04 ޖޫން

June 04, 2020 16
ނިއުނޯމަލް އަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައިފި

ނިއުނޯމަލްގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމަލުކުރާނެ ޕްލޭނެއް، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީ އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސް އަދި މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

19 މެއި

May 19, 2020 12
"މިއީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކުރަންވީ ވަގުތު"

މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެގެން ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ މި ވަގުތަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ފެއާޕްލޭ އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 11
އެފްއޭއެމްގެ 3 ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮރެއާ ކުންފުންޏަކަށް

އެފްއޭއެމްގެ ދުރުރާސްތާ ވިސްނުމުގައި ހިމެނޭ، ބޮޑު ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްކައިވިންޑް ގްލޯބަލްއާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 1
ޔުއެފާގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު އައްޑު އަށް އަތުވެއްޖެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ފަށާ ޔުއެފާ އެސިސްޓް "އަންޑަ 15 އިންޓަނެޝަނަލް ޓޯނަމަންޓް" ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް އައްޑު އަށް އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ޔޫތު މުބާރާތް ކުޅޭނީ ހަތަރު ގައުމުގެ މެދުގައި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖުލައި މަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު ގައުމެއްގެ މެދުގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 1
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 5-2 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 1
ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާއިރު ފިޓްނަސްއާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ކޯޗުން އާއްމުކޮށް ފާހަގަކުރާ މައްސަލަތައަކީ ރަނގަޅަށް ޕްރީ ސީޒަން ތަމްރީން ނެހެދި ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގައި ނެތުމެވެ. އާ ސީޒަނަކަށް ތައްޔާރުވާއިރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ސުމަކުން ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދިވެހި ކޯޗުންނާއި ބިދޭސީ ކޯޗުން ވެސް ވަނީ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 19
އަށް ޒޯނެއްގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 2
11 އަހަރަށް ފަހު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް ބާއްވަނީ

އޭއެފްސީން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު 11 އަހަރަށް ފަހު އޭ ލައިސަންސް ކޯސް މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 20
އޭޝިއަން ކަޕް އަތްފޯރާ ފަށަށް، އަތުކުރި އޮޅާލާ!

މާގިނަ ބަޔަކަށް އަދި މިކަން ނަގައިގަނެވުނު ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ އޭޝިއަން ކަޕަކަށް ކޮލިފައިވުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެވެ. ރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޗެލެންޖް ކަޕުން ލާފައި އޭޝިއަން ކަޕަށް ދާން އޮތް މަގަށް ވުރެ މިމަގު މާ ފުޅަލެވެ، ސީދަލެވެ. ދެކުނު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 12
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އެއްކޮށް ގޮނޑި ޖަހަނީ، ޖާގަ މަދުވާނެ!

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ގޮނޑި ޖަހައި، ކުޅިބަލާ މީހުންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 6
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފީފާގެ އެހީ ކިހާ މުހިއްމު؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މިސްރާބާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް އުޅޭތާ ތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެފްއޭއެމް ހަަމަޔަކަށް ނޭޅި އޮތުމުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ފަރާތުން ލިބެން އޮތް އެހީތަކަށް ދިޔައީ ހުރަސް އެޅެމުންނެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 7
އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނަންވީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް؟

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ކަމަށް އެންމެ ފަހުން އިންތިހާބުވި ދެ ރައީސުންގެ ވެސް ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކައިގައި އެއް ކަމެއް ފާހަގަކުރި އެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެ ގޮންޖެހުންތައް ގިރާކޮށް ކާމިޔާބަކާ ހަމަޔަށް ދިއުމަށް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
އުއްމީދީ ވާހަކަތަކަކާ އެކު އޭއެފްސީ ރައީސް ރާއްޖެ އަށް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރި، ދާއިމީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީ އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އެހީދޭން އެޅޭނެ ބާރެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޭއެފްސީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 6
ތާއީދު އެބައޮތް، ފެށި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުން

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަލުން ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށާއި އެކަމަށް މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 11
ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ގެންނަން ވިކްޓަރީން ތާއީދުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ގެންނަން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 13
އަޑުބަރޭ ސްކޮޑުން ބާކީ ކުރުމުން އެމްޑީޕީގެ ފާޑު ކިޔުން

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ލާއޯސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ބާކީ ކުރީ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 18
ސިޔާސީ ނުފޫޒާ ވާދަކޮށް ފުޓްބޯޅަ މޮޅުވާން ޖެހޭ!

ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީވި ނަމަވެސް، ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ބަދަލު ނުވަނީސް ފުޓްބޯޅަ ކުރިނާރާނެ އެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއީ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ހާލަތު ބަދަލުކުރުމާ ހަވާލުވެ އޮތް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހާލަތު އެއަށް ވުރެ ދަށްވުމެވެ....

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 27
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ދިއްދޫ ލަތީ ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެކްސްކޯ އުވި މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި...

September 22, 2016 18
އެފްއޭއެމަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް!

އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އުވުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަން އިންތިހާބަކާ ހަމަޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.