24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިކަން އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނިތާ ދެ ހަފުތާ ވާން ގާތްވި އިރު ވެސް އެއީ ހިނގި ކަމެއްކަން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 22
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވި ކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރާ މެދު ޝައްކުތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 216
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 3
ސާކް ސަމިޓަށް ފަހި މާހައުލަކަށް ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 2
ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޖަރުމަނުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޖަރުމަނުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 35
ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަށަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވާން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަން ފަށަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 5
ރާއްޖެ އާއި ސެއިންޓް ކިޓްސްއާ ދެމެދު ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ސެއިންޓް ކިޓްސް އެންޑް ނޭވިސްއާ ދެމެދު ހާރިޖީ ގުޅުން މިއަދު ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
އދ. މަޖިލީހަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އެމެރިކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 7
މުޓުންގާ އަނެއްކާ ރާއްޖެ އަށް، ލަންކާ އަށް ވެސް ދާނެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އަނެއްކާ ވެސް އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 33
ޝައިނީގެ ރައްދު: ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ފޭލްވުމުން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުކުރެއްވި ޒިންމާ އަދާނުކުރެއްވި ފޭލްވެވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 2
ޖަޕާންގެ ސަފީރު ކަމަށް މުންދު ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި

ރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 20
އަބުރުގެ ބިލަށް ބޭރުން ކިޔާ ފާޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ގަބޫލު ނުކޮށް، އެ ބިލު ސަރުކާރުން މިއަދު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަތުރު އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ދައުވަތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމަށް ފަހު، ދަތުރުފުޅު އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ތުރުކީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ތުރުކީގައި ރޭ ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 34
"ރާއްޖެ އަށް ބޭރުގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތް، އެއީ ހިޔާލު"

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް އަންގާ އެންގުންތަކާއި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 13, 2016 49
"ހުމާމް ނުމަރަން އދ. އިން ނާންގާ، ފޮނުވީ ނޯޓެއް"

މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސެން ހުމާމް އަހުމަދު މެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރަން ނުވަތަ ނުކުރަން އދ. އިން ރާއްޖެ އަށް އަމުރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް...

July 13, 2016 14
ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ކުރީގެ ސަފީރު އާސިމް

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް، ކުރީގެ ސަފީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ދެންމެ އައްޔަންކުރައްވައިިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 32
އިސްތިއުފާ ދިނީ މަރުގެ އަދަބާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެގެން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމާ މެދު ސަރުކާރާ ހިޔާލުތަފާތުވެގެން ކަމަށް ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 05, 2016 36
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން ދެންމެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 45
އިނގިރޭސިންގެ ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތައުރީފު

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުމަކީ އެ ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކޮށް، ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދިން...

June 25, 2016 3
އދ. އަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނަޑާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް، މިހާރުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ...

23 ޖޫން

June 23, 2016 9
"ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަން ބޭރަށް ދިއުމަކީ ފިލުމެއް ނޫން"

ދިވެހި ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރަން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަކީ "ފިލުމެއް" ނޫން ކަމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2016 20
ނަޝީދަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަން ޔަގީންކޮށްދީފި: ދުންޔާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޔަގީން ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު...

01 ޖޫން

June 01, 2016 10
މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ، ނިމޭ ގޮތް އެނގޭ: އުމަރު

މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ނިމޭ ގޮތް ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2016 19
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮންޖެހުމެއް ނެތް: ދުންޔާ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ލަންޑަނުގައި އުފެއްދި އިއްތިހާދަކީ ސަރުކާރަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި ސިޔާސީ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް...