10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 11
ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެތީ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ވިކްޓްރީ

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅުމުން، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީ ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންކުރީ ލިބިފައިވާ ހައްގަކަށްވާތީ ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނެ...

February 10, 2019 31
އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް ވިކްޓްރީން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕާ މެދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދި 19 ކްލަބެއްގެ ސޮޔާ އެކު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިއަދު...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 13
ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދެމުން އައީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި

އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ސަރުކާރުން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިކަން ފެށީ ވެސް ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 15
ނިއު އާއި ހަމްޕުގެ އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމުން އުވާލައިފި

ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާ ސްޓޭޓަސް ކޮމިޓީން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 2
އެފްއޭއެމްގެ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް މާޗު 25 ގައި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސް އަންނަ މާޗު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 10
"އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓް ފީފާ އިން މޮނިޓާކުރާނެ"

ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ފީފާއިން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް މޮނިޓާކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 3
ކްލަބް ލައިސަންސިން އޮފިސަރަކަށް ޝިބާ ހަމަޖައްސައިިފި

އެފްއޭއެމްގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން އޮފިސަރަކަށް ކުރިން ވެލެންސިއާގެ މެނޭޖަރުކަންކުރި އަބްދުﷲ ޝިބާއު (ޝިބާ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 10
ނިއުގެ ޔޫތު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވުމުން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ބަދަލުވާން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން މުބާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 6
ނިއު އަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ބާރެއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން: ޝާހު

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރަން އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމީ، ލިބިދޭ ބާރެއް ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، ޒާތީ ތައައްސަބުން ފުރިފައިވާ އެ އަމަލުން...

January 27, 2019 24
ކޮޅުފައިން ޖަހައި ނިއު ވައްޓާލުން: ޒާތީ ކަމެއް؟!

ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ސަޕޯޓްކުރާ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް، ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 9
އެފްއޭއެމުން އެޅީ ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް: ނިއު

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފްއޭއެމުން އެޅީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 26, 2019 25
މުސާރައިގެ މައްސަލާގައި ނިއު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު 10 ކުޅުންތެރިއަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދީފައި ނުވާތީ، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 36
ބައްސާމް ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކްލަބްތަކުން ފަށައިފި!

އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގައި، އަދި އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންކަންކޮށްފައިވާތީވެ، އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި އެ އިދާރާގެ ރައީސްކަމުން ބައްސާމް...

January 25, 2019 1
އަހަރުތަކަށް ފަހު ކީޕަރުންގެ ތަމްރީންތަކަށް އަލިމަގެއް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އެއް މަގާމަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުލިބިދިޔަ ދިޔައީ ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމުންނެވެ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 7
ކްލަބްތަކަށް މި އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެނީ

ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މި އަހަރު ސަރުކާރުން ފައިސާދޭން އެފްއޭއެމުން އެދުނު އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭނީ ސީދާ އެފްއޭއެމުން ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 18
ގަތަރުން އަޅައިދޭ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަނީ

ގަތަރު ސަރުކާރުން އަޅައިދޭން އެއްބަސްވި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 9
އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ހާނިމް، މުފާ އަދި ޝާފިއު

އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ (އެކްސްކޯ) އިން ވަކިކުރި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި އެ ތިން މަގާމަށް މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮއްކީ) އާއި އީގަލްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ހާނިމް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 7
"އަތޮޅުތަކަށް ފުޓްބޯޅަ ފުޅާކުރުމުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިކުރޭ"

އަތޮޅުތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން އެފްއޭއެމުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑް ލަސް ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަމުން އައި ނަމަވެސް، އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް ހެދި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ކްލަބްތައް ހަރުދަނާނުކޮށް ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް!

ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމާ އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި އެންމެ ބިޔަ މަސައްކަތަކީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމެވެ. އެހެން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ބެލުމެއްނެތި ފުޓްބޯޅައަށް، ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 1
މާޔަން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް އަދި އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)ގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
"ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހާ"

އާ ސަރުކާރެއް މިއައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހާލަތު ދަށްވެ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން މަޑުޖެހި، ގައުމު އަމާންވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރާނެ މާހައުލަކަށް ތަންދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނިގެން މިދަނީ އާ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓްރީ އާއި އެފްއޭއެމްގެ ކޯޅުމެކެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 17
ހާއްސަ މެޗުން އިއްމަ ގައުމީ ޓީމަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ކެޕްޓަންކަންކުރި އެފްއޭއެމްގެ ޓީމު އަތުން، އޭނާގެ ޓީމު 4-3 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު (އިއްމަ) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން މިރޭ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 9
އިމްރާންގެ މެޗަށް ރައީސް ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗު ބައްލަވާލައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 15
އެފްއޭއެމްގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: ބައްސާމް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނަކީ އެ އިދާރާއާ އެންމެ ދުރު ބަސް ކަމަށް ބުނެ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދެއްވައިފި އެވެ.