07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
އެއް ޕޮއިންޓަކާ އެކު ޒުވާން ޓީމަށް ކޮލިފައިން ނިމިއްޖެ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އިއްޔެ 5-0 އިން ތަޖިކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ އެއް ޕޮއިންޓާ އެކު ކޮލިފައިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 6
ގަތަރާ އެކު އެފްއޭއެމް އެއްބަސްވުމަކަށް

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި ގަތަރު ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 02, 2017 18
މިލަންދޫ ކުޅުންތެރިއަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ޖައްސައިފި

މި ސީޒަނުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ޕީކޭ) އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ރިލީޒް ނުހޯދާ ކަމަށް ބުނެ ޓީސީ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 4
ފަހު ވަގުތު ލަންކާ އިން ރާއްޖެއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ތަޖިކިސްތާނުގައި ފެށި އޭއެފްސީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހު ވަގުުތު ސްރީލަންކާ އިން ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު 2-2 އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕް އެސްޓީއޯ އަށް

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުޓްސަލްގައި މަޝްހޫރު އެސްޓީއޯ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ރެފްރީ ނިއުޝާދުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލި މާޒިޔާ އާއި ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ މެޗުގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ނިއުޝާދަށް ދީފައިވާ ވަގުތީ ސަސްޕެންޝަން އެފްއޭއެމުން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 11
ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުގައި ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ގިނަވެ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބްތަކަށް ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 4
ކުޑަހުވަދޫ ޖޫރިމަނާކޮށް ކްލަބްތަކަށް އިންޒާރުދީފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ށ. މިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދަނޑުން ފޭބި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ހުރިހާ ކްލަބްތަކަށް އެފްއޭއެމުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހޯދަން އެފްއޭއެމުން އައްޑުއަށް

ގައުމީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް އެފްއޭއެމުން ފަށާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީން ކުޅުންތެރިން ސްކައުޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗުން މިއަދު ފަށާނެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 13
ޒުވާން ޓީމުތައް ކުރިއަރުވަން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް

ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުތައް ކުރިއަރުވަން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ކޯޗުންނަށް ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 18
"މުސްތަގުބަލް ބިނާކުރަން ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް މުހިއްމު"

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލް ބިނާކުރަން ގިނަ ބަޔެއްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ބޮޑު ޕްލޭނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 15
ޒުވާން ޓީމު ކޮޅަށް ތަޖިކިސްތާނުން 14 ގޯލް ޖަހައިފި

އޭއެފްސީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އަތުން 14-0 އިން ތަޖިކިސްތާން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖޫރިމަނާކޮށް ކްލަބަށް އިންޒާރުދީފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކާޑެއްގެ މައްސަލައިގައި ހޫނުވެގެން ހުއްޓާލި މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ޓީމަށް އިންޒާރުދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 3
ރެފްރީން ކުރިއަރުވަން އަންނަ މަހު މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރެފްރީން ކުރިއަރުވަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޭއެފްސީގެ ރެފްރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެހީގައި އަންނަ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 5
"ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ގެންނަން ތައްޔާރު"

އެފްއޭއެމުން ރާވައި ހިންގާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނީ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ފަހު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 13
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރަނީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 1
އުރީދޫ އިން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ސްޕޮންސަކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ލީގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައި މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2017 2
ޕްރިމިއާ ލީގު ހުޅުވައިދޭ މެޗުގެ މެހްމާނަކަށް ޑެސައިލީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށާ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ހުޅުވައިދޭ މެޗުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކަށް ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މާސެލް ޑެސައިލީ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 40
ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީސް އެފްއޭއެމް އިމާރާތަށް

ރައީސް އަބްުދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 3
ކޮލިފިކޭޝަން ކެންސަލް، ހަތަރު ޓީމު މާލޭ ލީގަށް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް ޒެފްރޯލާއި ރަނަރަޕް ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ބައިވެރިނުވާތީ މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން މުބާރާތް ކެންސަލްކޮށް، އަނެއް ހަތަރު ޓީމު އަންނަ އަހަރުގެ މާލޭ ލީގަށް އޮޓޮމެޓިކުން ކޮލިފައިވީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 9
މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު އެފްއޭއެމުން ވަކިކޮށްފި

ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އަދި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 8
ގްރީންގެ އޮފިޝަލަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ކްލަބަށް އިންޒާރުދީފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އޮފިޝަލަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަންގައި އެފްއޭއެމުން އެ ޓީމަށް އިންޒާރުދީފި އެވެ.