21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 34
އެމްޑީޕީން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގެ މާނަ އޮޅުވައިލީ

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާ އިރު، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބަޔާން ނެރުނީ، އެ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ މާނަ އޮޅޭ ގޮތަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 1
ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގަވައިދު އޭޖީއަށް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ކުދި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގަވައިދު އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 13
"ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން"

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، 300 ނުވަތަ 200 ކުށްވެރިންނަށް އެ ލުއި ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 12
އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ބާއްވާ ގުޅުމުން ފައިދާވޭ: އަޒްލީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފައިދާ ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 31
"އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ"

ރާއްޖެ އަށް އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 16
ކުދި ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް މާފު ދެނީ

ކުދި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންގެ ތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް، ޝަރުތުތަކާ އެކު މާފު ދެއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 19
ނުހައްގުން ބަޔަކު މަރާކަށް ނޫޅެން: އަޒްލީން

ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު ނުހައްގުން މަރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 79
"ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް"

މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމަށް ހޯދައިދިން ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
މަހުލޫފަށް ބޭރުން ފަރުވާ ނުހޯދޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތީ އާއިލާއިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 38
ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ވަރަށް އަވަހަށް ގެންނާނަން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދާދި އަވަހަށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އީ ކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއާ އަށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރަނީ

އީ ކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއާ އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު)އާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 18
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމުވެއްޖެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ނިޒާމު ގަބޫލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ވެސް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ...

September 30, 2016 9
އެންމެ ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަނީ އޭސީސީން

މިދިޔަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރި މުއައްސަސާ އަކަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) މިރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 117
ރާއްޖެ މިދަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމް ނުކުރެވުނަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވައި ދެއްވި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކާ އެކު ރާއްޖެ ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 44
އަލްޖަޒީރާ އަށް ދިނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ރާއްޖެ އާއި ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ނަމަ އެ ބަޔަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
އެންމެ ފަހުގެ ސީޓީ މެޝިނާއެކު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޒަމާނީ އެންމެ ފަހުގެ ސީޓީ މެޝިނާއެކު ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އޭޑީކޭއިން ރޭ އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 55
ސަރުކާރަށް ގުޑުން އަރުވާލެވޭނެ ބަޔަކު ނެތް: އަޒްލީން

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ގައުމަށް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދޭން ސަލާމަތީބާރުތަކުން ތިބީ ސާބިތުކަމާ އެކުގައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.