05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 21
އަމީން ޖަވާބުދާރީވީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް: ނާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތީ ނުކިއްސަރު ވިސްނުމެއްގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކަމަށް، ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 18
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފެބްރުއަރީގައި ނިމޭނެ: ނާޒިމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު މަސައްކަތްތަކުގެ 95 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް އެތަން އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 68
"ޅ.އަތޮޅުން ފެނުނީ އެމްޑީޕީ މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރު"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއެކު އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ފެނުނީ މުޅި އެ އަތޮޅުން އެމްޑީޕީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރު ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެމަގު ހޯދައިދެނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 4
އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 7
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި

މި މަހު 26 ގައި ހުޅުވަން ކުރިން ހަމަޖެއްސި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 17
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް 50މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
މެލޭ ޔުނިވާސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި މެލޭޝިޔާގެ ކެބަންސާން ޔުނިވާސިޓީއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 19
ޕީޕީއެމްގެ އިސް ވަފުދެއް ޗައިނާ އަށް

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ވަފުދެއް މިރޭ ޗައިނާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 6
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިން ހިދުމަތެއް ފަށައިފި

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ އާ ތިން ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށް އެ ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 33
އިދިކޮޅުގެ ދައުރަކީ ޒުމްބާ ކްލާސް ބޭއްވުމެއް ނޫން

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއަކީ، މަދު ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން ޒުމްބާ ކްލާސްތައް ބޭއްވުން ނޫން ކަަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 31
"413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް 413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 14
އައިބުތަކާ އެކު އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

އައިބުތަކާ އެކު އުފަންވާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި

ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭން، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 13
350 ޑޮކްޓަރުން ޚިދުމަތަށް ނެރެފިން: މިނިސްޓަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 350 ޑޮކްޓަރުން ޚިދުމަތަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 15, 2018 10
ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 32
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މި މަހު ހުޅުވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ފެންވަރު މަތީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މި މަހު ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 7
ނަރުހުންގެ 50 ޕަސެންޓަކީ ބިދޭސީން، ދިވެހިން ބޭނުންވޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ 50 ޕަސެންޓަކީ ބިދޭސީން ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު...

February 01, 2018 8
ކޯސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެމްއެންޔޫގައި ނާސިން ސްކޫލެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ހިންގާ ނާސިންގެ ކޯސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން، ނާސިން އަށް ހާއްސަ ސްކޫލެއް އެ ޔުނިވާސިޓީގައި މިއަދު ހުޅުވައިިފި...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 14
ކުޅުދުއްފުށީހޮސްޕިޓަލް އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އިޝާރާތެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމޭ ހިސާބުން، އެތަން ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ހައްލު ހޯދަން އެންއައިއައިއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނި، ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައި)ގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދިން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއްޖެ އެވެ.