01 ޖުލައި

July 01, 2020 27
ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ވަންނަ ނަމަ، ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ފީފާ އިން އިންޒާރުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 21
ނިއުގެ އަދަބު ފީފާ އިން ތަންފީޒްކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދިން މުހުތަލުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ ހަމަޔަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތުގައި ނިއު އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ފީފާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވޭ، ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ: ފީފާ

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮވެ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި، ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ކަމަށް ފީފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 1
ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 19
ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާއިން ދީފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއް ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމަ އެ މައްސަލަ ފީފާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 3
ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 11
ތިން މަސް ތެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ ފަށަނީ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ އެކެޑަމީ (ޓްރެއިނިން ސްކޫލް)ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ތެރޭ ނިންމާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 7
ނިއުގެ ކާމިޔާބަށް ފީފާގެ ރައީސްގެ މަރުހަބާ

ހަ ސީޒަނުގެ ތެރޭ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މި އަހަރު ހޯދި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 40
ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީސް އެފްއޭއެމް އިމާރާތަށް

ރައީސް އަބްުދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 7
ދުނިޔޭގެ ތަރިންނާ އެކު ބައްސާމް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި

އޭނާ އުފަންވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ގެއަކަށެވެ. ބޮޑުވަމުން އައީ ބައްޕަ އަދީލް ޖަލީލް ހިންގެވި ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ރަން ޒަމާނުގަ އެވެ. އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި ތޮއްޑޫ މުހައްމަދު ނިޒާމާއި އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސްގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ވެލެންސިއާ އަށް ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގައި ކުޅުއްވި އެވެ....

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 6
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފީފާގެ އެހީ ކިހާ މުހިއްމު؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މިސްރާބާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް އުޅޭތާ ތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެފްއޭއެމް ހަަމަޔަކަށް ނޭޅި އޮތުމުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ފަރާތުން ލިބެން އޮތް އެހީތަކަށް ދިޔައީ ހުރަސް އެޅެމުންނެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 5
ރާއްޖެ އަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ދޭން ފީފާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީ ކުރަން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ ގިނަ އެހީތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 20
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ފީފާ އިން އަންގައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމްގެ)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަސް މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދީ އެކްސްކޯގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި އަލުން އެކްސްކޯ އިންތިހާބު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 2
ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް ނުވަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި ފަހަރު ނުވަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.