29 ޖޫން

June 29, 2016 6
އެފްއޭއެމަށް ހާބަޓް ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ އެކު ކާމިޔާބު ނުހޯދުނީ އެފްއޭއެމުގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުން ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރިކީ ހާބަޓް އެފްއޭއެމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 8
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅައިގެ އީދު، މި ފަހަރު ބަދަލުތަކާ އެކު

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ނަމުގައި އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ލިބުނު ބޮޑު ހަދިޔާއެކެވެ. ކުޅުންތެރިން އުފެއްދެ އެވެ. ފޯރި ގަދަ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅާ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފަތުރާލެވެ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު އީދެކެވެ. ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ފެށި އެ މުބާރާތް، އެފްއޭއެމްގެ އާ...

18 ޖޫން

June 18, 2016 56
ގަލޮޅު ދަނޑު ފަޅުވެއްޖެ، މިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ!

ގަލޮޅު ދަނޑުން ސަޕޯޓަރުން ހުސްވާން ފެށީ ކުއްލިއަކަށް ނޫނެވެ. ފުރިބާރުވެފައި އޮތް ދަނޑުން ސަޕޯޓަރުން މަދުވަމުން ދިޔައީ، އަހަރެމެން އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެމެން އެންމެން އެލާޓްކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ހައްލެއް ނުހޯދައި ތިއްބާ ދަނޑު މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ހުސްވެފަ އެވެ. މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގިނަ...

11 ޖޫން

June 11, 2016
ޔޫތު ސިސްޓަމް ވަރުގަދައެއް ނޫން، މިއީ މައްސަލައެއް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރި އަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކު ސީނިއަ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗެއް ކުޅޭއިރު، އޭނާ ހުންނަނީ ޒުވާން އުމުރުގައި އަހަރަކު މަދުވެގެން ވާދަވެރި 20 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހެނީ ޔޫތު ލެވެލްގައި މާ ގިނަ...

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ރިހި މެޑަލް ކެޕްޓަން އަލުން ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް

އެފްއޭއެމްގެ އާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އިއްޔެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް، ސްޕޯޓްސް ކިޓެއްގައި ވަޑައިގެން އެ އިދާރާގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ކަލީމް ފުރަތަމަ ވެސް ފެއްޓެވީ ދަރިފުޅާ އެކު ބޯޅަ ކުޅުއްވާށެވެ. ފުޓްބޯޅައާ ދުރުގައި ދުވަސްތަކަކު ހުންނެވި ނަމަވެސް އެ ކުޅިވަރާ މެދު، ކަލީމްގެ ހިތުގައި އޮތް...

June 01, 2016 2
ޝަވީދަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ހައްގު: ބައްސާމް

އެފްއޭއެމް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ހައްގުވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ...

June 01, 2016 4
އަޝްފާގުގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އެދޭނަން: ޓޮމް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުން ރިޓަޔަކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އޭނާ ކައިރިން އެދޭނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އާ...

31 މެއި

May 31, 2016 5
ޓޮމްގެ އަމާޒު: ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުން

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކަށް މިއަދު އިންތިހާބުވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތުން އެހެން މިސްރާބަކަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ. ޓޮމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފުޓްބޯޅަ...

May 31, 2016 3
އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ބައްސާމް

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިން ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވި އަދި ފަހުން ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންކަން ކުރެއްވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

May 31, 2016 11
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ޓޮމް އިންތިހާބުވެއްޖެ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް...

30 މެއި

May 30, 2016 5
އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ އެފްއޭގެ އިންތިހާބު މާދަމާ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން އިލްހާމް އަހުމަދު ދުރުކޮށް އެ އިދާރާ ހިންގުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފީފާ އިން ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ. އެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެ ތަން ހަމަކަޅަށް ނޭޅި ގިނަ...

19 މެއި

May 19, 2016
ޓޮމްގެ އެކްސްކޯގައި ނާޒިމާ އާއި ޝަކީބް އަދި އައްސަދު

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ނާޒިމާ އާއި އެފްއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީ ހިމަނައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ރައީސަކަށް ޓޮމް، ނައިބުންނަށް ކަލީމާއި އަލީ އުމަރު

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މި މަހުގެ 31 ގައި ބާއްވާއިރު، އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ އެވެ.

May 17, 2016
ދަގަނޑޭ އާއި އިމްރާންގެ ތާއީދު ޓޮމް އަށް

މި މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދުގެ ތާއިދު އޮތީ...

15 މެއި

May 15, 2016
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފޯވާޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.