25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 6
އޭއެފްސީން ފުރުސަތު ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު ސަބަބުތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 6
އޭއެފްސީ ޖާގަ ގެއްލުން: ޒިންމާ ނުނެގުމާއި އިހުމާލު

އޭއެފްސީން 2004 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރި އޭއެފްސީ ކަޕަކީ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި މާލީ ގޮތުން ފައިދާ ހޯދަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބަށް މި މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބޭތީ ނިސްބަތުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އެހެން...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 18
"ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން ލިޔުން ހުށަނޭޅުމުން"

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ އަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ލިބޭތޯ އަދި ވެސް...

November 18, 2018 16
ރާއްޖެ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީގައި ކްލަބްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ދިން މުއްދަތުގައި އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން އެކަންކޮށްފައިނުވާތީވެ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 10
މި އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކްލަބްތަކާ ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު މި އަހަރު އެފްއޭ ކަޕް ނުބާއްވަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 4
ސްވާފުން ވަކިވާނީ ކަމުގެ ދެކޮޅު ބަލާފައި: ބައްސާމް

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ އަލަށް އުފެއްދި ސައުތު ވެސްޓް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސްވާފް) އިން ރާއްޖެ ވަކިވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ދެކޮޅު ބަލާފައި އެކަށީގެންވާ މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 30
ވިނަ ދަނޑުތަކަކީ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ދޭ އިނާމެއް!

ފީފާގެ އެހީގެ ދަށުން ވިނަ ދަނޑުތަކެއް އަޅަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރި 18 ރަށް ކަނޑައެޅީ މި ދެ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 11
ކްލަބްތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލާނަން: އެފްއޭއެމް

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްއޯއީ އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީވުމަށް ދިން ފައިސާ އެ ޓީމުތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 9
ގައުމީ ޓީމަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ލަސްވަމުން އަންނަނީ އެފްއޭއެމުން ތަފްސީލް ފޮނުވުން ލަސްވުމުން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 53
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި!

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި މުސާރަ އާއި ބޯނަސް ވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ...

October 09, 2018 15
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ މި އަހަރު ފަށާނަން: ބައްސާމް

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ގައުމީ އެކެޑަމީ (ޓްރެއިނިން ސްކޫލް) މި އަހަރު ތެރޭ ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 5
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފާވާ ކަމަށާއި ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި އެހީތަކާ އެކު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް އަަހަރުތަކުގައި ކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 10
ގައުމީ ޓީމަށް ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ހޯދައިދެނީ

އަންނަ އަހަރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މެޗުތައް ހަމަޖައްސާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 19
އަށް ޒޯނެއްގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 5
މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ކްލަބްތައް ހަރުދަނާވެގެން: ބައްސާމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް އޮތީ ކްލަބްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އެފްއޭއެމުން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުރާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 6
ތަށި ފުރަތަމަ ގެންދާނީ ކެޕްޓަން އަކްރަމްގެ ރަށަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދާ ދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ތަށި ގެންދާނީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ)ގެ އުފަން ރަށް ނ. މާފަރަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 3
ރަށްރަށަށް ސާފް ތަށި ގެންދަން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދިއުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަން ފެށޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 36
ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށަށް ތަށި ގެންދަނީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކަށް ތަށި ގެންދާނެ އިންތިޒާމް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 4
މި ޓީމު ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށްދޭނެ: ބައްސާމް

ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ގައުމު ފަހުރުވެރިވާވަރުގެ ކުޅުމެއް ދައްކާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ވަރުގަދަ ކޮރެއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 15 ވަނައިގައި އޮތް ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން 8-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
ފުރަތަމަ މެޗުން އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ގޭމްސް ބާއްވާ ގައުމު އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 3
ގޭމްސްގެ ތަޖުރިބާގެ ފައިދާ ސާފްގައި ކުރާނެ: އާތީ

އިންޑޮނީޝިއާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމުން ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބޭނުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހިފޭނެ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.