07 މެއި

May 07, 2019 11
ބަދަލުތަކާ އެކު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އަންނަ މަހު

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 6
މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޭމްޕްކުރަނީ

މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު ދިވެހި ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން، އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ދެ ހަފުތާގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 5
އަލީ އުމަރު އަލުން އެފްއޭއެމްގެ މަގާމަކަށް

ދާދި ފަހުން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަކިކުރި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އަލީ އުމަރު އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ޔޫތު މުބާރާތް ކުޅޭނީ ހަތަރު ގައުމުގެ މެދުގައި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖުލައި މަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު ގައުމެއްގެ މެދުގައި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 4
ފުޓްބޯޅައިގެ ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ޒިންމާ ކުޑަހީނާ އަށް

ރާއްޖެ އަށް އައި ގިނަ ބިދޭސީ ކޯޗުންނަށް ފާހަގަކުރި އެއް ކަމަކީ ވެލެންސިއާ އާއި ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ ކުރީގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ)ގެ ޓްރެއިނިންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަމެކެވެ. މިއީ ކުޑަހީނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރި ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވެސް ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. އެފްއޭއެމުން ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ކުޑަހީނާއާ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 4
ގޯލްކީޕާސް އެކެޑަމީ: އަސްލަމްގެ ބޮޑު މަސައްކަތް

މުސްތަގުބަލަށް ޒުވާން ކީީޕަރުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ވާހަކަތައް މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުތެރޭގައި އެފްއޭއެމުން ގިނަ ފަހަރުތަކެއްގެ މަތިން ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ. އެކަން ކަމަށް ތަފާތު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން އެކި ހިޔާލުތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އެވެ. އެފްއޭއެމް...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 5
ކުޑަހީނާ އާއި އަސްލަމް އެފްއޭއެމަށް

މުސްތަގުބަލަށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތައް ބިނާކުރުމަށް އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ ޓުޗާޑްސް ފިއުޗާ ޕްރޮގްރާމްގެ މުހިއްމު ދެ ދެ ބަޔެއް ހިންގުމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކޯޗުން ކަމަސްވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) އާއި އަސްލަމް އަބްދުލްރަހީމް އެފްއޭއެމްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ،.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 1
ޕްރޯ ލައިސަންސް ނެގި ފުރަތަމަ ކޯޗަކަށް ޝާޒް

ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ކޯޗުގެ ޝަރަފް މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 7
އެފްއޭއެމުން އަންނަ މަހު ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަ މަހު އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 2
ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޫތު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން 15 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 7
އޭއެފްސީ އިންތިހާބު މާޔަން އަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އަންހެން މެމްބަރުގެ ގޮނޑި އަދި ފީފާ ކައުންސިލަށް އޭއެފްސީން ކަނޑައަޅާ އަންހެން މެމްބަރުގެ ގޮނޑި އަށް އެފްއޭއެމުން ނޮމިނޭޓްކުރި މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން) އަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 10
ސަސްޕެންޝަން ދެމެހެއްޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮއްވާ: ނިއު

އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ދޭން އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާސް ކޮމިޓީން އެ ކްލަބަށް މުހުލަތެއްދީ އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ހަލާސްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 6
ކްލަބްތައް ހަރުދަނާކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަނީ

އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސް ނުލިބުމުން މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކްލަބަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. އެކަމުގެ ޒިންމާ ބައެއް ކްލަބްތަކުން އެފްއޭއެމްގެ ބޮލުގައި އެޅުވިއިރު، އަނެއްކޮޅުން އެފްއޭއެމުން ބުނީ ކްލަބްތަކުގެ އިހުމާލު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް މިދިމާވި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަންނަން...

28 މާޗް

March 28, 2019 5
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ތައާރަފްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ބޭއްވުން ކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ހާނިމް، މުފާ އަދި ޝާފިއު އަށް ކޮންގްރެސް އިން ރުހުން ދީފި

އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ (އެކްސްކޯ) އިން ވަކިކުރި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި އެ ތިން މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮއްކީ) އާއި އީގަލްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ހާނިމް އަށް މިއަދު ކޮންގްރެސް އިން ރުހުން ދީފި އެވެ.

March 25, 2019 9
އެފްއޭއެމުން 90 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 90.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 25, 2019 64
ކްލަބްތަކުން ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓައިފި!

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުން މިއަދު...

24 މާޗް

March 24, 2019 13
މާދަމާގެ ކޮންގްރެސްއާ ދިމާކޮށް ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމެއް!

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ކަންކަން، މާދަމާ ބާއްވާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަންކަން ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހިމަނައިދިނުމަށް ވިކްޓްރީން...

22 މާޗް

March 22, 2019 2
ޝިޔާނާ ކޯޗިންގެ މަތީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން (އެމްއޯސީ) އިން ހޯދައިދިން ފުރުސަތެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އާމިނަތު ޝިޔާނާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޯޗިން ކޯހެއް ފުރިހަަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 1
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 5-2 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު މަމެން 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 2
ކަލަންޑަރަށް ހިޔާލު ލިބިއްޖެ، މިމަހު ފައިނަލްވާނެ

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ކަލަންޑަރު ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކްލަބްތަކާ އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބުނު ހިޔާލުތަކާ އެކު، މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަލަންޑަރު ހަދައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 6
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކުރި މަތީ ފަންތީގެ ޓާފް ދަނޑާ އެކު، އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އުއްމީދު އާވެއްޖެކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.