23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 20
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ފީފާ އިން އަންގައިފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމްގެ)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަސް މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާދީ އެކްސްކޯގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި އަލުން އެކްސްކޯ އިންތިހާބު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 27
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ދިއްދޫ ލަތީ ކުރިމަތިލައްވަނީ

އެކްސްކޯ އުވި މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި...

September 22, 2016 18
އެފްއޭއެމަށް ދެން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް!

އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އުވުމާ އެކު، އެ އެސޯސިއޭޝަން އިންތިހާބަކާ ހަމަޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 34
އެފްއޭއެމްގެ ޑިފެންސެއް ވެސް ނެތް، ފޯވަޑެއް ވެސް ނެތް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށް ފަހު އޮތް ކޮންގްރެސްގައި އާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިތާ އެންމެ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ އެފުށް މިފުށަށް ޖެހި، ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އިއްޔެ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
ބައްސާމް ވަކިކުރުން: "ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ!"

ފީފާގެ ސަސްޕެންޝަނަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވީ ވެސް އަދި މިހާރު އެފްއޭއެމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ކަމަށާއި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑަށް މާޔޫސްވި އެއް ސަބަބު ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ...

September 19, 2016 39
"އިސްތިއުފާ ދިނީ ކެތްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން"

އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދިނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންކަން ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސް، ކެތްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮސް އަދި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ...

September 19, 2016 36
އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ ފަސް މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި!

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑްވިސް (އެފްއޭއެމް) ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަސް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމާ އެކު، އަލުން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 17
އެފްއޭއެމްގެ ޖީއެސްގެ މަގާމުން ބައްސާމް ވަކިކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުން ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސ. ފޭދޫ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 2
ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް ނުވަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މި ފަހަރު ނުވަ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 4
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ 9000 ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެ އެ ޓީމު އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 5-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 11
ދިވެހިރާއްޖެ 5 - 0 ބަންގްލަދޭޝް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

September 01, 2016 5
"ދަނޑުގައި އޮތީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މާހައުލެއް"

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އޮތީ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިރޭ ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭ މެޗަށް ދެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ދަނޑު ފުރާލާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
ތަށި ހޯދި ޓީމުގެ މައްޗަށް މިހާރުގެ ޓީމު ކުރި ހޯދައިފި

އެއީ ހަމަ އެ ޓީމެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެ ކޯޗެވެ. އެ ޖާޒީ ބަޔެވެ. ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އަތުން މިރޭ 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ކުޅެލައި، ފުޓްބޯޅައިގެ ރަން، އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ދިވެހިން އަލުން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 11
"މިއީ ރީތި ގައުމެއް، ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގު އެބައޮތް"

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ އެކު ކުރިއަށްދިއުން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 5
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް އެންމެންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: ޔަންކޭ

އެނބުރި ރާއްޖެ އާދެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ އުފާވާނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަލުން ކުރީގެ މަގާމަށް ދިއުމުން ކަމަށާއި އެކަމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ސްލޮވާކިއާގެ ޖޯސެފް ޔަންކޭޒް ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 5
ކުޅުދުއްފުށީ ސަޕޯޓަރުން މާލެ އަންނަން ތައްޔާރުވެފައި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗުގައި ސަޕޯޓްކުރަން މާލެ އަންނަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

August 27, 2016 8
ބަކާ އާއި ނައްޓޭ ނުހިމަނައި ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި ފޯވާޑް އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ނުހިމަނައި، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗަށް މިއަދު ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2016 23
ރަން ކާމިޔާބާ ގުޅިފައިވާ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރުތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފޯރި ރާއްޖޭގައި ނުހިފާނެ ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައީ ތިން ސަބަބެއް ދެއްކުމަށް ފަހު...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 2
ހާއްސަ މެޗަށް އަޔާލާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިތާ އަށް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅޭ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅާ މެޗުގައި ބައިވެރިވުމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ރޮބާޓޯ ފަބިއަން އަޔާލާ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ހާއްސަ މެޗުގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ ދައްކާލުމުގެ މެޗުގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 25, 2016 1
ބޮޑު ދެ މެޗަށް ހަ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮންސާ ދީފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗު އަދި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުގެ ސްޕޮންސަރުންނާ އެކު އެފްއޭއެމް އިން...

August 25, 2016 5
ފުޓްބޯޅައިގެ ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ފުޓްބޯޅަ އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލާ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ފަށާނެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 6
މިއީ ގެއްލިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ފޯރި އާލާކުރުމުގެ ފެށުމެއް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ރޮބާޓޯ އަޔާލާ އާއި ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ގެންނަނީ...

August 24, 2016 11
ސްޕޭންގެ ތަރި ޒަވީ ހާއްސަ މެޗަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު މި މަހު 29 ގައި ކުޅޭ ދައްކާލުމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 23, 2016
ތިން މެޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތައްޔާރުވާން ފަށަނީ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅެން ރާވާފައިވާ ތިން މެޗަށް ތައްޔާރުވާން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 1
ޒޯން ހަޔެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިމަރަފުއްޓަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ހައެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލ. ގަން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ތ. ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 14
އާ ކޯޗުގެ ވިސްނުން: ބަލިކުރަން އުނދަގޫ ޓީމެއް ނެރުން

މެއި 30 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ހިންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގާ މެދު ދެއްކެވީ ކުރިއަށް އޮތް 10 ނޫނީ 20 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދަން ހަދާ މާސްޓަ ޕްލޭނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ޕްލޭންގެ އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމެވެ. އެ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 9
ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަން ތަޖުރިބާކާރަކު ގެންނަނީ

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ލަފާ ދިނުމަށް، ޔުވެންޓަސްގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ސްޕޯޓްސް ސައިންސް ޕްރޮފެސަރު ޑެންމާކުގެ ޔެންސް ބަންގްސްބޯ މި މަހު ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.