04 ޖޫން

June 04, 2020 42
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ރައީސް ބައްލަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާތީ، ހިތަދޫ ޕޯޓު ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރި މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އިއްޔެ...

09 މެއި

May 09, 2020 36
އައްޑޫގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވުން

މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްނުކުރެވޭތީ އާއި އެ ބައްޔަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫގައި ތައްޔާރުކުރަން ބުނި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ، ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އައްޑޫގައި މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 61
އާމްދަނީގެ ހިއްސާ ލިބޭ ނަމަ އައްޑޫގެ ބްރިޖު އެޅޭނެ

އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ހިއްސާގެ ޕަސެންޓެއް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ނަމަ، އައްޑޫގައި ވަކިން އޮތް ދެ ރަށް ކަމަށްވާ ހުޅުދު އާއި މީދޫ، ހިތަދުއާ ގުޅައިލެވުނީސް ކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 28
ކައުންސިލްތަކަކީ ކުދިކުދި ސަރުކާރުތަކެއް: ނިޒާރު

މިހާރުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލްތައްވެގެން ދާނީ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ކުދިކުދި ސަރުކާރުތަކަކަށް ކަމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު ރޭ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 30
ތަރައްގީކުރަން އެނގޭނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް: ނިޒާރު

އައްޑޫ ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް ނޭނގޭނޭ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް އެބަހުރި ކަމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި...

February 01, 2020 39
ކައުންސިލްތައް ފެއިލްކޮށްލީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން: ނަޝީދު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި މޭޔަރުން...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 55
އައްޑޫގައި ވެސް މޭޔަރުގެ މަގާމް މިފަހަރު ވާދަވެރި!

މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް އައްޑޫގައި ވެސް މޭޔަރުގެ ގޮނޑި އަށް އެމްޑީޕީގެ ވަރުގަދަ ބޭފުޅުންތަކެއް ކުރިމަތިލައްވައި ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 44
އެންމެ ނިކަމެތީ އައްޑޫ، ކަމަކީ ގުރުބާންވުން: ނިޒާރު

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 90 ޕަސެންޓު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެންމެ ނިކަމެތިކޮށް ފެނިވަޑައިގަތީ އެންމެ ތަރައްގީ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނާ އައްޑޫ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 22
ޕީޕީއެމް ނިދިން ހޭލައި ޒިންމާއަދާކުރަން ވެއްޖެ: ނިޒާރު

އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް، "ޕީޕީއެމް އަދިވެސް އޮތީ ނިދާފައި" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 9
ނިޒާރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާއާ މެދު ހިޔާލު ބަދަލު ވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އަމިއްލަ ގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 12
ނިޒާރު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބަލަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހިދަތޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވި މިހާރުގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 129
ޕްރައިމަރީއަށް ލީޑާޝިޕުން ނުފޫޒު ފޯރުވި: ނިޒާރު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި، ވަކި ބަޔަކު ހޮވުމަށް އެ ޕާޓީގެ...

January 19, 2019 24
މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނާކާމިޔާބުވީ 5 ބޭފުޅަކަށް

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ވާދަވެރި ޕްރައިމަރީގައި، މިހާރު މަޖިލިހުގައި...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 11
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް އަސްލަމް

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އަދި ޗީފް ވިޕަކަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 35
ރައީސް، އައްޑޫ މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 20
"މާލޭގައި އަމުރުނުކޮށް ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދީ"

އޭރުވެސް އަދިި މިހާރު ވެސް "ދިވެހިންނަށް ހައްގު މިންވަރެއް" ނުލިބެ އެވެ. މި ހަގީގަތް، ސާބިތު ކޮށްދެއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރުުގެ ވާހަކަ ފެއްޓެވީ، މީގެ 60 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން ދެކުނުގައި ވަކި ދައުލަތެއް އުފެއްދި ހާދިސާއިންނެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 23
"މޮޔައަކަށް ވުރެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކު ވެސް ރަނގަޅު"

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ "މޮޔައަކަށް ވުރެ" ބައެއް ފަހަރު ޚުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރަށް، ވިލިމާލޭ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 14
އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ، ކުރިއަށް ގެންދާނަން:އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުންތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
"ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ އަހަން ޖެހުމަކީ އަނިޔާވެރިކަން"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނެރޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނައިން ސުވާލުކުރާ ކަމަށާއި އެހެން އަހަން ޖެހުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ސިފަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 7
ޕާޓީތަކުގައި ޚިޔާލު ތަފާވުންތައް އެބަހުރި: ނިޒާރު

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ހިމެނެނީ އެކި ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ކަމަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ވެސް އެ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 5
މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި ސިފައިންގެ ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 11
"ފެނަކައިން އައްޑުއަށް ކަރަންޓު ދޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން"

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ފެއިލްވެފައި ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިން ދެން އައްޑު އަށް ކަރަންޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ދާއިރާތަކުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.