11 ޖުލައި

July 11, 2016 28
ޖުލައި 2018 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވާނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ޖުލައި 2018 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 26
"ފްލެޓް ކުއްޔަށް 33،000ރ. ދައްކާކަށް ނުބުނަން"

ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 33،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

May 31, 2016 4
މުލަރޯދަ ދުވަހަށް މާބްލް ޖަހާ ނިންމާލެވޭނެ: މުއިއްޒު

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން މާބްލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު ރޯދަމަހު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނާނީ އެ ސަރަހައްދުން ކަން މިހާރު ވެސް ސިފަވާން ފަށައިފި އެވެ.