25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 22
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ތޯރިގުގެ ޝުކުރު ރައީސަށް!

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އދ.ގައި އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި އެތައް އަހަރަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިޔަކު އދ. ގައި ތަގުރީރުކުރެއްވުމުން، ކުރީގެ އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 22
20 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ އެއްބަސްވުން ބާތިލު:އޭސީސީ

ވިހި ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 12
ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި އަދި ގުދުރަތީ ރީތިކަން ބޮޑު ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ބޯފެން ރައްކާކުރަން 133 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ 32 ރަށަކަށް ބޯފެން ރައްކާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 133 މިިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 21
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު މި ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
މައުމޫނަށް ރައީސްގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތް: ވަކީލް

ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޚިދުމަތަށް "ކޫރުމެއް އެޅޭ" ފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކަވަން އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި...

August 28, 2018 76
މައުމޫންގެ ހިދުމަތަށް ކޫރުން އެޅޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ 30 އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 1
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ހަދަން 33 މިލިއަން ޑޮލަރު

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކުރުމަށް، އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން 33 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 47
އިބޫ ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ހާސިލްވާނެ ގޮތެއް ނެތް

ހދ. އަތޮޅަށް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް، އިބޫ އަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 7
ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަން 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 31, 2018 56
20 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާއަށް 800 މިލިއަންގެ މަޝްރޫއެއް

ވިހި ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް 866 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 4
ތިލަފުށީ ފަޅުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި

ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ތިލަފުށީ ފަޅުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 25
40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އޯޕެކް ފަންޑުން ދީފި

ރާއްޖެ އަށް، އޯޕްކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯޕެކް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 6
ދެ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

އއ. މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމާއި ފ. ނިލަންދޫގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޑްވާޑް އެންޑް ކްރިސްޓީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 6
ފޭދޫގެ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސ. ފޭދޫގައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ލަންކާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 4
ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރާ ލެބެއް ހުޅުވައިފި

ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރާ ލެބެއް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

June 05, 2018 6
893 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރަން ފޮނުވައިފި

މިދިޔަ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 893 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ރިސައިކަލް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

June 05, 2018 25
މާލޭގައި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑަސްބިން ބަހައްޓަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑަސްބިން ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 8
ރާއްޖޭގައި ފެހުރިއްސަށް ގޯނާކުރުން އިތުރުވޭ: މިނިސްޓަރު

ފެހުރިހީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާ އިރު އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެތައް ބަޔަކު އަމަލު ކުރާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 11
ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރައްވާ: ތޯރިގް

ރައީސް އަބްދުﷲ އަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުންޏަސް އެ މަނިކުފާނަކީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ސާފުކުރުން ވެމްކޯއަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯ އިން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާއަށް 42 މިލިއަން ރުފިޔާ

ތިން ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރަން 42 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 14
އާބާދީގެ 65 ޕަސެންޓަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެނީ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 65 ޕަސެންޓަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 30
"އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" އުފައްދަނީ

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް، "އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި ވެމްކޯއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.