11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 16
އޭސީސީގެ އެންގުންތަކަށް އެންމެމަދުން ތަބާވީ އެޑިއުކޭޝަން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އެންގުންތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގައި އެންމެ ފަހަތުގައި އުޅެނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ނެރުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ. އެ ދިރާސާ ހަދާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު 10 މިނިސްޓްރީއަކަށް އޭސީސީން އެންގި އެންގުތަކާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީތަކުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 56
154 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓެބްލެޓް، އިސްްރާފެއް ބާ؟

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި އެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދެއް ވެސް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ނުކުރެވި މިހާރު ބޭކާރުވެފައިވާ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 8
ރަނގަޅު ތައުލީމަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން މުހިއްމު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 4
އެމްއެންޔޫން 781 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ތުގާ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ތުގާ ޒިޔާދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 61
އެންމެ ބޮޑު ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު ކިހާދޫގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު، ބ. ކިހާދޫގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

August 09, 2018 6
ވެބްސައިޓަކާއެކު "ފަރުކޮއެ" މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކޮށްފި

"ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ވެބްސައިޓަކާ އެކު ފަރުކޮއެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 7
ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު އަދަދު އާ އުސޫލާއެކު މަދުވެއްޖެ

އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފެށުމާއެކު، އޯ ލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު ދަރިވަރުންގެ އަދަދު، ފާއިތުވި ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް 36 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާއިން އޭ ހޯދި 36 ދަރިވަރަކަށް ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް މިރޭ ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 18
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން 1ވަނަ ރާއްޖޭގެ ހަ ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 9
"ނަތީޖާތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތައް ފެނޭ"

އިމްތިހާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ފިލިޕީންސް ކޮލެޖަކާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފިލިޕީންސްގެ ކޮލެޖަކާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
މި އަހަރުުގެ ކަލާސް އެވޯޑް ނަބާހާ އަށް

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ "ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑު" ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން ފާތިމަތު ނަބާހާ މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 19
އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދީ މި ހަތަރު އަހަރު: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން، ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދައި ދީފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 12
ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާ ބެހޭ ސާވޭއެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާ ބެހޭ ސާވޭއެއް ހަދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދަ އޮކްސްފޯޑް ސެންޓާ ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 7
ކާމިޔާބީތަކާ އެކު ތައުލީމީ މިސްރާބު ރަނގަޅު:މިނިސްޓަރު

ސްކޫލުތަކާއި ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅަށް ކަން ޔަގީންކޮށްދޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 3
އެންއައިއީން 80 އަށް ވުރެ ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މިއަދު ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 4
ލަންކާގައި މެޑިސިން ކިޔަވަން އަހަރަކު 20 ޖާގަ ދެނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކޮޓެލަވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވާސިޓީ (ކޭޑީޔޫ) ގައި އެމްއެމްބީއެސް އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ އަހަރަކު 20 ދަރިވަރަކަށް ދިނުމަށް އެ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 14
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 12
މެލޭޝިޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް 500 ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

އެކި ރޮނގުތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރުމަށް މެލޭޝިޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް 500 ސްކޮލަޝިޕް މިއަދު ދީފި އެވެ.