16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ކޮތަރުތަކަށް އިންސާނުންގެ އިސްތަށީގެ ތުރާ

ކޮތަރު ބިންމަތީގައި ހިނގާއިރު ހިނގަން އުނދަގޫވެގެން އުޅޭތަން ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ދިމާވާ ކަމެއްކަން، މިކަމާ ގުޅޭ ހޯދުންތަކުން އެނގެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
ގޮވުމުގެ ހައްގު ހާލަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ހެނދުނުހެނދުނާ ހާ ގޮވާ ކަމަށް ބުނެ ފްރާންސްގައި ހާލަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ހާލާ އެއްކޮޅަށް ނިމި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުން، ހާ ގެންގުޅޭ މީހާ އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1،000 ޔޫރޯ ދައްކަން އެ ގައުމުގެ ޓްރިބިއުނަލްއަކުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.