10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ މަންމާފުޅު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 31
ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަށައިފި

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 8
ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނަށް ފަންޑު ހޯދަން ހަރަކާތްތަކެއް

ޖަމިއްޔާގެ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެއްކުމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކާ އެކު "ފުޑް ފިއެސްޓާ" ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވަން ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 46
ސައުދީ އަށް ޝުކުރިއްޔާ އެކަމަކު މިއީ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން

ސައުދީ އަަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ކަދުރުގެ ބައެއް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ނަގައި، އެ ޖަމިއްޔާގެ ނަމުގައި ބަހަމުން ދިއުމުގެ މައްސަލަ "ފިނިކުރަން" ސައުދީ އެމްބަސީން މިދިއަ ހަފުތާގައި މަސައްކަތްކުރި އެވެ. އެ މަސައްކަތާ މެދު ދިވެއްސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސައުދީ އެމްބަސީ އަށް ބުނެލަން ޖެހެނީ މަންޒަރު...

19 ޖޫން

June 19, 2016 16
ފަސްޓް ލޭޑީގެ ކަދުރު، ހައްޖު ކޯޓާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން 1000 ހައްޖު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 50 ކޯޓާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 48
"ސައުދީއާ މެދު ދިވެހިން ދެކޭގޮތް ކިލަނބުވެދާނެ"

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ޖަމިއްޔާއަކުން އާއްމުންނަށް ބެހުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން...

June 15, 2016 62
ދިން ކަދުރު ފަސްޓް ލޭޑީ ބަހާތީ ފަހުރުވެރިވޭ: ސައުދީ

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ ޖަމިއްޔާއަކުން އާއްމުންނަށް ބަހަނީ ސައުދީ އަރައްބިޔާ އިން ދިވެހިންނަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ކަމަށާއި އެކަމާ ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް...

13 ޖޫން

June 13, 2016 63
"ކަދުރު ބެއްސެވިއަސް އެކަމަކާ ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކަދުރު ބެއްސެވިއަސް އަދި އިޖުތިމާއީ އެހެން ހިދުމަތަކަސް، އެކަމެއް ކުރައްވަނީ ދީލަތި ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާ އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަނާ އަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ. މުއާޒް ވިދާޅުވާ ގޮތުން...

June 13, 2016 11
20 ކުއްޖެއްގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން

ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ ކެއާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ކިޔަވާ 20 ދަރިވަރެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދީފި އެވެ.

June 13, 2016 97
ފަސް މިނެޓް: މި ފަހަރު ވެސް އަދީބުތޯ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކަމުގައި ބުނެވެ އެވެ....

09 ޖޫން

June 09, 2016 25
އަދީބަށް 15 އަހަރުގެ ހުކުމެއް، ޖުމްލަ 25 އަހަރު

އަދީބު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރި އިރު އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުން ވަނީ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި. އަދީބަށް ކުރިން 10 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާތީ މިހާރު އޭނާގެ މައްޗަށް 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އެބަ އޮތް.

04 ޖޫން

June 04, 2016 8
ގައުމީ ބޮޑު މާހެފުން ބާއްވައިފި

ގައުމީ ބޮޑު މާހެފުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 6
ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދޭން ފަސްޓް ލޭޑީ ގޮވާލައްވައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދީ އެކުދިންނަކީ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

May 31, 2016 6
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
"ފަހި 913" ގައި ހަ ކުޅިވަރަކުން 1500 މީހުން ބައިވެރިވޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުމާ ދިމާކޮށް "ފަހި 913" ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ހަ ކުޅިވަރަކުން 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.