04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 22
ޗައިނާ އިން އެޅި 1500 ފްލެޓު ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖީނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެމްއީސީ) އިން ހުޅުމާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަށް ރަށެއްގައި އެޅި 1500 ހައުސިން ޔުނިޓް ދިވެހި ސަރުކާރާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ފްލެޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލިކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

December 03, 2017 66
ފްލެޓް ގަންނަން ރޭ ކިއު ޖެހުނު މީހުންގެ ވާހަކަތައް

ރޭ ހުޅުމާލޭ ގާޒީ ސްކޫލްގެ ބޭރުގައި 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއޫ ޖެހުނީ، މާލޭގެ ގާކޮށިންނާއި ކުރިން އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 56
ފްލެޓް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 32
އާ އަހަރާއެކު އާ ފްލެޓްތަކުގައި މީހުން އުޅެން ފަށާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 704 ފްލެޓްގައި، އަންނަ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 24
އެންމެ ބޮޑު ބަނދަރެއް ހަދާނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި:މުއިއްޒު

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ބަނދަރަކަށް ވާނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 14
ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް

ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ފެކްޓަރީއެއް، 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 12, 2017 24
ކުޅުދުއްފުށީގެ ހުވަފެން މިއަދު ހަގީގަތަކަށްވާނެ:މުއިއްޒު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި އެއާޕޯޓުގެ ހުފަވެން މިއަދު ހަގީގަތަކަށްވެ، ތަރައްގީގެ ފުރުސަތުތައް އިންތިހާ އަށް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 37
ބްރިޖުގެ ބީމްތައް ގެންނަ ތާރީޚު ފަސްވެއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބޮކްސް ގާޑާ ބީމްތައް މާލެ ގެންނަ ތާރީޚު ފަސްވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 39
ޖަގަހަ ހެދި ހައުސިންގެ މުވައްޒަފުން ޕީޕީއެމަށް

މާފަންނުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައި، އެ ޖަގަހަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ ޕާޓީއާ މިރޭ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 93
ކުޅި ނެތިއްޔާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނަ ކުޅި ނައްތާލައިފި ނަމަ އެއީ "އެހެން ރަށެއް" ކަމަށާއި ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވުރެ އެ ރަށަށް މުހިންމީ ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް...

October 23, 2017 12
އައްޑޫ ފްލެޓްތައް މި އަހަރު ހަވާލުކުރާނެ: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އޭގެ ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 57
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މުއިއްޒުގެ ރައްދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގެ އެއާޕޯޓު އަޅަން ނިންމާފައިވާތީ ބައެއް މީހުން ކިޔަމުން ދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

October 22, 2017 21
"އައްޑޫގެ މަގުތައް ހަދަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ"

މަގުތައް ހަދަން ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި.

October 22, 2017 56
މާލޭން ނުލިބޭ ސިއްހީ ފަރުވާ އައްޑޫން ލިބޭނެ: މުއިއްޒު

އައްޑޫގައި މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ އާ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާ އިރު، ވެރި ރަށް މާލޭން ނުލިބޭ ސިއްހީ ހިދުމަތް އައްޑޫން ލިބޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 30
ބްރިޖުގެ މައިތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމެނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓާރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 144
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 1،000 ފްލެޓް ދެނީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 7،000 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 1،000 ފްލެޓް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 20
ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާ ކުރާނަން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވުމުން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

October 03, 2017 191
ލިބުނީ 105 ޕޮއިންޓް، ނުލިބުނީ ފްލެޓް!

މާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލީ މަންސޫރު، އއ ރަސްދޫ، ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ 11 މީހުންނާ އެކު އެވެ. އަންހެނުންނާއި ފަސް ކުދިންނާއި ތިން ދޮންދަރިންގެ އިތުރުން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 43
ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަކަށް ނުދިން!

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތާއި ދޭން ނިންމި މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއާ ހިއްސާ ކުރަން މަޖިލީހުން އެންގުމުން ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަކަށް ނުފޮނުވި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ބްރިޖްގެ ބައެއްގެ މަސައްކަތް ބަލަން މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މުހިންމު ބައެއްގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

September 27, 2017 19
ދާއިމީ ލިސްޓާއެކު އިތުރު 60 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިއްޖެ

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އިއްޔެ އާއްމު ކުރިއިރު، އިތުރު 60 މީހަކަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 27, 2017 78
ފްލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަކީ މަހަކު 6،000 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލޭން މިހާރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 661 ފްލެޓްގެ މަހު ކުއްޔަކީ، 6،000ރ. ކަމަށާއި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 25،000ރ. ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 56
ބްރިޖުގެ ޑެކު ނިންމަން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ދެން ނުނަގާނެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ މެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާ އަށް ބޭނުންވާ އައިބީމްތައް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓް ބޮޑެތި ބެރިތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 4
ފްލެޓް މައްސަލައިގައި މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 18, 2017 48
ރޯ ހައުސްއެއް ގަތީ ހަލާލު ފައިސާ އިން: މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގަތީ ހަލާލު ފައިސާ އިން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 34
ފްލެޓް މައްސަލައިގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިނިސްޓްރީއަށް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ އިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ނަން އާއްމު ނުކުރާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލޭ މެމްބަރުންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 16
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް މޭ މަހު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ޝްރޫއު އަންނަ މޭ މަހު ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 30
ފްލެޓު ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ނޭނގޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައި ނުވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.