23 ޖުލައި

July 23, 2019 22
ވީޑިއޯ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ، އުމުރުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ލެޓްވިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި ސައުދީ ބަލިކޮށްފި

ޔުއެފާއާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ލެޓްވިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 1
ޔުއެފާގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު އައްޑު އަށް އަތުވެއްޖެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫގައި ފަށާ ޔުއެފާ އެސިސްޓް "އަންޑަ 15 އިންޓަނެޝަނަލް ޓޯނަމަންޓް" ގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމުތައް އައްޑު އަށް އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 1
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސައުދީ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
އޭއެފްސީގެ ބޮޑު ތަޖުރިބާއާ އެކު އަމީޒް އެފްއޭއެމަށް

އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރެފްރީންގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަމީޒް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރެފްރީސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ސްޕޮންސާޝިޕް ބީއެމްއެލުން އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ދޭ ސްޕޮންސާޝިޕް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 13
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފެންޓަސީ ލީގު ފަށަނީ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފެންޓަސީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 30
ބައްސާމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ސުޒޭނަށް

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކޯޗުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދޭއިރު ބޭނުންކުރާ ބެކްޑްރޮޕުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ފާހަގަކުރުމުން، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް، ސުޒޭނަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 4
ޔުއެފާ މުބާރާތާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު އައްޑޫގައި ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އުއްމީދީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެފްއޭއެމާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން އިސްކުރާނެ ކަމަށް އެ ދެ ތަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 7
ޔުއެފާ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ބާއްވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އެފްއޭއެމުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 18
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ބަލާލައިގެން، މި އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކަށް ޓިކެޓް ހޯދޭނެ ފުރުސަތެއް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 10
ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަތައް ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އިދާރީ ކަންކަން ނިންމައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެފްއޭއެމް އަށް ކްލަބް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
އޭއެފްސީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖޭގެ ޒުމައިލް

އޭއެފްސީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒުމައިލް ރަޝީދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 7
މާޒިޔާގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ސައުދީ އަރަބިއާގައި

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި މާޒިޔާ އިން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދި އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 7
އެހީއަށް އެދުމުން ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެނީ

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދުމުން ކޮންމެ ކްލަބަކަށް 200،000ރ. ދިނުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 21
ނިއުގެ އަދަބު ފީފާ އިން ތަންފީޒްކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާނުގެ ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ފީފާ އިން ދިން މުހުތަލުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުމާ ހަމަޔަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތުގައި ނިއު އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ފީފާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 12
ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މަސައްކަތަށް ކުއީން ވަހީދުގެ ތާއީދު

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކްލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕުން އިސް ނަގައިގެން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި ކްލަބުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ކުއީން އަހުމަދު ވަހީދާ ބައްދަލުކޮށް އޭނާގެ އެއްބާރުލުން އެކަމަށް ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 1
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ސީދާ ޖާގަ ކްލަބް ލައިސަންސްއާ ގުޅިފައި

ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުން އައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސީދާ ޖާގަ ދިފާއުކުރާނަމަ މި އަހަރު ހުރިހާ ކްލަބްތަކުން ވެސް އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ޝިބާއު (ޝިބާ) ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 9
ނިއުގެ ޖާގަ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދޭން ނިންމައިފި

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަނުދޭ މައްސަލައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަށް މި އަހަރު ފުޓްބޯޅައިގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވެވުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އެއްވެސް ޓީމެއް ނުގެންނަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.