13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 26
ރާއްޖޭގައި ރަހީނުކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ރަހީނުކޮށްފައި ހުއްޓާ ސަލާމަތްކޮށް އެ މައްސަލާގައި ބަންގްލާދޭޝްގެ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 1
ވޯކްޕާމިޓް މެޑިކަލްގެ ހުއްދަ ކްލިނިކްތަކަށް އަލުން ދެނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވޯކް ޕާމިޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް، އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކުން ހެދުން މަނާކުރުމަށް ފަހު އެ ހުއްދަ އަލުން ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 80
75 އަހަރު މީހާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީ ވެސް ކުއްޖަކާ ބެހުނު

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ގެންގުޅޭ ބިދޭސީއަކު ވެސް އޭގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 15
އިމާރާތެއްގެ 12 ވަނަ ބުރިން ދެ ބިދޭސީއަކު ވެއްޓިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ 12 ވަނަ ބުރިން ދެ ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 36
ބިދޭސީން ގެންނަން އިތުރަށް ފައިސާ ނުނަގާ:އިމިގްރޭޝަން

ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އިމިގްރޭޝަނުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 79
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 19
ހިންމަފުށީ މަރާ ގުޅިގެން ޕްލާންޓްގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރު!

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ، ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 96
ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ވަންނަން ބިދޭސީން އަތުން 75ރ.

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީން ވަންނަން 75ރ. އަދި ހަފުތާ ބަންދުގައި ނަމަ 100ރ. ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017
މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކ. ހިންމަފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީއެއްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 2
ބިދޭސީއެއްގެ މަރާގުޅިގެން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ، ލައިފް ފެން އުފައްދާ ފެން ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން ދިވެއްސަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 27
"ބަންގްލާދޭޝް މީހާ އިއްސެ މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން"

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ސުމަން މިއާ، އޭނާއާ އެކު އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި އިސްމާއީލް އުމަރު (އިއްސެ) މިދިޔަ ރޯދަ މަހު މަރާލީ އިއްސެގެ ސަބަބުން އަނބިމީހާއާ މައްސަލަޖެހި، ކައިވެނީގެ ގުޅުން ކެނޑޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ބަދަލު ހިފަން ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
އިއްސެގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަސް މީހުންނަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 6
ބިދޭސީންތަކެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު ފޭރުމެއް ހިނގައިފި

ރޭ އިރާކޮޅު ދަރުބާރުގޭ ކައިރީގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިިޔާ ފޭރުނު ތިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 18, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓް ތެރޭގައި މަރާލައިފައި އޮއްވާ މިދިއަ މަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) ގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަ ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 16
ޑޮލަރުތަކެއް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ވަގަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 4
ސައުދީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން އަތުން ޓެކްސް ނަގަނީ

ރިޔާޒް (ޖުލައި 10) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްރެޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 6
ހިންމަފުށީގަ ކާނާވިހަވެގެން ފަރުވާ ދިންމީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ކާނާ ވިހަވެގެން މިއަދު ހެނދުނު ފަރުވާ ދިން ބަނގްލަދޭޝް މީހަކު، ފިޓު ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދިވެސް ފާސްކުރަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން ގޮވައިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް މިއަދު ވެސް ފުލުހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 8
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނަށް އިމާރާތް ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2017 3
އިހަވަންދޫ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް، ކޯޓުން މިއަދު 15...

20 ޖޫން

June 20, 2017 60
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ދެކޮޅަށް ކާފިއުއެއް!

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލާއާ އެކު ދެން އައީ މާ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އެރަށު ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެވެ. އެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ހާމަވުމުން އެ ކައުންސިލްގެ "ރުޅިގަނޑު" އެރަށުގައި ތިބޭ އެހެން ބިދޭސީންނަށް...

19 ޖޫން

June 19, 2017 19
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބާތިލް: އެލްޖީއޭ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2017 68
އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާފައި!

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓައި، އެ މީހުންނާ މެދު އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.