10 ޖޫން

June 10, 2020 4
ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން: ބައްސާމް

ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދާތީ އާއި މުބާރާތްތައް މަދުވުމާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ލީގު ކުޅެގެން ފަރުޖައްސައިލެވެން ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ސަރުކާރުން ނޫނީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދީގެން އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތްތަކެއް ވެސް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 6
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އޮގަސްޓް މަހު؟

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި، ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޮގަސްޓް މަހު ލަސްވެގެން ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 3
އަންނަ ސީޒަނުގެ ބައެއް މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ދަނޑަށް

އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ބައެެއް މެޗުތައް ހުޅުމާލޭގައި ސިންތެޓިކް އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކުގައި އޮތް ދަނޑުގައި ކުޅެވޭގޮތް ހެދުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 7
އެހީއަށް އެދުމުން ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެނީ

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދުމުން ކޮންމެ ކްލަބަކަށް 200،000ރ. ދިނުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 8
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި ފަހަރު ދިރާގު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.