންތަކުގައި މަރްހޫމް ސައްޔިދު ހަސަން ދެއްކެވި ހުނަރުވެރިކަން މިއަދުގެ ޖީލަށް ސިފަކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ ފޮޓޯގަނޑެކެވެ. އެއީ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 1976 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކަހަލަ ގޮތަށް ކާމިޔާބުކޮށް ތަށިތަކާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 5
މަޝްހޫރު ބައެއް ކޯޗުންނާ އެކު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް ފަށައިފި

ކުރިއަރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ބައެއް ކޯޗުންނާ އެކު 11 އަހަރަށް ފަހު އޭއެފްސީ އޭ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯސް މާލޭގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 18
12 އަހަރުން ދަށުގެ ވާދަވެރި މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވޭނެ!

ފުޓްބޯޅައިގެ ބާރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ވާދަވެރި މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ހުއްދަ ނުދޭން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 19
ފުޓުބޯޅަ ކުޅެ ނިމުނުތަނާ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފުޓުބޯޅަކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު، ކުޅެ ނިންމިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މެ އަށް ތަދެއް އަރައިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ދިއްދޫގައި ސީ ލައިސަންސް ކޯޗިން ކޯހެއް ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ މާޗު 4-18 އަށް ހއ. ދިއްދޫގައި އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހެއް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 9
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އެއްކޮށް ގޮނޑި ޖަހަނީ

އާ ސީޒަން ފަށާއިރު ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ގޮނޑި ޖަހައި، "އޯލް-ސީޓާ" ސްޓޭޑިއަމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 6
އަންނަ ސީޒަނުގައި ބެންޗަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

އަންނަ ސީޒަނަށް ކުޅުންތެރިން ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ކޯޗިންގައި އަދި ބަދަލެއް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަ ސީޒަނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކުގެ ކޯޗިން މަގާމްތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 2
11 އަހަރަށް ފަހު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް ބާއްވަނީ

އޭއެފްސީން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު 11 އަހަރަށް ފަހު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 3
ޔޫތު މުބާރާތް 19 އަހަރުން ދަަށަށް ހާއްސަކުރަނީ

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން 19 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.