24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 43
ހުޅުމާލޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅެފި

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގާފައި ދިޔަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކު ހިފަހައްޓައި ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
ހަތް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

މާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ހަތް ވަނަ ބުރިން އެ އިމާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރި އަށް ބިދޭސީއަކު މިރޭ ވެއްޓި ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 8
ހަ މަސް ތެރޭ ބިދޭސީން 63.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 63.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (982.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގައުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 26
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް: ޝަކުވާ، ތައްޔާރުނުވެވުމުގެ ނުރައްކާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި ވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ދިމާ ނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ޝަކުވާ ކުރަނީ އެވެ. ބޭނުން ކުރަން ލިބޭ ލާރިކޮޅު މަދުވުމެވެ. މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން އެދޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގިނަވަނީ އެވެ. އެއާ އެކު، ބިދޭސީންނަށް...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 24
އޮޅުންބޮޅުން: ބިދޭސީންގެ ފައިސާއިން ޓެކްސް ނެގުން

ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލައިލިއަސް ފެންނަނީ މީހުންނެވެ. މީހުންނެވެ. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދިވެއްސަކު ނުލިބެ އެވެ. ދިވެހިންގެ އާބާދީ ހަތަރު ލައްކައާ ކައިރިކުރާ ކަމަށްވެ އެވެ. މި އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުފުރާގެ އާބާދީގެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ވަޒީފާ އެވެ. ސަރުކާރުގެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 21
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން މީރާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބީދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ޕަސެންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 11
ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި މުދާ ބަރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏަކުން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ވެއްޓި މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 8
އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 4
ގުޅިފަޅުގައި ލޭބަ ޕާކެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭނެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅިފަޅުގައި ލޭބަ ޕާކެއް ހަދައި، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ލޭބަ ޕާކުގައި ހަދަން ޖެހޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ޖީއަައިއެލް އިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 20
ގަވާއިދާ ހިލާފުވި ބިދޭސީންތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ބ. އަތޮޅުގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ 82 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 12
ބޯޓެއްގައި ނައިފަރަށް ދަތުރުކުރި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

މާލެ އިން ކަނޑު ބޯޓަކުން ޅ. ނައިފަރަށް ދަތުރުކުރި ބިދޭސީއަކު ދަތުރުމަތީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 4
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ޖަމާކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރައިން ތިން ޕަސަންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގައި، ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްބަލައިގަނެ، އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
"ގިނަ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީ ހަރަކާތްތެރިއެއް ނޫން"

ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެންނަ ގިނަ އެޖެންސީތަކަކީ ހަރަކާތްތެރިވާ ތަންތަން ނޫން ކަމަށާއި ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ ތަންތަނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 5
ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާ ކުރި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާކޮށް އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސަކު އެ ރަށުން ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި...

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ބިދޭސީން 363 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 363 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.