27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 19
މުއިއްޒު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގެތައް ނަގަން ޖެހޭ: ރޮޒެއިނާ

ކުންފުނިތަކަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭން ޖެހެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވެރިން އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތުން ކަމަށާއި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގެތައް ދައުލަތަށް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 35
ބްރިޖްގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ދައުވަތު

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.