21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 6
ދިވެހި ކްލަބްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ބޭނުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީ އޭއެފްސީ ކަޕެވެ. ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަނުންނަށް ލިބޭ އެ ފުރުސަތުގައި ދެ ފަހަރަކު ނޫނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ބޭރުން ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބުމަކީ ކުރިއަށް ދާން އޮތް މަގެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 2
ޔޫތު މުބާރާތް އެފްއޭއެމުން ތާވަލުކޮށްފި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އަހަރު ވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 4
އެފްއޭއެމާއި ޕޮލިސް އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތަށް!

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 4
މެޗުތަކެއް ކުޅެން ގައުމީ ޓީމަށް ދައުވަތު ލިބިއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ތިން ގައުމަކުން ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް އޮގަރު އައްޔަ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އެކުލަވާލި ހާއްސަ ކޮމިޓީގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް އަލީ ނާޝިދު (އޮގަރު އައްޔަ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި ފަހަރު 75 ޓީމް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި އަހަރު 75 ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 20
އޭޝިއަން ކަޕް އަތްފޯރާ ފަށަށް، އަތުކުރި އޮޅާލާ!

މާގިނަ ބަޔަކަށް އަދި މިކަން ނަގައިގަނެވުނު ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ އޭޝިއަން ކަޕަކަށް ކޮލިފައިވުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެވެ. ރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޗެލެންޖް ކަޕުން ލާފައި އޭޝިއަން ކަޕަށް ދާން އޮތް މަގަށް ވުރެ މިމަގު މާ ފުޅަލެވެ، ސީދަލެވެ. ދެކުނު...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 1
މިރުފަތު އަންހެން ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން މަރިޔަމް މިރުފަތު 10 އަހަރަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޓީސީން ނިންމައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވާން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 24, 2017 12
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އެއްކޮށް ގޮނޑި ޖަހަނީ، ޖާގަ މަދުވާނެ!

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ގޮނޑި ޖަހައި، ކުޅިބަލާ މީހުންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 10
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތަކުން ޓީސީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު ފަށާ އިންވިޓޭޝަނަލް ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް...

January 23, 2017 5
އެފްއޭއެމާއި ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ބޮޑު އެހީއެއް!

ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 3
އަތޮޅު މުބާރާތް މާޗު މަހު، ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އަތޮޅުތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
ރެފްރީން ތަރައްގީކުރަން އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރެފްރީންގެ ކުރިއެރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މާގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ތެރޭގައި ރެފްރީން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 18
އާ އޮނިގަނޑުން ފުޓްބޯޅައަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އާ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމުތަކަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މަތީ ފަޑިން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެއްވުމެވެ. އެފްއޭއެމުން އެކުލަވާލި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އާ އޮނިގަނޑާ އެކު، އަތޮޅު ޓީމުތަކަށް މި ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 2
އެފްއޭއެމަށް ބޭރުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރެއް ގެންނަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
އެފްއޭއެމްގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސަކަށް ޝަކީބް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސީނިއާ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެ މަގާމަށް މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިޒީޝިއަން އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އިން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

January 05, 2017 1
ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހުސެއިންް ވަކިވެއްޖެ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވުމާ އެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ...

January 05, 2017 2
ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕޮމިސް ކަޕް ފަށަނީ

ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންވިޓޭޝަނަލް ސޮކަ ކަޕް (ޕޮމިސް ކަޕް) ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަލުން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 18
އަތޮޅުތަކުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އަތޮޅުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އެފްއޭއެމުން 2015 ވަނަ އަހަރު ފެށި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ދޭން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...

January 04, 2017 5
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުން އަންނަ މަހު 16 ގައި

ބަދަލުތަކަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016
އޭއެފްސީން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެހީތަކެއް!

އޭއެފްސީން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައަށް ވެދޭނެ އެހީތަކާ ބެހޭގޮތުން އޭއެފްސީއާ އެކު އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ފުޓްބޯޅައިގައި އަތޮޅުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރު އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާންކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ފުޓްބޯޅައިގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 5
މޯލްޑިވްސްފުޓްބޯލްއާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން އެވޯޑް ދެނީ

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެފްއޭއެމުން 'މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް" ގެ ނަމުގައި މި އަހަރު އެވޯޑް ދޭން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.