31 މާޗް

March 31, 2017
ބޭރު މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން 3 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ފޮނދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ މައްސަލާގައި ތިން ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ގެއްލިގެން ހޯދިި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ލ. ފޮނަދޫގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 30
ސްވައިން ފްލޫގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ގައި ބިދޭސީއަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ މީހާ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 11
ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނަށް ގަން އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އައިސް ގޮސް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 14
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކައިދޭތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ!

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް އަށް ވާ ބައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭތީ، ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 7
ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

January 17, 2017 16
ބިދޭސީންގެ ފައިސާ މީހަކު ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުދައްކަން، ބިދޭސީންގެ ފައިސާ އެހެން މީހަކު ލައްވައި ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިއްޔެ އިސްލާހު ގެނެސްފި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 10
ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ފުރަން ދިޔަ މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ރާއްޖެެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރާއްޖޭގައި ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 10
46 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށް، 4 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ކެފޭތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މިއަދު އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ 50 މީހުންގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ހަތަރު މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 19
ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ވިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

December 18, 2016 10
ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އެޓްމޮސްފިއާ ކަނިފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ދަންޖެހި މަރުވެފައި...

December 12, 2016 16
އޮޅުންބޮޅުން: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ބިދޭސިން ރާއްޖެ އައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވި ކަމާ ބެހޭ އޮފީހެއްގެ ވެރިޔަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 22
މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ޝަކުވާ ބޮޑު: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ 10 މީހުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ފޭކް ރިޕޯޓުވަނީ ހައްދާފައި"

މާލޭގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ދޫކުރާ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް، ސައްހަ ނޫން މެޑިިކަލް ރިޕޯޓު ހެއްދި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
އޭއެމްޑީސީގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ވެސް ގަބޫލެއްނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ އަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހަދައިދޭ އޭއެމްޑީސީގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ވެސް ގަބޫލުނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 26
ވިސާ ޖަހަން އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލު ނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 11
އެކައުންޓް ހުޅުވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން

ބިދޭސީންގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 45
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ޖަމާނުކުރާ ނަމަ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަނީ

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރާ ފަރާތްތައް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން އެންގޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.