17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 27
ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ބައެއް ބިދޭސީން ގެނެސް އެ މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާތީ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 17, 2017 11
މަސައްކަތު މީހާގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް ބޮޑު ޕާޓީއެއް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޭޝިއާ އަންހެނެއްގެ ކައިވެންޏާއި ހަނީމޫންގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް، އެ ގޭގެ ވެރިމީހާ ކޮށްދީގެން އެތައް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ އަތުގައި ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހުރި

ލ. ފޮނަދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ އަތުން 90،000 ރުފިޔާ ފެނުނު ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 121
ބިސްގަނޑު ލަސްވެގެން ވެއިޓަރުގެ ލޯ ކައިރި ފަޅާލައިފި

ހުޅުލޭގައި ހުންނަ ބުރުޒު ކެފޭގައި ދިވެއްސަކު އޯޑަރު ދިން ބިސްގަނޑެއް ގެނައުން ލަސްވެގެން، ބިދޭސީ ވެއިޓަރުގެ މޫނުމަތީގައި މީހަކު ތަށިން ޖަހައި ލޯ ކައިރި ފަޅާލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 3
ބިދޭސީމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު

ލ. ފޮނަދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
ބޭރު މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން 3 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ފޮނދޫގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ މައްސަލާގައި ތިން ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ގެއްލިގެން ހޯދިި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ލ. ފޮނަދޫގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 30
ސްވައިން ފްލޫގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ގައި ބިދޭސީއަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ މީހާ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 11
ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނަށް ގަން އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އައިސް ގޮސް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 14
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކައިދޭތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ!

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް އަށް ވާ ބައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭތީ، ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 7
ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާއެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

January 17, 2017 16
ބިދޭސީންގެ ފައިސާ މީހަކު ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުދައްކަން، ބިދޭސީންގެ ފައިސާ އެހެން މީހަކު ލައްވައި ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިއްޔެ އިސްލާހު ގެނެސްފި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 10
ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ފުރަން ދިޔަ މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކަކާ އެކު ރާއްޖެެ އިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ބިދޭސީއަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރާއްޖޭގައި ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 10
46 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށް، 4 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ކެފޭތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މިއަދު އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ 50 މީހުންގެ ތެރެއިން 46 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ހަތަރު މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 19
ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ވިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

December 18, 2016 10
ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އެޓްމޮސްފިއާ ކަނިފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ދަންޖެހި މަރުވެފައި...

December 12, 2016 16
އޮޅުންބޮޅުން: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ބިދޭސިން ރާއްޖެ އައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވި ކަމާ ބެހޭ އޮފީހެއްގެ ވެރިޔަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 22
މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ޝަކުވާ ބޮޑު: ސައީދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ 10 މީހުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ފޭކް ރިޕޯޓުވަނީ ހައްދާފައި"

މާލޭގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ދޫކުރާ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް، ސައްހަ ނޫން މެޑިިކަލް ރިޕޯޓު ހެއްދި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.