21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 25
ދަފްތަރު ލިސްޓާ މެދު މުއިއްޒު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީން ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ ފޯމުތައް މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ނެރެފައިވާ ލިސްޓާ މެދު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 20
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދަނީ އިހުމާލުވަމުން: މުއިއްޒު

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލު ވަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 17
ރަށްރަށުގައި އިދިކޮޅުގެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ މަސައްކަތްތައް ރަށްރަށުގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް "ރަށު ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީ" ހޮވަން ހާއްސަ އިންތިހާބެއް އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 76
ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅުމުން ޕޮއިންޓުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް!

ފްލެޓް ކޮމިޓީން އިއްޔެ އާއްމުކުރި ލިސްޓުތަކުން އަޅައިގަތް އެކެކެވެ؛

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 24
ވީރާނާކުރުމުން ގެއްލުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް: މުއިއްޒު

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ހަދާފައި ހުރި ތަންތަން ވީރާނާކޮށް ނެތިކޮށްލުމުން އެ ގެއްލުން ދެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަސްފަންނު ވެލިމަގު ނެގުމުން ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 20
ސަރުކާރު ދޯދިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މުއިއްޒުގެ ހަމަލާތައް

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ "ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑާ މަތިކޮށްފައި" ޒިންމާއިން ރެކިގަތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 71
13.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެވީލިއަން ވީރާނާވަނީ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 13.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ރަސްފަންނުގައި ހެދި ޕެވީލިއަންގެ ބޭނުމެއް ނުހިފި، ވީރާނާވާން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 18
މުއިއްޒު؛ ސިފައިން/ފުލުހުންގެ ފްލެޓާ ގުޅުމެއް ނެތް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ، އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 27
"ރޭވިގޮތަށް ފްލެޓް ނިންމި ނަމަ އެއީ ހައްގު މިންވަރު"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް މި ސަރުކާރުން ނިންމައި ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރި ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރަށް ވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 16, 2020 51
އަސްލަމާއި މުއިއްޒު ކޮމިޓީގައި:އަގާ ގުޅޭ ހޫނު ބަހުސެއް

މާކެޓް ރޭޓަށް ވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 7،000 ފްލެޓުގެ ފިނިޝިން ނުނިންމައި ހަވާލުކުރަން ކަނޑައެޅީ، މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

July 16, 2020 14
މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި ޑރ. މުއިއްޒު ކޮމިޓީ އަށް

ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 42
މައްސަލަ ނުނިކުންނާނެ، ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްދީ: މުއިއްޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫއު ރާވާފައި އޮންނާނީ ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުނަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ނުނިކުންނާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ފްލެޓްތައް ކަށަވަރުވެފައިވާ މީހުންނާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހަވާލުކުރަން އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު...

25 ޖޫން

June 25, 2020 124
ފްލެޓް ކުލި 5،600ރ.އޭ ބުނަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 5،600ރ. ކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ވިދާޅުވާ ވާހަކަ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިއްޔެ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 50
ފްލެޓުތައް ކުޑަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް:މުއިއްޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ޖާގަ ކުޑަ ކަމަށް ބުނެ މި ސަރުކާރުން އޮޅުވައިލަނީ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 29
ދައުވާއަކީ އަޑު ކަނޑުވާލުމުގެ ސިލްސިލާއެއް: މުއިއްޒު

ހައުސިިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވައިލުމުން ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މީހުންގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 56
ނޫމަޑީގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާކޮށްފި

ހައުސިިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވައިލުމުން ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 44
ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މުއިއްޒު އަނެއްކާވެސް ޕޮލިހަށް

ހައުސިިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަނެއްކާވެސް ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 57
ހަރަދުތަކާ އެކު ފްލެޓު 5،600ރ.އަށް ދެވޭނެ

ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 7،000 ފްލެޓަށް ދިޔަ ހަރަދާ އެކު، މަހެއްގެ މައްޗަށް 5،600ރ. އަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 61
ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުން ލަސް، ނާގާބިލުކަމުގެ އިންތިހާ

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭގެ ނިކަމެތިކަން ބަރުދާސްތުކުރަން ޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހަންމަދު މުއިއްޒު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 22
ވެބްސައިޓް ހެކްކުރުމަކީ ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް: މުއިއްޒު

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ވެބްސައިޓް ހެކް ކުރުމަކީ އެ އިދާރާ އަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 50
އެއްވުންތައް ބޭއްވީތީ ޖިނާއީ ދައުވާކުރަންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވުންތައް ބޭއްވި މީހުންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 29
މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުން:މުއިއްޒު

މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު ލުޔެއް ދެވެން އޮތީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 7،000 ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީގެން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.